Officiële publicaties week 26 (26-06-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 10-6-2019 Dennenlaan 30 en 32: kappen 2 bomen
 • 13-6-2019 Korhoenlaan 1-82: kappen 2 bomen
 • 13-6-2019 Oldenallerhout 83: verbreden oprit
 • 17-6-2019 Haaksepad 1-1 t/m 1-8: kappen 1 boom
 • 15-6-2019 Smeepoortstraat 21: wijzigen raam
 • 18-6-2019 Nassaulaan 2: geldautomaat en reclame (2x)
 • 18-6-2019 Baanweg 26: verbouwen bedrijfspand (gym)
 • 18-6-2019 Oldenallerhout 19: bijgebouw

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 14-6-2019 Groevenbekerhout 30: wijzigen uitrit
 • 17-6-2019 Urkpad 11: erker
 • 17-6-2019 Luttekepoortstraat 5: wijzigen gevel
 • 17-6-2019 Vuldersbrink 15 en 15B: splitsen pand
 • 18-6-2019 Mecklenburglaan 3: diverse bouwwerken, reclame en strijd
 • 18-6-2019 Jannevroukamp 8: overkapping
 • 19-06-2019 Korhoenlaan 1- 34: kappen 1 boom
 • 19-06-2019 Oldenallerhout 83: verbreden uitrit
 • 20-06-2019 Zomerweg 2A: wijzigen gevels en plaatsen kap

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Een tweede laadpaal te laten plaatsen en extra parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein Cremerstraat achter de flat met de Alberdingk Thijmlaan
 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij het adres Tesselschadelaan 26

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Hoefbladmeen 1A: vergunning brandveilig gebruik

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27-6-2018 gedurende 6 weken tot aan 8 juli 2019 ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Damoclesbeleid Harderwijk 2019 vastgesteld

De burgemeester heeft op 18 juni 2019 besloten het “Damoclesbeleid Harderwijk 2019” vast te stellen. Tegen het ontwerp beleid zijn geen zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn er door het college en de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen naar voren gebracht. De burgemeester heeft daarom besloten het “Damoclesbeleid Harderwijk 2019” overeenkomstig het ontwerp beleid vast te stellen. Het Damoclesbeleid Harderwijk 2019 treedt in werking met ingang van de dag na deze publicatie. Het Damoclesbeleid artikel 13B Opiumwet woningen, lokalen en erven, zoals vastgesteld op 14 juli 2011 en nadien gewijzigd vastgesteld bij besluit van 12 februari 2014 wordt gelijktijdig ingetrokken. Het nieuwe beleid is ook te vinden op de pagina Beleidsregels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. L. Groen, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 9-5-2019: M.P. Bouwservice Internationaal B.V., Industrieweg 13, 3746 BB in Harderwijk, voor het veranderen van het bedrijf naar bezorgservice en internet verkoop van voedingssuplementen
 • 27-5-2019: Het Gastenhuis, Biezenplein 1, 3845 KA in Harderwijk, voor het starten van een gastenhuis voor mensen met dementie (20 onzelfstandige appartementen)
 • 12-4-2019: Holdijk Trucks, Van Leeuwenhoekstraat 27. 3846 CA in Harderwijk voor het uitvoeren van reparaties aan autobussen

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 12-06-2019: Van Maerlantlaan 44/46, 3842 JD in Harderwijk, voor het slopen van een berging

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades

Het voorontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades vormt de planologisch-juridische basis van het stedenbouwkundig plan voor dit deelgebied van Waterfront. In het plan is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid voor de omgeving. Het bestemmingsplan vervangt bij inwerkingtreding (delen van) de volgende ruimtelijke plannen:

 • bestemmingsplan N302 (2007)
 • bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad (2008)
 • uitwerkingsplan Waterfront-Zuid Waterstad fase 3 (2011)
 • uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Watersportboulevard (2015)

Het plangebied is globaal gelegen tussen de provinciale weg N302 aan de noordoostzijde, de Burgemeester de Meesterstraat aan de zuidoostzijde, de Havendijk en Vissershaven aan de zuidwestzijde en tot slot de Vuurtorenweg, Zuiderhoofd en het deelgebied Kop van de Stadswerven aan de oostzijde.

In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 27 juni gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00210-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00210-/NL.IMRO.0243.BP00210-0001) of op de pagina Waterfront.

Ontwerp subsidieregeling ‘Meedoen moet kunnen’ ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben op 11 juni 2019 besloten de ontwerp subsidieregeling ‘Meedoen moet kunnen’ ter inzage te leggen. Dit is een pilotregeling voor 2 jaar, waarin maatschappelijke organisaties gestimuleerd worden meer passend, toegankelijk en in potentie structureel aanbod op sportief of cultureel gebied aan te bieden voor inwoners die onvoldoende mogelijkheden hebben om op eigen kracht deel te nemen aan het reguliere aanbod. De stukken zijn ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Deze ontwerp subsidieregeling ligt met ingang van de dag na deze publicatie, 26 juni 2019 tot en met woensdag  7 augustus 2019 (zes weken) ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie (zienswijze) indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden vastgesteld.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of voor vragen, kan contact worden opgenomen met mevr. M. de Ronde van het domein Samenleving, bereikbaar onder tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden