Officiële publicaties week 27 (04-07-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 22-6-2018 Fokko Kortlanglaan 223: reclame (4 objecten)
 • 22-6-2018 Harderweide kavel 19: woning
 • 25-6-2018 Belcantodreef 17: dakkapel (voorzijde)
 • 24-6-2018 Waterfront NE fase 2: 21 woningen
 • 14-6-2018 Strokelweg 5: twee safaritenten
 • 25-6-2018 Verkeersweg 83: verbouwen woning in strijd regels ro
 • 25-6-2018 Stationslaan 125: twee dakkapellen en vervangen dak
 • 26-6-2018 Harderweide kavel 37: woning en uitrit
 • 26-6-2018 Harderweide kavel 38: woning
 • 26-6-2018 Graaf Ottolaan 11: kappen boom
 • 27-6-2018 Robbenzand 79: inrit
 • 27-6-2018 Harderweide kavel 40: woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 25-6-2018 Parallelweg 26-107: kappen 10 bomen
 • 25-6-2018 Zuiderzeepad 3 t/m 27: verbouwen pand
 • 25-6-2018 Veldkamp 1: kappen 4 bomen
 • 25-6-2018 Hindeloopenpad 6: aanbouw voorgevel in strijd regels ro
 • 25-6-2018 Hoofdweg 2: reclame
 • 25-6-2018 Langezand 7 (NE kv G): woning
 • 25-6-2018 Holzstraat 24: renoveren dak
 • 25-6-2018 Plantage 64: balkonbeglazing
 • 25-6-2018 Zeggemeen 77: dakkapel (achterzijde)
 • 25-6-2018 Paardenbloemdreef 26 (kv. 26): woning in strijd regels ro en inrit
 • 26-6-2018 Bellstraat 5: stellingen in bedrijfshal
 • 26-6-2018 Celsiusstraat 16-1 t/m 16-11 en 18-1 t/m 18-11: bedrijfsverzamelgebouw
 • 27-6-2018 Paardenbloemdreef 28 (kv 27): woning
 • 28-6-2018 Linnaeuslaan 10: aanpassen voorgevel en wijzigen bestaande constructie
 • 28-6-2018 Sleutelbloemdreef 11 (kv 35): woning en inrit
 • 28-6-2018 Harderweide fase e t/m h: 92 woningen (80 koop en 12 huur) in strijd regels ro
 • 28-6-2018 Harderweide fase i: 40 huurwoningen in strijd regels ro
 • 28-6-2018 Verkeersweg 83: verbouwen woning in strijd regels ro
 • 28-6-2018 Strandboulevard West 14: inrichten terras
 • 28-6-2018 Bellstraat 5: reclame

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II

De gemeenteraad heeft op 21 juni het bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van de omgeving Rabobanklocatie ten behoeve van de fasegewijze realisatie van ongeveer 200 woningen alsmede commerciële functies. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Verkeersweg, Hoofdweg, Couperuslaan en Handelsweg.

Besluit hogere grenswaarden:

Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage.

Beroep:

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden liggen met ingang van 5 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00204-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00204-/NL.IMRO.0243.BP00204-0003) of op de wijkpagina Stadsdennen.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 30-5-2018: Sloopmelding Sonnevancklaan 2, 3847 LC in Harderwijk, voor het slopen van een kantoor/dagbehandeling
 • 14-6-2018: Sloopmelding Frisialaan 2, 3841DP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden