Officiële publicaties week 27 (03-07-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 20-6-2019 Strandboulevard Oost 6: wijzigen gevel
 • 20-6-2019 Bluesdreef 33: verbreden uitrit
 • 21-6-2019 Hoofdweg 2: reclame (1x)
 • 22-6-2019 Holzstraat 9: dakkapel voor- en achtergevel
 • 22-6-2019 Tweede Parallelweg 9: vervangen bijgebouwen in strijd regels ro
 • 22-6-2019 Duivenkamp 49: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 22-6-2019 Varenweg 23: vervangen bijgebouwen in strijd regels ro
 • 24-6-2019 Kranenburglaan 56: berging met carport in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op de contactpagina. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333. 

Verleende vergunningen


Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 24-6-2019 Molenweg 12: uitbreiden woning, kappen 5 bomen en uitrit
 • 25-6-2019 Einsteinstraat 5: vervangen transportbanden en bouwen 1 nieuwe band
 • 25-6-2019 Vondellaan 23: uitbreiden garage
 • 25-6-2019 Hoofdweg 4: veranderen pand
 • 25-6-2019 79 huurwoningen (Van Geunslaan, Scheiduslaan, Julianalaan, Deventerweg, Bondamlaan en Bosschalaan): renoveren kap
 • 26-6-2019 Baanweg 26, 28 en 30: verbouwen bedrijfspand en strijdig gebruiken
 • 26-6-2019 Bellstraat 12: opslaghal met kantoor, reclame en uitrit
 • 26-6-2019 Van Leeuwenhoekstraat 13: bedrijfspand in strijd regels ro en inrit
 • 26-6-2019 Deventerweg 9: reclame (4x)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Deze plannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afd. Bouwzaken, tel. 411 250. Voor plannen die alleen betrekking hebben op de activiteit kappen en/of inrit kunt u voor informatie terecht bij de afd. Beheer Openbare Ruimte tel. 411 333. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 12-05-2019: Squash Harderwijk Baanweg 26, 3844 KS in Harderwijk voor realiseren van 3 squashbanen;
 • 17-04-2019: Rondhoutzagerij Midden Nederland B.V., Zandlaan 7 G, 3843 NA in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf voor het verzagen van ronde boomstammen naar bezaagde producten voor de emballage industrie.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 18-06-2019: Julianalaan 28, 3843 CB in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een schuur;
 • 17-06-2019: Prins Frederik Hendriklaan 35, 3843 AD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 19-06-2019: Industrieweg 2 A, 3846 BC in Harderwijk voor het slopen van het hoofdgebouw;
 • 22-06-2019: Duivenkamp 49, 3848 AW in Harderwijk, voor het slopen van een garage;
 • 20-06-2019: Reuijl Juwelier, Wolleweverstraat 12, 3841 AZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit winkelruimte.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8

De gemeenteraad heeft op 6 juni het bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om met de rood-voor-rood regeling de bestaande boerderij voor dubbele bewoning om te zetten naar een vrijstaande woning en tevens een nieuwe vrijstaande woning en

twee-onder-een-kapwoning te realiseren. Het bestemmingsplan ligt sinds 20 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

- die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;

- die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domeinRuimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00213-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden:https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00213-/NL.IMRO.0243.BP00213-0002/ of op de pagina plannen buitengebied

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden