Officiële publicaties week 27 (01-07-2020)

Aanvragen vergunningen

Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:

 • 18-6-2020 Donkerstraat 4: verbouwen stadsmuseum 
 • 18-6-2020 Vijhestraat 16: erfafscheiding 
 • 19-6-2020 Mecklenburglaan 37: kappen 1 boom 
 • 22-6-2020 Stakenbergerhout 111: dakkapel (voorzijde) 
 • 22-6-2020 Deventerweg 5: inbreiding souterrain 
 • 22-6-2020 Paasloweg 3: 2 wooncontainers in strijd regels ro 
 • 22-6-2020 Veldkamp: bijenstal 
 • 22-6-2020 Havendijk 9: vervangen stelling molen 
 • 23-6-2020 Kuulekamp 11: overkapping 
 • 23-6-2020 Wijtgraaf 35: 2 onder 1 kap woning in strijd regels ro 
 • 23-6-2020 Watervalweg 7: paardenbak in strijd regels ro 
 • 23-6-2020 Klavermeen 31: aanbouw in strijd regels ro 
 • 23-6-2020 De Savornin Lohmanlaan 32: vervangen kap en dakkapellen (voor- en achterzijde) 
 • 24-6-2020 Donkerstraat 9-11: verbouwen pand (realiseren 3 app. op 1e en 2e verdieping) 
 • 24-6-2020 Julianalaan 58: dakkapel (voorzijde) 
 • 25-6-2020 Vijhestraat 34: brandveilig uitvoeren appartement

Deze plannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afdeling Bouwzaken, tel. 411 250. Voor plannen die alleen betrekking hebben op de activiteit kappen en/of inrit kunt u voor informatie terecht bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte tel. 411 333. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
22-6-2020 Swingdreef 39: verhogen deel dak 
22-6-2020 Beneluxlaan 102: schuur 
22-6-2020 Stakenbergerhout 93: dakkapel (voorzijde) 
22-6-2020 Kamgrasdreef 2: overkapping in strijd regels ro 
22-6-2020 Beneluxlaan 162: dakkapel (voorzijde) 
25-6-2020 Stadsdennenweg 41: verbreden inrit 
25-6-2020 Varenweg 9: kappen 1 boom 
25-6-2020 Parallelweg 26-73B: kappen 4 bomen

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
25-06-2020 Boslaan 2-53: schuur 
25-06-2020 Bazuinpad 18: uitrit

Rechtsbescherming reguliere omgevingsvergunning:
Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend maakten.

Concept subsidieregeling schakelonderwijs Harderwijk 2020

Begin 2020 heeft de gemeente Harderwijk het onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Eén van de punten uit de hierin opgenomen uitvoeringsagenda is het herijken van het beleid ten aanzien van schakelonderwijs (ook wel schakelklassen genoemd).

Het doel van schakelonderwijs is om leerlingen die vanwege een grote taalachterstand onder hun eigenlijke niveau presteren, met schakelonderwijs extra en intensief te begeleiden. Na het volgen van het schakelonderwijs zijn deze leerlingen in staat om het onderwijs op hun eigen niveau te volgen.

Via deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen voor het geven van schakelonderwijs. In de regeling zijn voorwaarden benoemd waaraan voldoen moet worden voor het ontvangen van deze subsidie.

De concept subsidieregeling schakelonderwijs Harderwijk 2020 ligt gedurende 4 weken (tot en met 29 juli 2020) ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder over de concept subsidieregeling schakelonderwijs Harderwijk 2020 schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw R. van der Ruyt of S. van Itegem, tel. 411 911 of e-mail r.vanderruyt@harderwijk.nl of s.vanitegem@harderwijk.nl.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om de algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het adres Ir. De Blocq van Kuffelerstraat 11 op te heffen.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl
Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • Op 18-06-2020: Zuiderzeestraatweg 65, 3849 AB in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van 1 garage bos, 2 kleine huisjes en 1 grote i.v.m. brand;
 • Op 12-06-2020: CAI Harderwijk Julianalaan 43, 3843 CA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een kantoor;
 • Op 12-06-2020; Prins Mauritslaan 44, 3843 AJ in Harderwijk, voor het slopen van een schuur;
 • Op 18-06-2020: Bredeweg 1, 3849 NH in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit 2 schuren.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Tijdelijke uitbreiding terras

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming tijdelijk extra terrasruimte heeft vergund tot en met 31 augustus 2020.

 • Kokkies, Strandboulevard Oost 16, 3841 AB Harderwijk

De vergunning is verzonden op 17 juni 2020. De aan hen verleende tijdelijke terrasvergunning tot 31 oktober 2020 voor de Strandboulevard Oost 16, is ingetrokken.  

De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen tot en met 29 juli 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling Samenleving, tel. 411 911. 

Bent u het niet eens met deze beslissing? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.

Verdaging beslistermijn 

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. 

Verdaging reguliere procedure 

 • Ruimelsdwarsweg 4 (concept): woning; 6-8-2020 
 • Strekdam bouwnrs 21 t/m 40: het oprichten van 20 boothuizen (fase 2); 7-8-2020

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden