Officiële publicaties week 28 (10-07-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 26-6-2019 Luttekepoortstraat 34-36: verbouwen pand
 • 30-6-2019 Vischmarkt 47: renoveren gevel en aanbrengen zinken rand (RM)
 • 27-6-2019 Parallelweg 26-47: kappen 1 boom
 • 28-6-2019 Johanniterlaan 5- 7: transformeren kantoorruimte naar woon -en zorgcentrum in strijd regels ro
 • 27-6-2019 Nobelstraat 5 concept: bedrijfspand in strijd regels ro en uitrit
 • 28-6-2019 Molenweg 6A: garage in strijd regels ro
 • 30-6-2019 Zeppelinstraat 8: 3 inritten
 • 1-7-2019 Waterfront N302: kappen 36 bomen
 • 1-7-2019 Horlosebrink kv 5: woning en inrit
 • 1-7-2019 Langezand 65, 67, 69: sparingen in constructieve scheidingsmuur
 • 2-7-2019 Lorentz Noord-Oostzijde N302: overloop parkeerterrein
 • 2-7-2019 Beukenlaan 5: uitbreiden bestaande dakkapel in strijd regels ro
 • 2-7-2019 Zuiderzeestraatweg 144: kappen 1 boom
 • 3-7-2019 Stadshagenkamp 2: uitbreiden bergruimte tbv kapsalon
 • 3-7-2019 Alberdingk Thijmlaan 54: kappen 1 boom
 • 2-7-2019 Zeppelinstraat 12: reclamezuil en 2 vlaggenmasten

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 28-6-2019 Bluesdreef 33: verbreden uitrit
 • 1-7-2019 Kranenburglaan 56: berging met carport in strijd regels ro
 • 2-7-2019 Oldenallerhout 19: bijgebouw
 • 3-7-2019 Zeppelinstraat 8: 3 inritten

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij het adres Kruithuis 2a. Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Strokelweg 6: vergunning brandveiliggebruik

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 juli  gedurende 6 weken tot en met 21 augustus ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 20-5-2019: Metro Harderwijk, Luttekepoortstraat 5, 3841 AW in Harderwijk, voor het starten van een lunchroom
 • 12-4-2019: Bouwman Bedrijfskoeling B.V., Fahrenheitstraat 18-20, 3846 BN in Harderwijk, voor het verplaatsen van gasflessen in een opslagvoorziening

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 22-06-2019: Holzstraat 9, 3841 JZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden