Officiële publicaties week 29 (17-07-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 4-7-2019 Sleutelbloemdreef 7: erfafscheiding
 • 7-7-2019 Parallelweg 26-46: kappen boom
 • 2-7-2019 Kievitmeen 2: drie overkappingen
 • 5-7-2019 Ir. Wortmanstraat 11: uitrit
 • 8-7-2019 Zuiderzeestraatweg 92: wijzigen schoorsteen en plaatsen drie dakramen (GM)
 • 8-7-2019 Operadreef 4: plaatsen deur woonkamer naar garage
 • 3-7-2019 Parallelweg 26-100: recreatiewoning
 • 10-7-2019 Guido Gezellelaan 3 t/m 253: wijzigen brandcompartimentering
 • 10-7-2019 Ceintuurbaan 2-70: 3 vlaggenmasten met banieren
 • 10-7-2019 Dorpshuisweg 11: kappen boom
 • 11-7-2019 Flevoweg (Knardijk West): nieuwbouw shoppingcenter en aanleggen inrit

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 8-7-2019 Plantage 12: wijzigen gevel (GM)
 • 9-7-2019 Nassaulaan 2: geldautomaat en reclame (2x)
 • 10-7-2019 Molenweg 6a: garage in strijd regels ro
 • 10-7-2019 Lorentz Noord-Oostzijde N302: aanleggen overloop parkeerterrein
 • 11-7-2019 Donkerstraat 50: appartementen in strijd regels ro

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 10-7-2019 Oranjelaan 71: 10 zonnepanelen (GM)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 9-7-2019 Lage Enkweg 13: woning in strijd regels ro, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Publicatievoorstel mandaat Havenverordening

Burgemeester en wethouders hebben op 9 juli 2019 een aanvullend besluit genomen op het Mandaatbesluit 2015. Besloten is de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen wegens overtreding van artikel 8 lid 3 van de Havenverordening en de verdere uitvoering daarvan, te mandateren aan de directeur Bestuur & Organisatie. Dit besluit treedt in werking daags na deze bekendmaking. Het mandaatbesluit is te vinden op de pagina Beleidsregels en ligt gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad. Meer informatie: mevr. M. Huisman, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Ontwerp Apv en ontwerp Verordening tot binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben op 9 juli 2019 besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de Algemene plaatselijke verordening’ (hierna: Apv) te wijzigen. De ontwerp Apv wordt eerst ter inzage gelegd.

Daarnaast hebben burgemeesters en wethouders op 9 juli 2019 besloten om de raad voor te stellen om de ‘Verordening tot het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen’ vast te stellen. Ook dit ontwerp wordt eerst ter inzage gelegd.

Apv:

In de Apv is de aangenomen motie van de gemeenteraad verwerkt, waarin staat dat de Apv dient te worden aangevuld met een bepaling waarin een verbod tot het oplaten van ballonnen staat. Dit in verband met het tegengaan van schade voor het milieu en het beschermen van dieren.

Daarnaast zijn de vrijstellings- en overgangsbepalingen van de artikelen 2:28B en 6:5 van de Apv deels gewijzigd en voor het overige geschrapt. Toen in juni 2017 het exploitatievergunningenstelsel werd ingevoerd, is voorzien in een overgangsbepaling voor bestaande openbare inrichtingen. Bestaande openbare inrichtingen, al dan niet met een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet, en waarbij zich 6 maanden voorafgaand aan de invoering van het exploitatievergunningenstelsel geen incidenten hebben voorgedaan, konden in aanmerking komen voor een vrijstelling. Inmiddels zijn alle bestaande horeca inrichtingen benaderd en beschikken deze ofwel over een vrijstelling ofwel over een exploitatievergunning. Tegen zaken die geen vergunning kunnen krijgen zijn handhavingsprocedures opgestart. Om nog in een juridische basis te voorzien voor de verleende vrijstellingen en de intrekkingsmogelijkheden in stand te laten, wordt voorgesteld artikel 2:28B gewijzigd vast te stellen zodat hierin is voorzien.

Verordening tot het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen:Met deze verordening krijgt de burgemeester de bevoegdheid om tijdens het van kracht zijn van een noodverordening binnen te treden in een woning, ook als de bewoner geen toestemming geeft of kan geven. Deze verordening bestaat uit twee artikelen. Deze artikelen kunnen helaas niet in de Apv worden opgenomen, omdat de Apv alleen ziet op de openbare ruimte en omdat de wettelijke grondslag een andere is (artikel 149a in plaats van artikel 149 Gemeentewet).

Wat ligt er voor u ter inzage?

 • de concept tekst van de nieuwe APV inclusief toelichting;
 • een overzichtstabel met de tekst van de huidige Apv en de wijzigingen naast elkaar;
 • de concept tekst ‘APV’ in gewone taal. Dit is de publieksvriendelijke versie van de Apv;
 • de concept tekst van de ‘Verordening tot het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen’ inclusief toelichting.

Deze stukken zijn ook in te zien op de pagina Beleidsregels. De (geanonimiseerde) zienswijzen zijn alleen te raadplegen in het fysieke dossier in de stadswinkel van het stadhuis.

Mogelijkheid indienen zienswijze:

De hierboven genoemde stukken liggen met ingang van de dag na deze publicatie 6 weken voor een ieder ter inzage. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een mondelinge of schriftelijke reactie indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden doorgezonden naar de gemeenteraad voor besluitvorming.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of voor vragen, kunt u contact opnemen met mevr. M. Huisman of mevr. L. Groen van het domein Bestuur & Organisatie, beiden bereikbaar via tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied-Park Ceintuurbaan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied-Park Ceintuurbaan voorziet in een wijziging van de recreatieve bestemming naar een woonbestemming voor de in het plan opgenomen recreatiewoningen.

Ontwerpbesluit hogere waarde

Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de transformatie van woningen van verblijfsrecreatie naar wonen op Park Ceintuurbaan mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 18 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:

 • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan
 • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. C. vanden Bedem of mevr. S. Duschka, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00235-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00235-/NL.IMRO.0243.BP00235-0001/) of op de pagina Buitengebied.

Aanmeldnotitie vormvrije MER:

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben besloten geen milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan.

Het besluit en de aanmeldnotitie liggen met ingang van 18 juli gedurende 6 weken ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Ook kunt u deze stukken in zien op de pagina Buitengebied.

Tegen deze beslissing is geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk tenzij de beslissing een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn/haar belang treft. Eventuele bezwaren tegen de beslissing met betrekking tot de aanmeldnotitie kunnen in de procedure tegen het bestemmingsplan worden ingebracht. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem of mevr. S. Duschka, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 29-3-2019: ROC Landstede, Mecklenburglaan 3, 3843 BN in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in onderwijs
 • 20-5-2019: Banketbakkerij Zuidam, Nassaulaan 16 A, 3843 DC in Harderwijk voor het starten van een banketbakkerij

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 4-7-2019: Strandboulevard Oost 16, 3841 AB in Harderwijk voor het slopen van horeca en een bedrijfswoning

De volgende melding op grond van maatwerkvoorschriften ontvangen:

 • 25-5-2019: M.P. Bouwservice Internationaal B.V., Industrieweg 13 in Harderwijk, voor het plaatsen van een vetafscheider en slibvangput

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied-Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan voorziet in het planologisch-juridisch vastleggen van het verblijfsrecreatieve gebruik van 6 recreatiewoningen op het park Ceintuurbaan. Tegelijkertijd wordt een omissie in het bestemmingsplan Buitengebied 2014 gerepareerd door het opnemen van een maximale oppervlakte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 18 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. C. vanden Bedem of mevr. S. Duschka, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00242-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00242-/NL.IMRO.0243.BP00242-0001/) of op de pagina Buitengebied.

Aanmeldnotitie vormvrije MER:

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben besloten geen milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied – Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan.

Het besluit en de aanmeldnotitie liggen met ingang van 18 juli gedurende 6 weken ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Ook kunt u deze stukken in zien op de pagina Buitengebied.

Tegen deze beslissing is geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk tenzij de beslissing een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn/haar belang treft. Eventuele bezwaren tegen de beslissing met betrekking tot de aanmeldnotitie kunnen in de procedure tegen het bestemmingsplan worden ingebracht. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem of mevr. S. Duschka, tel 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een extra laadpaal met gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen op het parkeerterrein Horsterhout bij winkelcentrum Drielanden.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van de Tentevangelisatieweek van 26 tot en met 31 augustus 2019 op het Kerkplein heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 31 juli 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel  411 911.

  Bestemmingsplan Stadsdennen–Dichterskwartier II

Het bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00204-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00204-/NL.IMRO.0243.BP00204-0003/) of op de pagina Stadsdennen. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2019 het bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30 vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van de bestaande woonsituatie waarbij de bedrijfsmogelijkheden en de wijzigingsbevoegdheid komen te vervallen.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 18 juli gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00215-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00215-/NL.IMRO.0243.BP00215-0002/) of op de pagina Buitengebied.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden