Officiële publicaties week 29 (15-07-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 2-7-2020 Burg De Meesterstraat 20: aanbouw in strijd regels RO
 • 2-7-2020 Strandboulevard Oost 14: slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 • 2-7-2020 Martinus Nijhoffstraat 10: aanpassen kozijn
 • 3-7-2020 Wijtgraaf 7: legaliseren paardenbak in strijd regels ro
 • 3-7-2020 Knardijk West: uitrit
 • 3-7-2020 Waterfront NE kavel O: woning
 • 4-7-2020 Parallelweg 26-17: kappen 7 bomen
 • 5-7-2020 Ceintuurbaan 4-10: overkapping
 • 6-7-2020 Strekdam 82 en 84: carports
 • 7-7-2020 Nassaulaan 52: carport in strijd regels ro
 • 7-7-2020 Stephensonstraat 15: wasstraat en reclame
 • 8-7-2020 Vlierburgweg 1: herbouwen carport
 • 8-7-2020 Korte Kerkstraat 10: 2 dakramen
 • 8-7-2020 Saxofoondreef 4: verbreden inrit
 • 9-7-2020 Oranjelaan 29: uitbreiden schuur in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure:

 • 3-7-2020 Elsweg 17: schuur
 • 6-7-2020 Glindweg 8c : woning
 • 6-7-2020 Helene Swarthstraat 5: carport in strijd regels ro
 • 7-7-2020 Cremerstraat 8: 2 dakkapellen (voor en achter)
 • 7-7-2020 Ruimelsdwarsweg 4: een woning
 • 7-7-2020 Stadsweiden: dakrenovatie 101 woningen in strijd regels ro
 • 8-7-2020 Ruiversdam 11: overkapping
 • 8-7-2020 Veldkamp: bijenstal
 • 9-7-2020 Snippendalseweg 10a nokverhoging
 • 7-7-2020 P.C. Hooftplein 12: inpandige verbouwing winkelpand
 • 6-7-2020 Lorentzstraat 29: reclame (8x)

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 8-7-2020 Vijhestraat 16: erfafscheiding

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:

 • Hofdijkstraat: kappen 6 bomen; 21-8-2020

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 1-7-2020: Goeman Borgesiuslaan 1, 3843 XA  in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit diverse woningen
 • 23-6-2020: Klavermeen 31, 3844 PS in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een berging
 • 6-7-2020: Smeepoortenbrink 18, 3841 EM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een appartement
 • 1-7-2020: Kievitmeen 55, 3844 XB  in Harderwijk, voor het verwijderren van asbest uit een woning
 • 24-6-2020: Donkerstraat 9 / 9A / 11, 3841 CA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van het pand

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Tijdelijk losloopgebied voor honden vanwege werkzaamheden op ‘De Wellen’

Burgemeester en wethouders hebben op 7 juli 2020 besloten een tijdelijk losloopgebied voor honden aan te wijzen. Het gaat om de zone die ligt ten zuiden van het Dolfinarium terrein, gelegen tussen het voormalig surfcentrum en de Dolfinariumbrug. In deze zone hoeven honden niet aangelijnd te zijn tot en met 31 december 2020. Dit geldt niet voor honden met een aanlijn- en muilkorfgebod, die moeten wel (kort) zijn aangelijnd en een muilkorf dragen.

Dit gebied is aangewezen, omdat ‘De Wellen’ als losloopgebied tijdelijk niet beschikbaar is vanwege werkzaamheden. Dit besluit is gebaseerd op artikel 2:59 lid 1 sub b juncto artikel 2:59 lid 3 Algemene plaatselijke verordening (Apv) en treedt in werking de dag na deze publicatie.

Het besluit met de kaart van het gebied is te raadplegen op de pagina Beleidsregels en ligt gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. (0341) 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten:

 • De algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het adres Eibert den Herderstraat 21 op te heffen;
 • Een parkeerverbod in te stellen op de rijbaan van de Prins Frederik Hendriklaan.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Wijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35

Het wijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00247-0003) kunt u raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.WP00247-0003) of op de wijkpagina Drielanden. Informatie: domein Ruimte, mevr. W. van Santen, tel. (0341) 411 911.

Tijdelijke uitbreiding terrassen

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemer tijdelijke extra terrasruimte heeft vergund tot en met 31 oktober 2020

 • Dikke Dirck, Hondegatstraat 5, Harderwijk

Het betreft een tijdelijke uitbreiding van het terras, om met inachtneming van de Covid-19 maatregelen, te kunnen ondernemen. Deze vergunning is verzonden aan de ondernemer op 6 juli 2020.

De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen tot en met 17 augustus ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten, van de afdeling vergunningverlening, via tel. 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden