Officiële publicaties week 2 (09-01-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 20-12-2018 Industrieweg 26: intern verbouwen bedrijfspand
 • 21-12-2018 Lorentz 3: oprichten bedrijfspand
 • 21-12-2018 Pascalstraat 9: windscherm op muur
 • 21-12-2018 Parallelweg 26-166: herbouwen recreatiewoning
 • 21-12-2018 Helmbloemmeen: kappen 1 boom
 • 21-12-2018 Bellstraat 5: uitbreiden distributiecentrum
 • 22-12-2018 Molenweg 25: vervangen bijgebouw
 • 31-12-2018 Beukenlaan 5: uitbreiden woning
 • 28-12-2018 Biesteweg 6: kap 1 boom
 • 2-01-2019 Wethouder Jansenlaan 90: plaatsen tijdelijke units
 • 20-12-2018 Piet Heinlaan 43: uitbreiden woning (dakkapel, uitbouw, berging, overkapping)
 • 28-12-2018 Korhoenlaan 1: kappen 2 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 20-12-2018 Laan der Verenigde Naties: kappen 3 beuken
 • 20-12-2018 Veldkamp 28 t/m 74: renoveren balkons (gm)
 • 27-12-2018 Gruttomeen 23: garage/schuur
 • 27-12-2018 Korhoenlaan 1-128: carport
 • 27-12-2018 De Ruyterlaan 38: uitbreiden woonhuis
 • 27-12-2018 Huisstee 15B: oprichten woning in strijd regels ro
 • 27-12-2018 Rietgorsmeen 153: dakkapellen
 • 2-1-2019 Slingerlaantje 8: uitrit
 • 3-1-2019 Brouwersbosweg 1: overkapping in strijd regels ro
 • 27-12-2018 Strokelweg 5: scorebord

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

- Markt 1: restauratie goudleer (oude stadhuis).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 januari gedurende 6 weken tot 22 februari 2019 ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 12-12-2018: Liander N.V. (74-D-017/7008107), Marsdiep 56, 3844 LZ in Harderwijk, voor het plaatsen van een gasreduceerstation 

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 21-12-2018: Straat van Sevenhuysen 8 in Harderwijk, 3841 CZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerp Afstandsbeoordelingsmethodiek

De afstandsbeoordelingsmethodiek (ABM) is in 2004 in Harderwijk ontwikkeld. Met de ABM kan op het gehoor worden vastgesteld of geluidnormen bij horecabedrijven worden overschreden. Met ruim 10 jaar ervaring in de praktijk is de methode op een aantal punten aangepast en verbeterd. Kort samengevat zijn de aanpassingen:

 • constatering op basis van de hoorbaarheid van alleen bastonen is niet meer mogelijk
 • de ABM is nu toepasbaar voor de gehele binnenstad
 • de beoordelingsafstand op de Smeepoortenbrink is gecorrigeerd van 35 naar 25 meter

Het ontwerp van de Afstandsbeoordelingsmethodiek ligt met ingang vanaf 11 januari gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Desgewenst kunt u ook volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, hr. R. van Drunen, tel. 411 911. De ontwerpbeleidsregel is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden