Officiële publicaties week 30 (22-07-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 10-7-2020 Stationslaan: kappen 21 bomen
 • 10-7-2020 Braillestraat: oprichten bedrijfspand en uitrit
 • 10-7-2020 Industrieweg 15: schakelinstallatie
 • 13-7-2020 Swingdreef 6: wijzigen inrit
 • 10-7-2020 Binnenstad: kunstobjecten in strijd regels ro
 • 13-7-2020 Vijhestraat 1: 6 appartementen (RM)
 • 13-7-2020 Goede Reede 1: wijzigen bestemming in strijd regels ro
 • 14-7-2020 Waterfront NE kavel N: woning en uitrit
 • 14-7-2020 Houtkamp 6: carport in voortuin
 • 14-7-2020 Houtkamp 8: carport in voortuin
 • 15-7-2020 Kranenburglaan 15: in strijd uitbreiden woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 9-7-2020 Nassaulaan 52: carport in strijd regels ro
 • 13-7-2020 Wolleweverstraat 12B: wijzigen achtergevel
 • 14-7-2020 Molenweg 28: kappen 12 bomen
 • 14-7-2020 Parallelweg 26-169: vervangen recreatiewoning
 • 15-7-2020 Oranjelaan 29: uitbreiden schuur in strijd regels ro
 • 16-7-2020 Lageweg 26: uitbreiden woning met erker
 • 16-7-2020 Deventerweg 5: inbreiding souterrain
 • 16-7-2020 Kranenburglaan 15: in strijd uitbreiden woning
 • 16-7-2020 Martinus Nijhoffstraat 10: aanpassen kozijn
 • 16-7-2020 Ceintuurbaan 2-20: plaatsen 2 dakramen (GM)

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 14-7-2020 Paasloweg 5B: kappen 1 boom

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om de algemene gehandicaptenparkeerplaats:

 • in de Beatrixlaan te verplaatsen naar de Irenelaan bij nr. 41
 • bij het adres Vondellaan 24 op te heffen
 • een nieuwe algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij het adres Stationslaan 32 voor de zaterdagen en zondagen

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Tweelingstad - Tinnegieter

Het ontwerpbestemmingsplan Tweelingstad - Tinnegieter geeft een nieuw ruimtelijk kader voor de herstructurering van het gebied. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid voor omwonenden. Bij de herstructurering worden bestaande woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ook wordt een aantal woningen grondig gerenoveerd. Daarnaast wordt de openbare ruimte in het gebied geheel vernieuwd, met inbegrip van de woonstraten. De beoogde nieuwe woningen zijn hoofdzakelijk grondgebonden, tevens zijn enkele gestapelde woningen voorzien. Het totale aantal woningen zal als gevolg van de beoogde herstructurering licht toenemen. Ten behoeve van deze ontwikkeling is tevens een beeldkwaliteitsplan (zie hfd. 3.4 toelichting) opgesteld welke als bijlage 1 van de toelichting in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

Het plangebied bevindt zich in het oostelijke deel van Harderwijk. Het gebied is gelegen in de bestaande woonwijk Tweelingstad, deelgebied Tinnegieter. Het plangebied ligt grofweg ingeklemd tussen de Julianalaan, Marijkelaan, Margrietlaan en de Bernhardlaan.

Ontwerpbesluit hogere waarde:

Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de herstructurering en realisatie van nieuwe woningen mogelijk gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 23 juli gedurende 8 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:

 • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan
 • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00246-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.BP00246-0001) of op de wijkpagina Tweelingstad.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. H. Nienhuis, tel. (0341) 411 911.

Verleende Exploitatievergunningen

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemingen een exploitatievergunning heeft verleend:

 • Damasquino, Tesselschadelaan 2, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 16 juli 2020

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken ligt vanaf 22 juli tot en met 26 augustus 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt. 

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 11-3-2020: Klomp Transport, Fahrenheitstraat 22, 3846 BN in Harderwijk, voor het veranderen van de indeling

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 7-7-2020: Donkerstraat 31, 3841 CB in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een winkel
 • 10-7-2020: Vittepad 46, 3844 CJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 8-7-2020: Guido Gezellelaan 35, 3842 XD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 7-7-2020: Guido Gezellelaan 39, 3842 XE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 8-7-2020: Vlierburgweg 1, 3848 CZ in Harderwijk, voor het slopen van een schuur

De volgende melding op grond van maatwerkvoorschriften ontvangen:

 • 12-5-2020: HAZA Groep B.V., Van Leeuwenhoekstraat 8, 3846 CB in Harderwijk, voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het opslaan van gasflessen met helium in een zeecontainer

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Rectificatie
Bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades

De gemeenteraad heeft op 28 mei het bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan vormt de planologisch-juridische basis van het stedenbouwkundig plan voor dit deelgebied van Waterfront. In het plan is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid voor de omgeving. Het bestemmingsplan vervangt bij inwerkingtreding (delen van) de volgende ruimtelijke plannen:

 • bestemmingsplan N302 (2007)
 • bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad (2008)
 • uitwerkingsplan Waterfront-Zuid Waterstad fase 3 (2011)
 • uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Watersportboulevard (2015)

Het plangebied is globaal gelegen tussen de provinciale weg N302 aan de noordoostzijde, de Burgemeester de Meesterstraat aan de zuidoostzijde, de Havendijk en Vissershaven aan de zuidwestzijde en tot slot de Vuurtorenweg, Zuiderhoofd en het deelgebied Kop van de Stadswerven aan de oostzijde.

Wijziging:

De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan een amendement aangenomen met betrekking tot de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid om bebouwing voor vier woonblokken langs de N302 op te hogen naar 30 meter. Op grond van het door de raad aangenomen amendement wordt deze mogelijkheid bij recht opgenomen in het bestemmingsplan.

Besluit hogere grenswaarden:

Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Met het besluit van 4 maart wordt de realisatie van de nieuwe woningen in het plangebied mogelijk gemaakt.

Beroep:

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 23 juli gedurende 8 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: afd. Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00210-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.BP00210-0003). Het plan en het besluit hogere grenswaarden zijn ook in te zien op de wijkpagina Waterfront.

Welstandsnota:

Het beeldkwaliteitsplan Stadswerven en De Kades zoals opgenomen in bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan wordt als aanvulling in de welstandsnota opgenomen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden