Officiële publicaties week 32 (09-08-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 14-7-2017 Korhoenlaan 1-72: kappen 3 bomen
 • 18-7-2017 Stationsplein 8,10 en 12: strijdig gebruiken pand
 • 19-7-2017 Harderweide kv. 6 (Paardenbloemdreef 19 concept): woning in strijd regels ro
 • 19-7-2017 Boekhorstlaan: tankstation en maken uitrit
 • 19-7-2017 Hogepad 14: verbouwen en restylen bedrijfspand in strijd regels ro
 • 19-7-2017 Kerkstraat 19: overkapping in strijd regels ro
 • 20-7-2017 Engelserf 21: uitbreiden woning
 • 20-7-2017 Vijhestraat 9-1: uitbreiden bergruimte
 • 21-7-2017 Horlosebrink 5: een schutting
 • 21-7-2017 Jac. Perkstraat 5: splitsen woning in 2 appartementen
 • 27-7-2017 Brinkvelden fase 2: 23 woningen
 • 27-7-2017 Noordereiland: 10 woningen
 • 27-7-2017 Noordereiland 1e fase: 51 woningen
 • 25-7-2017 Zuiderzeestraatweg 71: in strijd plaatsen kapschuur
 • 24-7-2017 Donkerstraat 50: vervangen reclame
 • 25-7-2017 Lageweg 29 A : renoveren woning en aanpassen gevels
 • 25-7-2017 Donkerstraat 27: interne aanpassing pand
 • 26-7-2017 Vollenhovemeen 8: dakkapel (achterzijde)
 • 26-7-2017 Varenweg 32: schuur in strijd regels ro
 • 26-7-2017 Kranenburglaan 22: nokverhoging , dakkapel en luifel
 • 27-7-2017 P.C. Boutenslaan 2: plaatsen kozijn
 • 27-7-2017 Strandboulevard oost: restaureren en reconstructie bastion en kieckmure (gm)
 • 27-7-2017 Olmenlaan 18: bijgebouw
 • 27-7-2017 Noordereiland: 50 appartementen in strijd regels ro
 • 28-7-2017 Harderweide kv. 8 (Paardenbloemdreef 1 concept): woning
 • 21-7-2017 Goede Reede 3: inrit
 • 24-7-2017 Molenweg 47: kappen 10 bomen
 • 21-7-2017 Flevoweg 2: nieuwbouw themacentrum (winkelunits en bijeenkomstfunctie)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 24-7-2017 Paardenbloemdreef 29 (kv. 1): woning in strijd met regels ro
 • 27-7-2017 Busken Huetlaan 2: uitbreiden Petrakerk in strijd regels ro
 • 27-7-2017 Zandlaan 7: kappen 1 boom
 • 1-8-2017 Zuiderzeestraatweg 71: in strijd plaatsen kapschuur
 • 1-8-2017 Zeggemeen 3: 2 dakkapellen
 • 4-8-2017 Vlierburgweg 2: verbouwen boerderij (GM)
 • 4-08-2017 Zeggemeen 111: wijzigen gevel
 • 4-8-2017 Horlosebrink 5: schutting

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017 vastgesteld

De burgemeester van Harderwijk heeft op 26 juli 2017 bekend gemaakt dat hij op 20 juli 2017 heeft vastgesteld het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” en het bij het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” behorende “Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop” met bijbehorende voorgeschreven documenten, dit, onder gelijktijdige intrekking van het “Damoclesbeleid 2013 art. 13b Opiumwet coffeeshop” (hierna: ‘de besluiten’).

Het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” bevat de beleidsregels die in de gemeente Harderwijk van toepassing zijn op de exploitatie van een coffeeshop. Het beleid bevat de voorwaarden waaronder de verkoop van softdrugs wordt gedoogd en de (bestuurlijke) sancties bij niet-naleving van deze voorwaarden, alsmede de procedure die wordt gevolgd wanneer een gedoogverklaring beschikbaar komt.

Er wordt in de gemeente Harderwijk maximaal één gedoogverklaring afgegeven aan een niet-commerciële coffeeshop die geëxploiteerd dient te worden door een stichting.

Het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” vervangt het vorige coffeeshopbeleid dat was neergelegd in het “Damoclesbeleid 2013 art 13b Opiumwet coffeeshop”.

De besluiten zijn in werking getreden op 27 juli 2017 en liggen sindsdien gedurende een periode van zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis van Harderwijk. Ook zijn de besluiten te raadplegen via www.harderwijk.nl/coffeeshopbeleid2017 of via www.harderwijk.nl/beleidsregels. De besluiten bevatten de integrale tekst van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” en van het “Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop”. Het voorstel van de burgemeester inclusief de besluitvorming door de burgemeester, de ontvangen reacties op het ontwerp "Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017" en het door de burgemeester vastgestelde "Eindverslag Inspraak" zijn eveneens te raadplegen via voornoemde website en liggen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de besluiten is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Openstelling inschrijfprocedure toekenning nieuwe gedoogverklaring coffeeshop op grond van het Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017

De burgemeester van Harderwijk heeft op 26 juli bekend gemaakt dat er in Harderwijk, op grond van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017”, één gedoogverklaring beschikbaar is voor een niet-commerciële coffeeshop die wordt geëxploiteerd door een stichting. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken vanaf 10 augustus 2017 tot en met 20 september 2017.

De aanvraag moet betrekking hebben op zowel de gedoogverklaring als op de, op grond van de artikelen 2:28 tot en met 2:28d van de Algemene Plaatselijke Verordening Harderwijk (APV), vereiste exploitatievergunning, moet voldoen aan de indieningseisen uit artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), moet volledig zijn en moet zijn ondertekend. De aanvrager dient daarbij gebruik te maken van het “aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop”, van het “aanvraagformulier exploitatievergunning gemeente Harderwijk” en van het “formulier Wet Bibob en Vergunningen”, aangezien ter zake van de aanvragen een Bibob-toets plaatsvindt. Tevens dient de aanvraag in ieder geval de bescheiden te bevatten die zijn opgesomd in de bovengenoemde formulieren. Genoemde formulieren zijn te downloaden via de gemeentelijke website www.harderwijk.nl/coffeeshopinschrijfprocedure2017.

De aanvraag kan alleen worden gedaan door een stichting, dan wel een stichting in oprichting. Dat van een stichting in oprichting sprake is dient te blijken uit een verklaring van de notaris bij wie de oprichtingsakte wordt opgesteld en gepasseerd. In geval sprake is van een stichting in oprichting bij het indienen van de aanvraag, moet de stichting zijn opgericht voor het einde van de hersteltermijn als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb.

Elke stichting of stichting in oprichting mag slechts één aanvraag indienen.

De aanvragen moeten worden geadresseerd aan de burgemeester van Harderwijk en kunnen uitsluitend tijdens de openingstijden van de Stadswinkel van het stadhuis van Harderwijk in persoon worden ingediend in een gesloten envelop met daarop de tekst ‘aanvraag coffeeshop’.

Na afloop van de inschrijftermijn vindt door een notaris een trekking plaats van de ingediende aanvragen. Dit vindt in het openbaar plaats op maandag 25 september 2017 om 11.00 uur in de raadzaal van het stadhuis van Harderwijk.

Alleen de eerste zeven getrokken aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld. Dit gebeurt gelijktijdig. Daarbij wordt de procedure gevolgd zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017”. Deze aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de in het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” opgenomen toetsings- en wegingscriteria (paragraaf 6.6 en 6.7). Een onderdeel daarvan is de Bibob-toets. Kan op basis van deze procedure aan geen van de eerste zeven aanvragers een gedoogverklaring worden verleend, dan worden de volgende zeven getrokken aanvragen in behandeling genomen. Dit herhaalt zich zo nodig, net zo lang totdat een gedoogverklaring en exploitatievergunning kan worden verleend. Voor een volledige beschrijving van de verdelingsprocedure en de toe te passen criteria wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017”, welk beleid te raadplegen is via www.harderwijk.nl/coffeeshopbeleid2017 of via www.harderwijk.nl/beleidsregels.

Voor de aanvragen die in behandeling worden genomen zijn leges verschuldigd op grond van de “Legesverordening 2017” van de gemeente Harderwijk. De verschuldigde leges voor de gedoogverklaring en de exploitatievergunning bedragen respectievelijk € 729,01 en € 151,08.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, neemt u contact op met Domein Bestuur & Organisatie van de gemeente Harderwijk via tel. 0341 411 911 of via het mailadres coffeeshop@harderwijk.nl.

De bekendmaking van de openstelling van de inschrijfprocedure is 26 juli 2017 gepubliceerd in huis-aan-huisblad Het Kontakt (Gemeentepagina: officiële publicaties), op de gemeentelijke website, in het elektronisch Gemeenteblad en in de Staatscourant.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Havenspoor: 63 appartementen (wijziging op W2012-0419); 29-9-2017
 • Boekhorstlaan: ontwikkelen 2e fase boekhorstlaan (restaurants, reclame en recreatie); 15-9-2017
 • Bovenweg 12: uitbreiden woonhuis; 13-10-2017
 • Nobelstraat 2: uitbreiden van het bedrijfspand; 15-9-2017

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 22-06-2017: SITA Recycling Services (Suez) Daltonstraat 23, 3846 BX in Harderwijk voor het aanpassen van de acceptatie- en verwerkingsbeleid met de Euralcodes.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 6-06-2017: Ten Katestraat 6, 3842 ZV in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit de woning.
 • 23-05-2017: Stationslaan 112, 3841 DC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van het hoofdgebouw.
 • 31-05-2017: Bruggestraat 16, 3841 CP in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit het hoofdgebouw.
 • 20-07-2017: Stationslaan 26, 3842 LA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een gevelkozijn.
 • 19-07-2017: Zeestraat 45, 3841JL in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 11-07-2017: Blokhuissteeg 1B, 3841 EB in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een kantoor.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen zijn onlangs gepubliceerd:

 • Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen (26/7)
 • Bestemmingsplan Lorentz I en II – Stephensonstraat (26/7)
 • Bestemmingsplan Tweelingstad – Partiële herziening regels bedrijvenpark Sypel (26/7)
 • Ontwerpomgevingsvergunning Hierden Dorp – Hoge Varen 32-34 (26/7)
 • Omgevingsvergunning Frankrijk – Tweede Parallelweg (26/7)

De bekendmakingen kunt u inzien op de pagina Mijn Wijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden