Officiële publicaties week 33 (14-08-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 25-7-2019 Lorentz III: bedrijfspand, reclame en inrit
 • 25-7-2019 Dotterbloemdreef 5: carport met veranda in strijd regels ro
 • 29-7-2019 Middenlaan 44: nokverhoging
 • 29-7-2019 Oranjelaan 59: verbreden inrit
 • 30-7-2019 Molenweg 38a: kappen 2 bomen
 • 30-7-2019 Harmonielaan 7: in strijd uitbreiden woning
 • 24-7-2019 Korhoenlaan 1-176: kappen 4 bomen
 • 1-8-2019 Korhoenlaan 1-15: kappen boom
 • 6-8-2019 Blauwverversteeg 2: veranderen pand (kamerverhuur)
 • 6-8-2019 Schimmelstraat 38: schutting
 • 30-7-2019 Ceintuurbaan 4-54: erfafscheiding
 • 6-8-2019 Burgemeester Numanlaan 36: uitbreiden schuur
 • 6-8-2019 Triasplein 79: vervangen reclame
 • 6-8-2019 Strokelweg 2-1: kappen 8 bomen
 • 29-7-2019 Vischmarkt 2: renoveren rijksmonument
 • 5-7-2019 Ir. Wortmanstraat 11: uitrit

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 26-7-2019 Industrieweg 19: reclame (10x)
 • 26-7-2019 Horlosebrink 1: woning in strijd regels ro en inrit
 • 26-7-2019 Sonnevancklaan 9: kappen 2 bomen
 • 1-8-2019 Daltonstraat 21: wijzigen gevel
 • 1-8-2019 Schimmelstraat 14: serre en dakkapel voorzijde
 • 2-8-2019 Achterste Wei 9: vervangen reclame (geldmaat)
 • 5-8-2019 Sleutelbloemdreef 7: erfafscheiding
 • 6-8-2019 Enkweg 7: uitbreiden en verbouwen woning
 • 7-8-2019 Hoofdweg 2: reclame (1x)
 • 7-8-2019 Johanniterlaan 5 t/m 113: transformeren kantoorruimte naar woon -en zorgcentrum in strijd regels ro
 • 7-8-2019 Harmonielaan 7: in strijd uitbreiden woning
 • 8-8-2019 Waltorenstraat 5b : intern veranderen pand t.b.v. sport

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 7-8-2019 Haaksepad: kappen 1 boom
 • 8-8-2019 Ir. Wortmanstraat 11: uitrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 29-7-2019 Kerkplein 1: het conserveren van gewelf en muurschilderingen rijksmonument, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
 • 6-8-2019 Ceintuurbaan 2-90: vergunning brandveiliggebruik, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verleende Drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • Veluvia Harderwijk B.V., Havendijk 1, 3846 AC Harderwijk. Vergunning is op 6 augustus uitgereikt

Verleende Exploitatievergunning:

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Veluvia Harderwijk B.V., Havendijk 1, 3846 AC Harderwijk. Vergunning is op 6 augustus uitgereikt

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen van 14 augustus 2019 tot en met 18 september 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:

 • Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II (tot 29/8)
 • Vastgesteld bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30 (tot 29/8)
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
 • Zakelijke beschrijving bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz  (tot 12/9)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17 (tot 12/9)
 • Inspraak beleidsregel gemeenschappelijke Fiets- en scooterberging bij woongebouwen (tot 12/9)
 • Inspraak beleidsregel Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid (tot 12/9)
 • Verleende omgevingsvergunning Tweelingstad – Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
 • Ontwerpomgevingsvergunning Lichtmasten Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
 • Ontwerpwijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 (tot 12/9)
 • Ontwerpwijzigingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
 • Ontwerpuitwerkingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)

De bekendmakingen kunt u inzien op de pagina Mijn Wijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Drielanden - Tuindersbrink

Het bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00197-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00197-/NL.IMRO.0243.BP00197-0002/) of op de wijkpagina Drielanden. Informatie: domein Ruimte, dhr. M. den Braven, tel. 411 911.

Openbare bekendmaking RNV

De voorzitter van Regio Noord-Veluwe ‘in liquidatie’ maakt bekend dat tot 14 oktober 2019 in de gemeentehuizen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, ter inzage ligt de ontwerpjaarrekening 2018, tevens liquidatierekening, van Regio Noord-Veluwe ‘in liquidatie’. Het stuk wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe ‘in liquidatie’ op 14 oktober 2019. De stukken liggen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en zijn ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Ontwerp Apv en ontwerp Verordening tot binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen ter inzage

Voor de volledigheid maken burgemeester en wethouders u er nogmaals op attent dat de ontwerp Apv en de Verordening tot binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage zijn gelegd.

Apv:

In de Apv is de aangenomen motie van de gemeenteraad verwerkt, waarin staat dat de Apv dient te worden aangevuld met een bepaling waarin een verbod tot het oplaten van ballonnen staat. Dit in verband met het tegengaan van schade voor het milieu en het beschermen van dieren. Daarnaast zijn de vrijstellings- en overgangsbepalingen van de artikelen 2:28B en 6:5 van de Apv deels gewijzigd en voor het overige geschrapt. Toen in juni 2017 het exploitatievergunningenstelsel werd ingevoerd, is voorzien in een overgangsbepaling voor bestaande openbare inrichtingen. Bestaande openbare inrichtingen, al dan niet met een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet, en waarbij zich 6 maanden voorafgaand aan de invoering van het exploitatievergunningenstelsel geen incidenten hebben voorgedaan, konden in aanmerking komen voor een vrijstelling. Inmiddels zijn alle bestaande horeca inrichtingen benaderd en beschikken deze ofwel over een vrijstelling ofwel over een exploitatievergunning. Tegen zaken die geen vergunning kunnen krijgen zijn handhavingsprocedures opgestart. Om nog in een juridische basis te voorzien voor de verleende vrijstellingen en de intrekkingsmogelijkheden in stand te laten, wordt voorgesteld artikel 2:28B gewijzigd vast te stellen zodat hierin is voorzien.

Verordening tot het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen:

Met deze verordening krijgt de burgemeester de bevoegdheid om tijdens het van kracht zijn van een noodverordening binnen te treden in een woning, ook als de bewoner geen toestemming geeft of kan geven.

Wat ligt er voor u ter inzage?

 • de concept tekst van de nieuwe APV inclusief toelichting;
 • een overzichtstabel met de tekst van de huidige Apv en de wijzigingen naast elkaar;
 • de concept tekst ‘APV’ in gewone taal. Dit is de publieksvriendelijke versie van de Apv;
 • de concept tekst van de ‘Verordening tot het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen’ inclusief toelichting. Deze stukken zijn ook in te zien op de pagina Beleidsregels. De (geanonimiseerde) zienswijzen zijn alleen te raadplegen in het fysieke dossier in de Stadswinkel van het stadhuis.

Mogelijkheid indienen zienswijze:

De hierboven genoemde stukken liggen al vanaf 18 juli 2019 voor zes weken voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden kunnen nog tot en met woensdag 28 augustus 2019 een mondelinge of schriftelijke reactie indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden doorgezonden naar de gemeenteraad voor besluitvorming.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of voor vragen, kunt u contact opnemen met mevr. M. Huisman of mevr. L. Groen van het domein Bestuur & Organisatie, beiden bereikbaar via tel. 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aan te leggen op de Anne Franklaan nabij de moskee
 • diverse verkeersmaatregelen te treffen op de Vuurtorenweg, Vuurbaak, Noorderhoofd, Brandaris, (verlengde) Knardijk-West en het nieuwe parkeerterrein P8 aan de oostzijde van de Knardijk-N302. Dit in het kader van de definitieve inrichting van deze straten

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Schippersmeen 147: uitbreiden woning; 13-9-2019

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 10-7-2019: Stichting Careander, Beneluxlaan 1, 3844 AK in Harderwijk, voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor en spreekkamer (unit) op het terrein
 • 10-7-2019: Baanweg 28 voor het starten van Primitive Gym in Harderwijk
 • 25-7-2019: Zuiderbreedte 29, 3845 MC in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 25-7-2019: Dorpshuisweg 11, 3849 BL in Hierden voor het verwijderen van asbest uit een schuur
 • 26-7-2019: Zuiderzeestraatweg 64 C, 3849 AH in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een dak.
 • 30-7-2019: Veldkamp 58, 3843 BJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 31-7-2019: Van Goorsewegje 15, 3849 MD in Hierden voor het slopen van een schuur
 • 5-8-2019: Van Goorswegje 15, 3849 MD in Hierden voor het (gedeeltelijk) slopen van een bijgebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden