Officiële publicaties week 34 (22-08-2018)

Aanvragen vergunningen

Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:

 • 2-8-2018 Polenweg 16: strijdig gebruiken pand (b&b)
 • 3-8-2018 Graaf Ottolaan 5: 8 bedrijfsunits
 • 3-8-2018 Zeppelinstraat: bedrijfsgebouw
 • 3-8-2018 Smeepoortstraat 18: wijzigen gevel
 • 6-8-2018 Molenstraat 9: verhogen dak
 • 7-8-2018 Van Goorswegje 19: kappen 1 boom
 • 7-8-2018 Beekhuizerweg 3: kozijn in voorgevel
 • 7-8-2018 Klarinetdreef 46: dakkapel (voorzijde)
 • 13-8-2018 Middenlaan 31: carport
 • 14-8-2018 Martinus Nijhoffstraat 30: carport
 • 15-8-2018 Beukenlaan 5: verplaatsen uitrit en verhogen garage in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • 6-8-2018 Beekhuizerweg 9: schuilstal
 • 6-8-2018 Huisstee 15C: woning in strijd regels ro
 • 9-8-2018 Stationslaan 125: twee dakkapellen en vervangen dak in strijd regels ro
 • 9-8-2018 Korhoenlaan 1-158: zwembad
 • 13-8-2018 Hondegatstraat 3-5: plaatsen/vervangen van dakkapellen
 • 15-8-2018 Lageweg 23A: bijgebouw
 • 15-8-2018 Molenweg 12/Lokhorsterweg 2: verbouwen pand en wijzigen gebruik
 • 15-8-2018 Couperuslaan 83: wijzigen gevel
 • 15-8-2018 Johanniterlaan 5-7: strijdig gebruik pand
 • 16-8-2018 Lage Enkweg: legaliseren tijdelijk hekwerk
 • 16-8-2018 Plantagepark: oprichten muziektent in strijd regels ro

Rechtsbescherming reguliere omgevingsvergunning:

Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Publicatie berichten Meerinzicht

Het bestuur van Meerinzicht heeft op 12 juli 2018 het ‘Besluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Meerinzicht’ vastgesteld. Dit besluit is met ingang van 1 augustus 2018 in werking getreden en is bekendgemaakt in de gemeentebladen van alle deelnemende colleges in de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Dit besluit regelt de elektronische kennisgeving van berichten van  het bestuur van Meerinzicht, waaronder in ieder geval wordt verstaan algemeen verbindende voorschriften en besluiten van algemene strekking. Meer informatie: mevr. M. Huisman, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Parkeerverbod oostzijde Anne Franklaan

De gemeente heeft besloten om een parkeerverbod in te stellen aan de oostzijde van de Anne Franklaan tussen de Thorbeckelaan en de  H.K. Pootstraat.

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 2-8-2018: Waterweg 1, 3849 PG in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van gebouwen
 • 8-8-2018: J.P. Heyelaan 8, 3842 CK in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 20-7-2018: Landstede, Mecklenburglaan 3, 3843 BN in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een school (Gebouw 35)

Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A

Het bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A maakt het planologisch mogelijk de locatie Marnixstraat 1A te herontwikkelen om 16 woningen in de vorm van appartementen te kunnen realiseren.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 23 augustus 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00188-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00188-/NL.IMRO.0243.BP00188-0001) of op de wijkpagina Stadsdennen.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Omgevingsvergunning Friesegracht – Johanniterlaan 1 (1 e fase)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de 1 e fase realisatie van een appartementencomplex op de locatie van het voormalige postkantoor aan de Johanniterlaan 1 te Harderwijk.

Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Met het besluit tot vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van het appartementencomplex mogelijk gemaakt.

De omgevingsvergunning Friesegracht – Johanniterlaan 1 (1 e fase) en het besluit hogere waarden liggen met ingang van 23 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, mw. T. Wendt, tel. 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00212-0002) en het besluit hogere waarden kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00212-/NL.IMRO.0243.PB00212-0002). De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden zijn ook in te zien op de wijkpagina Friesegracht.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen zijn onlangs gepubliceerd:

 • Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel - Zuiderbreedte 36 (25/7)
 • Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg (25/7)
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Molenweg (25/7)
 • Omgevingsvergunning Groot Sypel - Parkweg 8 (25/7)
 • Bestemmingsplan Drielanden - Harderweide deelplan 2 (25/7)
 • Bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink (25/7)
 • Bestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27 (25/7)
 • Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13 (8/8)
 • Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen - Marnixstraat 1A (22/8)

De bekendmakingen kunt u inzien op de pagina Mijn Wijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Strokelweg 11a (concept): plaatsen twee safaritenten; 20-9-2018 excl. termijn verzoek om stukken
 • Waterfront Noordereiland fase 2: oprichten 35 woningen; 29-9-2018
 • Waterfront Noordereiland fase 2: oprichten 21 woningen; 15-10-2018

Besluit informatiebeheer gemeente Harderwijk

Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli 2018 besloten het Besluit Informatiebeheer gemeente Harderwijk 2018 vast te stellen. Dit besluit bevat nadere regels op basis van de Archiefverordening 2017. Deze regeling is op 3 augustus 2018 in werking getreden, de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad op 2 augustus 2018. Het Besluit Informatiebeheer gemeente Harderwijk 2008 is ingetrokken. Informatie: mevr. M. Huisman, Domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden