Officiële publicaties week 34 (20-08-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 8-8-2019 Oldenallerhout 103: dakkapel (voorzijde)
 • 8-8-2019 Markt 14: wijzigen gevel met tochtsluis (GM)
 • 9-8-2019 Vuldersbrink 65- 71: doorbraak tussen 2 panden
 • 12-8-2019 Boekhorstlaan 4: wijzigen luifel (wijziging vergunning W2017-0003)
 • 13-8-2019 Landweg 3: uitbreiden woning
 • 12-8-2019 Kienderkamp 17: carport
 • 15-8-2019 Oranjelaan 23: dakkapel op schuur

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 9-8-2019 Korhoenlaan 1-15: kappen boom
 • 9-8-2019 Korhoenlaan 1-82: kappen 2 bomen
 • 9-8-2019 Beneluxlaan 18: uitbreiden garage en maken kelder
 • 12-8-2019 Dorpshuisweg 11: kappen 1 boom
 • 12-8-2019 Molenweg 38a: kappen 2 bomen
 • 12-8-2019 Burgemeester Numanlaan 36: uitbreiden schuur
 • 12-8-2019 Parallelweg 26-100: recreatiewoning
 • 14-8-2019 Oldenallerhout 103: dakkapel (voorzijde)
 • 14-8-2019 Bloemendreef/Zuringdreef: zorgwoning (20 huurwooneenheden)
 • 15-8-2019 Vischmarkt 47: renoveren gevel en aanbrengen zinken rand (RM)
 • 15-8-2019 Schimmelstraat 38: schutting
 • 15-8-2019 Waterfront N302: kappen 36 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning (reguliere procedure):

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

 • 12-8-2019 Buys Ballotstraat 7: wijzigen inrichting (milieu), tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
 • 12-8-2019 Hoefbladmeen 1a: vergunning brandveilig gebruik, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:

 • Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II (tot 29/8)
 • Vastgesteld bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30 (tot 29/8)
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
 • Zakelijke beschrijving bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz (tot 12/9)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17 (tot 12/9)
 • Inspraak beleidsregel gemeenschappelijke Fiets- en scooterberging bij woongebouwen (tot 12/9)
 • Inspraak beleidsregel Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid (tot 12/9)
 • Verleende omgevingsvergunning Tweelingstad – Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
 • Ontwerpomgevingsvergunning Lichtmasten Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
 • Ontwerpwijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 (tot 12/9)
 • Ontwerpwijzigingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
 • Ontwerpuitwerkingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink (tot 25/9)

De bekendmakingen kunt u inzien op de pagina mijn wijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 onherroepelijk

Het bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00213-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00213-/NL.IMRO.0243.BP00213-0002/) of op de pagina plannen buitengebied. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 20-05-2019: Dierencentrum De Ark, Leuvenumseweg 70, 3847 LD in Harderwijk, voor het aanpassen van de bestaande zomerkennels en speelweiden t.b.v. geluidsisolatie t.g.v. omgeving;
 • 24-07-2019: Bernard Kelderman Waltorenstraat 5 B, 3841 KN in Harderwijk voor het starten van een personal trainingsstudio.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 05-08-2019: Enkweg 7, 3841 GG in Harderwijk voor het gedeeltelijk slopen van een woning.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Bekendmaking ophalen brief

De burgemeester maakt hierdoor bekend een brief met een besluit kenbaar te willen maken aan de heer A. Belhadj, geboortedatum 21 februari 1977. Deze brief is door geadresseerde op vertoon van een geldig legitimatiebewijs af te halen bij de receptie van het Huis van de Stad uiterlijk tot en met 25 september 2019. Meer informatie, Domein Bestuur & Organisatie telefoonnummer 0341 – 411 911

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden