Officiële publicaties week 35 (29-08-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure)

 • 16-8-2018 Wijtgraaf 36: kappen 1 boom
 • 19-8-2018 Lammertkamp 2: schutting
 • 20-8-2018 Blauwverversteeg 2: splitsen woning in 2 appartementen
 • 21-8-2018 Korhoenlaan 1: kappen 2 bomen
 • 20-8-2018 Jac. Perkstraat 8: vervangen kap
 • 21-8-2018 Roemer Visscherstraat 24: dakkapel voorzijde
 • 21-8-2018 Varenplein 16: schuur
 • 21-8-2018 Molenweg 25A: vervangen buitengevel
 • 21-8-2018 Molenweg 25: vervangen buitengevel

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 20-8-2018 Middenlaan 31: carport
 • 20-8-2018 Korenbloemdreef 47: dakkapel (voorzijde)
 • 20-8-2018 Mecklenburglaan 3: verbouwen 1e verdieping gebouw
 • 30 21-8-2018 Paardenbloemdreef 33: woning en inrit
 • 22-8-2018 Smeepoortstraat 18: wijzigen gevel
 • 22-8-2018 Beukenlaan 2A: gebouw t.b.v. bijzondere doelgroep en uitrit
 • 22-8-2018 Robbenzand 90: woning en inrit
 • 23-8-2018 Waterweg 1: woning in strijd regels ro
 • 23-8-2018 Fazantlaan 1: 2 dakkapellen
 • 23-8-2018 Beekhuizerweg 3: kozijn in voorgevel

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Publicatievoorstel mandaatbesluit 2:18 APV

Burgemeester en wethouders hebben op 21 augustus 2018 besloten het op 26 juli 2018 in mandaat genomen besluit tot instellen van een rookverbod tot nader order, te bekrachtigen. Ook hebben zij besloten de bevoegdheid om een rookverbod in te stellen en op te heffen op grond van artikel 2:18 APV, te mandateren aan de domeindirecteuren. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman.

Ontwerp APV ter inzage

Voor de volledigheid maken burgemeester en wethouders u er nogmaals op attent dat per 19 juli 2018 een actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ter inzage is gelegd. Het gaat om een actualisatie van de APV onderdelen zijn geschrapt in het kader van deregulering. Nieuwe thema’s als aanpak ernstige woonoverlast en aanpak ondermijning zijn toegevoegd. Wat ligt er voor u ter inzage?

 • concept tekst van de nieuwe APV
 • concept toelichting op de tekst van de nieuwe APV
 • tabel met oude en nieuwe tekst van de APV naast elkaar, waarin per artikel staat of en wat er wordt gewijzigd
 • concept tekst APV in gewone taal. Dit is de publieksvriendelijke versie van de APV die wij als service willen aanbieden

Deze stukken zijn ook in te zien op de pagina Ontwerp APV. De (geanonimiseerde) zienswijzen zijn alleen te raadplegen in het fysieke dossier in de Stadswinkel van het stadhuis. De concepten liggen met ingang van de dag na deze publicatie, 19 juli tot donderdag 30 augustus ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden doorgezonden naar de gemeenteraad voor besluitvorming.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of voor vragen, kunt u contact opgenomen met mevr. M. Huisman of mevr. L. Groen, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen zijn onlangs gepubliceerd:

 • Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel - Zuiderbreedte 36 (25/7)
 • Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg (25/7)
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Molenweg (25/7)
 • Omgevingsvergunning Groot Sypel - Parkweg 8 (25/7)
 • Bestemmingsplan Drielanden - Harderweide deelplan 2 (25/7)
 • Bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink (25/7)
 • Bestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27 (25/7)
 • Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13 (8/8)
 • Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen - Marnixstraat 1A (22/8)
 • Omgevingsvergunning Friesegracht – Johanniterlaan 1 (22/8)

De bekendmakingen kunt u inzien op de pagina Mijn Wijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Aanwijzing leerplichtambtenaren

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 21 augustus 2018 besloten tot aanwijzing van de binnen Meerinzicht als ‘consulent leerplicht/RMC’ aangestelde medewerkers als leerplichtambtenaren bedoeld in artikel 16 van de Leerplichtwet 1969 en hen te belasten met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Leerplichtwet 1969 gegeven voorschriften voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde, onder gelijktijdige intrekking van het eerder genomen aanwijzingsbesluit van 19 december 2017.

Het besluit ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op de pagina Beleidsregels. Dit besluit treedt op 1 september in werking.

Ambtsinstructie Leerplicht/RMC

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 21 augustus besloten de ‘Ambtsinstructie Leerplicht/RMC Samenwerking Noord-Veluwe en Zeewolde 2018’ vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de eerder vastgestelde ambtsinstructie van 19 december 2017. Het vaststellingsbesluit ligt zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op de pagina Beleidsregels. Dit besluit treedt op 1 september 2018 in werking.

Ondermandaatbesluit Leerplicht en RMC gemeente Harderwijk 2018, bevoegdheden Putten naar Meerinzicht

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 21 augustus 2018 besloten het ‘Ondermandaatbesluit Leerplicht en RMC Harderwijk’ vast te stellen. Met dit besluit zijn de in mandaat van burgemeester en wethouders van Putten ontvangen bevoegdheden genoemd in de Leerplichtwet 1969 en uitvoeringstaken voortvloeiend uit de regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten doorgemandateerd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht met de mogelijkheid van ondermandaat. Het ondermandaatbesluit van 2 januari 2018 is gelijktijdig ingetrokken.

Het ondermandaatbesluit ligt zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op de pagina Beleidsregels. Dit besluit treedt op 1 september 2018 in werking. Meer informatie: mevr. SRijnbeek, s.rijnbeek@harderwijk.nl of 411 911.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure 2e fase

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Johanniterlaan 1: oprichten appartementencomplex (62 appartementen)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 augustus gedurende 6 weken tot aan 11 oktober ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • brug Waterfront en Houtwal: 3 banieren op 2 locaties; 15-10-2018

Verdaging uitgebreide procedure 2e fase:

 • Johanniterlaan 1: oprichten appartementencomplex (62 appartementen); 19-11-2018

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden