Officiële publicaties week 35 (27-08-2019)

Aanvragen vergunningen

 • Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:
 • 18-8-2019 Mecklenburglaan 4: verbreden 2 uitritten
 • 21-8-2019 P.C. Hooftplein 73a: reclame wijzigen bij geldautomaat
 • 21-8-2019 Smeepoortstraat 29: wijzigen functie begane grond
 • 21-8-2019 Plantage 72: balkonbeglazing

Deze plannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afd. Bouwzaken, tel. 411 250. Voor plannen die alleen betrekking hebben op de activiteit kappen en/of inrit kunt u voor informatie terecht bij de afd. Beheer Openbare Ruimte tel. 411 333. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen.

Verleende vergunningen


Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • 19-8-2019 Nobelstraat 5: bedrijfspand in strijd regels ro en uitrit
 • 19-8-2019 Tweede Parallelweg 9: vervangen bijgebouwen in strijd regels ro
 • 21-8-2019 Langezand 67: maken sparingen in constructieve scheidingsmuur
 • 21-8-2019 Middenlaan 44: nokverhoging

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 19-8-2019 Luttekepoortstraat 34-36: verbouwen pand en sloop BSDG

Verleende Exploitatievergunning

 • Sir Jack, Vijhestraat 36, 3841 CW Harderwijk. Vergunning is op 22 augustus 2019 uitgereikt. 
 • Lunchroom BP Harderwijk., Hoofdweg 4, 3842 GZ Harderwijk. Vergunning is op 27 augustus 2019 uitgereikt.  
 • Cafetaria Friends, Bruggestraat 1, 3841 CM Harderwijk. Vergunning is op 28 augustus 2019 uitgereikt. 

Verleende Drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • Sir Jack, Vijhestraat 36, 3841 CW Harderwijk. Vergunning is op 22 augustus 2019 uitgereikt.

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf de datum van uitreiken 6 weken ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.   

Rechtsbescherming reguliere omgevingsvergunning

Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:

 • Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II (tot 29/8)
 • Vastgesteld bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30 (tot 29/8)
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
 • Zakelijke beschrijving bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan (tot 29/8)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz (tot 12/9)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17 (tot 12/9)
 • Inspraak beleidsregel gemeenschappelijke Fiets- en scooterberging bij woongebouwen (tot 12/9)
 • Inspraak beleidsregel Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid (tot 12/9)
 • Verleende omgevingsvergunning Tweelingstad – Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
 • Ontwerpomgevingsvergunning Lichtmasten Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
 • Ontwerpwijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 (tot 12/9)
 • Ontwerpwijzigingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
 • Ontwerpuitwerkingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink (tot 25/9)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 (tot 3/10)

De bekendmakingen kunt u inzien op de de pagina mijn wijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • Op 15-08-2019: Vischmarkt 2, 3841 BG in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verkeersbesluit

De gemeente heeft besloten om een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij de ingang van het appartementencomplex Goeman Borgesiuslaan 337 – 433.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van https://www.officielebekendmakingen.nl.

Via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden