Officiële publicaties week 36 (06-09-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 22-8-2017 Ceintuurbaan 4-39: kappen 1 boom
 • 23-8-2017 Deventerweg 2a: strijdig gebruik pand (koffiebranderij en horeca)
 • 22-8-2017 Jonkheer Sandberglaan 34: uitbreiden woning
 • 23-8-2017 Fokko Kortlanglaan 155: inrit
 • 21-8-2017 Leuvenumsebos: aanleg mtb-route
 • 24-8-2017 Stationsplein 8: reclame
 • 24-8-2017 Harderweide kv 15 (Goudsbloemdreef 23 concept): woning
 • 24-8-2017 Harderweide kv 16 (Goudsbloemdreef 25 concept: woning
 • 24-8-2017 Zandlaan: bedrijfspand
 • 24-8-2017 Rabbistraat 39: verbouwen woning tegen een rijksmonument in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 29-8-2017 Stationslaan 112, 112 a t/m g : 8 woningen
 • 31-8-2017 Roermeen 3: uitbreiden woning en garage in strijd regels ro
 • 1-9-2017 Paardenbloemdreef 19 (kv. 6): woning in strijd regels ro
 • 1-9-2017 Groot Sypel: kappen 6 bomen
 • 31-8-2017 Oltmansstraat 32: dakkapel (achterzijde)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Wijzigingsplan Drielanden-Fokko Kortlanglaan 151

Burgemeester en wethouders hebben op 5 september het wijzigingsplan Drielanden – Fokko Kortlanglaan 151 vastgesteld. Met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Drielanden–Groene Zoom maakt het wijzigingsplan de bouw van één nieuwe woning op het perceel mogelijk.

Ten behoeve van het wijzigingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 4.10 Besluit geluidhinder vastgesteld. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van de nieuwe woning mogelijk gemaakt.

Het wijzigingsplan en het besluit hogere waarde liggen met ingang van 14 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit hogere waarde beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00183-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00183-/NL.IMRO.0243.WP00183-0002. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Wijziging eisen reclame uitingen uitkijktoren Boekhorstlaan vastgesteld

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied-P Veluwe zijn om de beeldkwaliteit van de uitkijktoren met beeldmerk te waarborgen beeldkwaliteitseisen vastgesteld. Gebleken is dat enkele van deze eisen in de praktijk niet voldoen. Bij besluit van 24 augustus heeft de gemeenteraad besloten de beeldkwaliteitseisen aan te passen.

Het aangepaste eisen worden toegevoegd aan het beeldkwaliteitsplan Boekhorstlaan en aan de welstandsnota. Het besluit van de gemeenteraad ligt met ingang van 7 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de aangepaste beeldkwaliteitseisen is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911. Het raadsbesluit is ook in te zien op de wijkpagina Buitengebied.

Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – J.P. Heyelaan 1

Het ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen–J.P. Heyelaan 1 voorziet in realisatie van 32 huurappartementen op de locatie van de voormalige Stadsdennenkerk op het perceel J.P. Heyelaan 1.

Ontwerpbesluit hogere waarde:

Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge art. 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van 32 nieuwe woningen mogelijk gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 7 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:

 • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem. Tel. 0341 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00193-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00193-/NL.IMRO.0243.BP00193-0002) of op de wijkpagina Stadsdennen.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Preventie- en handhavingsplan 2017-2021

De gemeenteraad van Harderwijk  heeft bij besluit van 22 juni 2017 het Preventie- en handhavingsplan 2017-2021 vastgesteld. Dit plan treedt daags na deze publicatie in werking en ligt gedurende 6 weken na deze publicatie ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Ook is dit plan te raadplegen op de pagina Beleidsregels. Meer informatie: mevr. M. Engelgeer, domein Bestuur & Organisatie, tel. 0341 411 911.

Bestemmingsplan Friesegracht–Stationslaan 112, omgevingsvergunning Stationslaan 112 en besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Met toepassing van de coördinatieregeling (art. 3.30 Wro) zijn de volgende besluiten genomen:

 • De gemeenteraad heeft op 24 augustus het bestemmingsplan Friesegracht – Stationslaan 112 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van acht woningen. Het betreft vier vrijstaande woningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen. Twee vrijstaande woningen zijn aan de Stationslaan gelegen. De overige zes woningen worden ontsloten middels een aan te leggen zijstraat vanaf de Stationslaan.
 • Burgemeester en wethouders hebben op 29 augustus de omgevingsvergunning Stationslaan 112 verleend. De omgevingsvergunning Harderwijk omvat hetzelfde plangebied als het bestemmingsplan en bestaat uit de volgende activiteiten:
 • Bouwen (art. 2.1 lid 1a Wabo)
 • Inrit (art. 2.2 lid 1e Wabo)
 • Burgemeester en wethouders hebben op 13 juni de hogere waarde Wet geluidhinder (Wgh) t.b.v. het bestemmingsplan Stationslaan 112 (bouw 8 woningen) vastgesteld.

Inzien en beroep:

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarde Wgh liggen, gecoördineerd als één besluit, met ingang van 7 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. De plannen kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidn: NL.IMRO.0243.BP00176-0002). Bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00176-/NL.IMRO.0243.BP00176-0002) of op de wijkpagina Friesegracht.

Gedurende deze termijn kan tegen het gecoördineerde besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning en de verleende hogere waarde Wgh beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden