Officiële publicaties week 36 (04-09-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 23-8-2019 Schumanlaan 16: vervangen erfafscheiding, overkapping en carport
 • 23-8-2019 Korenbloemdreef 32: inrit
 • 26-8-2019 Nobelstraat 4: aanpassen entree
 • 26-8-2019 Slauerhoffstraat 2: veranderen brandcompartimentering
 • 27-8-2019 Luttekepoortstraat 51: vervangen schuurdak

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 22-8-2019 Oranjelaan 23: dakkapel op schuur
 • 29-8-2019 Triasplein 79: vervangen reclame

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 26-8-2019 Strokelweg 6: vergunning brandveiliggebruik. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Savage, Bruggestraat 4, 3841 CP  Harderwijk. Vergunning is op 29 augustus 2019 uitgereikt
 • Mr. Mozaik, Deventerweg 12, 3843 GD  AM Harderwijk. Vergunning is op 29 augustus 2019 uitgereikt

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen van 30 augustus 2019 tot en met 10 oktober 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.  

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 22-08-2019: Dichterskwartier in Harderwijk (Handelsweg 4-12, Hoofdweg 1A, Verkeersweg 53, 55/55A Harderwijk) voor het slopen van diverse panden

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:

 • Onherroepelijk bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz (tot 12/9)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17 (tot 12/9)
 • Inspraak beleidsregel gemeenschappelijke Fiets- en scooterberging bij woongebouwen (tot 12/9)
 • Inspraak beleidsregel Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid (tot 12/9)
 • Verleende omgevingsvergunning Tweelingstad – Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
 • Ontwerpomgevingsvergunning Lichtmasten Sportcluster Slingerbos (tot 12/9)
 • Ontwerpwijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 (tot 12/9)
 • Ontwerpwijzigingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
 • Ontwerpuitwerkingsplan Waterfront-Zuid – Kop van de Bakens (tot 12/9)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink (tot 25/9)
 • Onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 (tot 3/10)

De bekendmakingen kunt u inzien op pagina Mijn Wijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden