Officiële publicaties week 37 (13-09-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 29-8-2017 Laan Der Verenigde Naties 4: gebruik garage in strijd regels RO
 • 4-9-2017 Couperuslaan 175: uitbreiden woning en plaatsen bijgebouwen in strijd regels RO
 • 31-8-2017 Korhoenlaan 1-116: kappen 1 boom
 • 1-9-2017 Sonnevancklaan 7: kappen 2 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 5-9-2017 Paardenbloemdreef 11: woning
 • 5-9-2017 Kleine Mheenweg 8a: veranda in strijd regels ro
 • 5-9-2017 Robbenzand 83: woning in strijd regels ro en aanleggen inrit
 • 6-9-2017 Bliksdam 4: woning in strijd regels ro
 • 6-9-2017 Paardenbloemdreef 17: het oprichten van een woning

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Wijzigingsplan Drielanden–Fokko Kortlanglaan 151

Burgemeester en wethouders hebben op 5 september het wijzigingsplan Drielanden–Fokko Kortlanglaan 151 vastgesteld. Met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Drielanden–Groene Zoom maakt het wijzigingsplan de bouw van één nieuwe woning op het perceel mogelijk.

Ten behoeve van het wijzigingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 4.10 Besluit geluidhinder vastgesteld. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van de nieuwe woning mogelijk gemaakt.

Het wijzigingsplan en het besluit hogere waarde liggen met ingang van 14 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit hogere waarde beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00183-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00183-/NL.IMRO.0243.WP00183-0002 of op de wijkpagina Drielanden. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Noordereiland westzijde: damwanden; 23-10-2017
 • Jac. Perkstraat 5: splitsen woning in 2 appartementen in strijd regels RO; 3-11-2017
 • Havendam 56: wijzigen brandcompartimentering; 19-10-2017

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 2-8-2017: Melding activiteitenbesluit Shell Nederland Oranjelaan, Oranjelaan 46 in Harderwijk, voor het plaatsen van een opslagkooi t.b.v. de verkoop van gasflessen (Primagaz).
 • 22-8-2017: Melding activiteitenbesluit The Coffee Lodge Deventerweg 2a, 3843 GD in Harderwijk voor het starten van het bedrijf.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 30-8-2017: Sloopmelding Klavermeen 35, 3844 PS in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een schuur.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden