Officiële publicaties week 39 (27-09-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 10-9-2017 Parallelweg 26-221: kappen 5 bomen
 • 11-9-2017 Julianalaan: telecom mast in strijd regels ro
 • 13-9-2017 Alberdingk Thijmlaan 17: overschrijding toegestane m2 bijgebouwen in strijd regels ro
 • 14-9-2017 Harderweide kv 9 (paardenbloemdreef 13 concept): woning
 • 13-9-2017 Harderweide kv 14 (goudsbloemdreef 21 concept): woning
 • 14-9-2017 Laan Der Verenigde Naties 28: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 14-9-2017 Martinus Nijhoffstraat 29: dakkapel (voorzijde)
 • 11-9-2017 Korhoenlaan 1-125: kappen 5 bomen
 • 14-9-2017 Van Leeuwenhoekstraat 1: gebruik pand in strijd regels ro
 • 16-9-2017 Brassersweg 1: lichtmasten t.b.v. paardenrijbak

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 18-9-2017 Paardenbloemdreef 15 (kv.8): woning
 • 18-9-2017 Couperuslaan 175: uitbreiden woning en plaatsen bijgebouwen
 • 18-9-2017 Korhoenlaan 1-116: van 1 boom
 • 18-9-2017 noordereiland westzijde: damwanden
 • 19-9-2017 Molenweg 47: kappen 10 bomen
 • 19-9-2017 Goudsbloemdreef 23 (kv.15): woning
 • 21-9-2017 Hierdenseweg 27: gevelwijziging
 • 21-9-2017 Deventerweg 2a: strijdig gebruik pand (koffiebranderij en horeca)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Keplerstraat 21: veranderen inrichting (milieu). De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 september gedurende 6 weken tot en met 8 november ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Stationsplein 8: reclame; 30-11-2017

Inwerkingtreding van de welstandsnota Harderwijk 2017, erfgoedverordening Harderwijk 2017, bouwverordening Harderwijk 2010, en reclameverordening Harderwijk 2017 

De raad heeft in haar vergadering van 14 september 2017 de welstandsnota Harderwijk 2017, erfgoedverordening Harderwijk 2017, bouwverordening Harderwijk 2010, en reclameverordening Harderwijk 2017 vastgesteld. De welstandsnota en de verordeningen liggen vanaf vandaag 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. U kunt de verordeningen ook inzien op de pagina Regelgeving. De welstandsnota Harderwijk 2017 treedt op de eerste dag na deze bekendmaking in werking. De erfgoedverordening Harderwijk 2017, bouwverordening Harderwijk 2010, en reclameverordening Harderwijk 2017 treden op de eerste dag na de bekendmaking in het elektronische gemeenteblad op www.overheid.nl in werking. Meer informatie: dhr. M. Bouw, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Hierden Bosch–Hessenweg 2

De gemeenteraad heeft op 14 september het bestemmingsplan Hierden Bosch-Hessenweg 2 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt, na splitsing van het perceel Hessenweg 2, de bouw van een nieuwe vrijstaande woning mogelijk.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 28 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00186-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00186-/NL.IMRO.0243.BP00186-0003) of op de wijkpagina Hierdendorp.

Bestemmingsplan Tweelingstad–Partiële herziening regels Bedrijvenpark Sypel

Het bestemmingsplan Tweelingstad–Partiële herziening regels Bedrijvenpark Sypel is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00185-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00185-/NL.IMRO.0243.BP00185-0002) of op de wijkpagina Tweelingstad. Informatie: mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Omgevingsvergunning Hierden Dorp – Hoge Varen 32-34

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een vrijstaande woning op kavel 32/33 en het bouwen van een 2/1 kapwoning op kavel 34.

De omgevingsvergunning Hierden Dorp – Hoge Varen 32-34 ligt met ingang van 28 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00201-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00201-/NL.IMRO.0243.PB00201-0002). De omgevingsvergunning is ook in te zien op de wijkpagina Hierden Dorp.

Uitwerkingsplan Waterfront-Zuid–De Bakens onherroepelijk

Het uitwerkingsplan Waterfront-Zuid-De Bakens is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.UP00182-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl of op de wijkpagina Waterfront.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden