Officiële publicaties week 39 (26-09-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 14-9-2018 Stadswerven Waterfront: appartementencomplex in strijd regels ro
 • 14-9-2018 Zuiderzeestraatweg 63: wijzigen kozijnen
 • 17-9-2018 Bachdreef 1: carport
 • 17-9-2018 Ragtimedreef 32: dakkapel voorzijde
 • 17-9-2018 Vischmarkt 16: wijzigen kozijn achterzijde (RM)
 • 13-9-2018 Mandenmakerstraat 91 en 93: gekoppelde dakkapel
 • 17-9-2018 Bospercelen nabij Landgoed De Essenburgh: aanleggen bos

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 17-9-2018 Wijtgraaf 36: kappen 1 boom
 • 17-9-2018 Melis Stokelaan en omgeving: kappen 62 bomen
 • 17-9-2018 Harderwijkerweg 266: strijdig gebruik t.b.v. kerstbomenverkoop
 • 17-9-2018 Graaf Ottolaan 5A t/m Graaf Ottolaan 5H: 8 bedrijfsunits
 • 18-9-2018 Havendijk 1: reclameuiting
 • 20-9-2018 Kortekamp 67: dakkapel voorgevel
 • 20-9-2018 Boomkamp 27: woning
 • 20-9-2018 Varenweg 16: schuur
 • 20-9-2018 Polenweg 16: strijdig gebruiken pand (b&b, tijdelijk)
 • 20-9-2018 Keizerstraat 1: schilderen gevel
 • 20-9-2018 Ragtimedreef 32: dakkapel voorzijde
 • 20-9-2018 Bachdreef 1: carport

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Aanpassing nota bodembeheer voor arseen

Kenmerkend voor de bodem in een groot deel van de Noord Veluwe is het van nature voorkomen van verhoogde arseenwaarden in de bodem. Ook in de gemeente Harderwijk is dat het geval. Het van nature aanwezige arseen kan tijdens grondwerkzaamheden leiden tot inefficiënt grondverzet. Daarom mag, in situaties waarin is vastgesteld dat het arseengehalte geen humane risico’s met zich meebrengt en onder bepaalde voorwaarden, de grond in hetzelfde gebied worden toegepast. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de ‘Aanpassing nota bodembeheer voor arseen’. Een van de gewijzigde

voorwaarden is een verruiming van de lokale maximale waarde voor arseen. Het concept van de ‘Aanpassing nota bodembeheer voor arseen’ ligt met ingang van 27 september 2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Desgewenst kunt u ook volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. van Drunen, tel. 411 911. De ontwerpbeleidsregel kunt u ook inzien op de pagina Beleidsregels.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 15-5-2018: Johanniterlaan 1, 3841 DS in Harderwijk voor het gebruik van een mobiele puinbreker in de periode: nog onbekend

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 12-9-2018: Vittepad 52, 3844 CJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30

Het ontwerpbestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30 voorziet in het vastleggen van de bestaande woonsituatie waarbij de bedrijfsmogelijkheden en de wijzigingsbevoegdheid komen te vervallen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00215-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00215-/NL.IMRO.0243.BP00215-0001) of op pagina Buitengebied.

Veegplan Buitengebied 2018

Met het ontwerpbestemmingsplan Veegplan Buitengebied 2018 worden enkele omissies en nieuwe ontwikkelingen in het op 30 april 2015 vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied hersteld en/of meegenomen. Tevens wordt voorzien in de bij uitspraak van de Raad van State vernietigde planregels.

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op:

 • Korhoenlaan 1 en 1a waar de bestemming Wonen en een aanduiding kantoor is toegevoegd
 • Zwaluwenweg 5 waar de begrenzing van het bouwvlak is aangepast
 • De foutieve aanduiding intensieve veehouderij voor de percelen Lageweg 50, Hagenweg 4, Glindweg 16 en Polenweg 7 is vervallen
 • Snippendalsweg 8 waar het bestemmingsvlak Bedrijf en de aanduiding opslag is vergroot
 • Binnenweg 1 waar in de bouwregels bij de bestemming Wonen is opgenomen dat maximaal 500 m2 aan bijbehorende bouwwerken is toegestaan
 • Luchtenburgweg 1 waar de bestemming Wonen is vergroot
 • Stadslanderijen waar de afwijkingsmogelijkheid voor schuilgelegenheden is opgenomen
 • Bovenweg 8 waar een agrarisch bouwvlak is gewijzigd in een bestemming Wonen
 • Leuvenumseweg 70 (dierenasiel De Ark) waar de toegestane oppervlakte van gebouwen in overeenstemming is gebracht met de vergunde situatie
 • Mheenlanden waar ten behoeve van natuurontwikkeling de wijzigingsbevoegdheid in artikel 34.3 is aangepast
 • Kleine Mheenweg 25 waar het bestemmingsplan voor de jachthaven is aangepast aan de feitelijke situatie
 • Lage Enkweg 35 de bestemming is aangepast aan de feitelijke eigendomssituatie
 • Wijtgraaf 3 waar aan de bestemming Wonen de aanduiding aaneengebouwd is toegevoegd
 • Strokelweg 4-6 (scouting) waar de gebruiksmogelijkheden zijn gewijzigd en de bouwregels anders vorm zijn gegeven (bouwvlak toegevoegd)
 • Zomerweg 6 waar de aanduidingen voor de aanwezige recreatiewoningen op het perceel in overeenstemming met de feitelijke en vergunde situatie zijn opgenomen
 • Zuiderzeestraatweg 160/162 waar het bestemmingsvlak Wonen in overeenstemming is gebracht met de verleende omgevingsvergunning (afwijken bestemmingsplan)
 • Mheenlanden/Bloemkamp waar enkele percelen van Natuurmonumenten zijn bestemd als Natuur
 • Molenweg 46 waar enkele bouwwerken bij het landgoed worden ingepast in het bestemmingsplan
 • Grensweg 1 waar na sloop van twee recreatiewoningen met bijgebouwen de bouw van één recreatiewoning en renovatie van een recreatie-tweekapper mogelijk wordt gemaakt;
 • Zuiderzeestraatweg 65 waarde bouw van maximaal 24 pensionvoorzieningen/wooneenheden mogelijk wordt gemaakt
 • Zuiderzeestraatweg (nabij 79), perceel A 4627, waar de bouw van een vrijstaande woning met schuur mogelijk wordt gemaakt (functieverandering)

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 september 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr.H. Maas, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00192-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00192-/NL.IMRO.0243.BP00192-0001) of op de pagina Buitengebied.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomsten ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel – Zuiderbreedte 36

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel – Zuiderbreedte 36 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00138-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00138-/NL.IMRO.0243.BP00138-0003) of op de pagina Drielanden.

Bestemmingsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2

Het bestemmingsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00208-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00208-/NL.IMRO.0243.BP00208-0002) of op pagina Drielanden. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Binnenstad - Havendijk

De gemeenteraad heeft op 13 september het bestemmingsplan Binnenstad – Havendijk gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om enkele samenhangende ontwikkelingen mogelijk te maken op een locatie die gelegen is tussen de Vissershaven en de Havendijk in Harderwijk, in de directe omgeving van de molen De Hoop. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, in die zin dat:

 • aan artikel 5, 1e lid van de regels wordt toegevoegd: ondersteunende voorzieningen ten behoeve van het horecabedrijf, zoals genoemd onder b, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – 3’
 • op de verbeelding wordt de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca– 3’ opgenomen ter plaatse van de bijgebouwen (m.u.v. de huidige smederij)
 • op de verbeelding wordt de aanduiding ‘detailhandel’ opgenomen ter plaatse van de uitbreiding van de smederij

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 27 september gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00118-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00118-/NL.IMRO.0243.BP00118-0003) of op de pagina Binnenstad.

Welstandsnota:

De beeldkwaliteitscriteria zoals opgenomen in bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan Binnenstad – Havendijk worden als aanvulling in de welstandsnota opgenomen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden