Officiële publicaties week 39 (25-09-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 12-9-2019 De Savornin Lohmanlaan 25: dakkapel
 • 16-9-2019 Boomkamp 10: uitbreiden bijgebouw in strijd regels ro
 • 14-9-2019 Hoofdweg 2: gebouwtje voor speeltrein
 • 16-9-2019 Wethouder Jansenlaan 90: nieuw- en verbouw radiologie en poli
 • 16-9-2019 Sonnevancklaan 18: kappen 1 boom
 • 17-9-2019 Braillestraat perceel a5206: bedrijfspand en inrit
 • 13-9-2019 Stephensonstraat 1C: gebruik pand in strijd regels ro
 • 19-9-2019 Hondsdrafmeen 40: verhogen nok

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 16-9-2019 Landweg 3: uitbreiden woning
 • 17-9-2019 Guido Gezellelaan 32: dakkapel (voorzijde)
 • 17-9-2019 Blokhuissteeg 1B, 1C, 1D: wijzigen functie (kantoor naar wonen)
 • 17-9-2019 Dassenbergerhout 10: uitbouwen veranda
 • 17-9-2019 Goede Reede 1: wijziging verleende vergunning en uitrit
 • 18-9-2019 Korhoenlaan 1-176: kappen 4 bomen
 • 18-9-2019 Sonnevancklaan 8: kappen 22 bomen
 • 18-9-2019 Luttekepoortstraat 51: vervangen schuurdak
 • 18-9-2019 Luttekepoortstraat 34A t/m 34G en 36, 36A en 36B: verbouwen panden

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 16-9-2019 Ossenbergerhout 2: uitrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 19-09-2019 Boerhaavelaan 108: vergunning brandveiliggebruik. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Hotel Marktzicht, Markt 6-10 3841 CE Harderwijk. De vergunning is verzonden op 20 september 2019

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 25 september 2019 tot en met 6 oktober 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om twee gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen op het Noorderhoofd in de wijk Waterfront ter hoogte van huisnummer 37. Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 17 september 2019 besloten in te stemmen met het ‘Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang’ en deze te ondertekenen. Dit besluit treedt in werking de dag na deze publicatie.

Ook is besloten met het opnemen van het convenant als addendum op de bestaande Wmo beleidsregels en deze op een nader te bepalen moment te integreren in de lokale Wmo-beleidsregels. Het convenant kunt u vinden op de pagina Beleidsregels. Ook ligt het convenant gedurende 6 weken na deze publicatie in de Stadswinkel ter inzage. Meer informatie: Meerinzicht, mevr. J. Kuik, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Donkerstraat 13: verbouwen begane grond naar 3 studio's; 31-10-2019

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Hotel Essenburgh B.V., Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE te Hierden. De vergunning is verzonden op 23 september 2019

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 25 september 2019 tot en met 6 oktober 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Pasar Malam op 19 en 20 oktober 2019 heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 7 oktober 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.  

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 5-9-2019: BK Harderwijk B.V., Boekhorstlaan 10, 3847 LP in Harderwijk, voor het starten van een Burger King restaurant met drive waarin dagelijks eten wordt bereid en ter plaatse genuttigd dan wel afgehaald

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 17-9-2019: P.C. Boutenslaan 99, 3842 BC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden