Officiële publicaties week 3 (17-01-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 2-1-2018 Smeepoortstraat 19: wijzigen gevel
 • 1-1-2018 Korhoenlaan 1-86: kappen 1 boom
 • 3-1-2018 Stationslaan 22: herstellen voegwerk (GM)
 • 5-1-2018 Lorentzstraat 13: wijzigen inrichting
 • 29-11-2017 Zwaluwenweg 5: uitbreiding veehouderij
 • 8-1-2018 Markt 20: reclame (2 objecten)
 • 9-1-2018 Kleine Varenweg 14: woning
 • 9-1-2018 Bosboom Toussaintstraat 1: van kozijnen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 8-1-2018 Korhoenlaan 1-123: kappen 1 boom
 • 12-1-2018 Korhoenlaan 1-76: kappen 1 boom
 • 12-1-2018 Kastanjelaan 26 : nokverhoging in strijd regels ro
 • 12-1-2018 Ruiversdam 20 (Hoge Varen kv 32: woning in strijd regels ro
 • 12-1-2018 Westeinde 27: reclame (2 objecten)

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 12-1-2018 Wijtgraaf 51: kappen 3 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Stadsweiden en Binnenstad: ondergrondse containers; 21-2-2018
 • Graaf Ottolaan 2: woningaanpassing WMO; 26-2-2018

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 29-11-2017: H. Bos, Zwaluwenweg 5, 3849 NC in Hierden, voor het in gebruik nemen van een bestaande loods.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 20-12-2017: Vlierburgweg 1, 3848 CZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een berging.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Frankrijk – Boomkamp 27

Het ontwerpbestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27 maakt de bouw van een (tweede) vrijstaande woning op het perceel Boomkamp 27 mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 18 januari 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00187-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00187-/NL.IMRO.0243.BP00187-0001) of op wijkpagina Frankrijk.

Zakelijke beschrijving: ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden