Officiële publicaties week 3 (15-01-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

  • 3-1-2020 Parallelweg 26-101: kappen 2 bomen
  • 3-1-2020 Herman De Manstraat 36: erker
  • 6-1-2020 Beekweg 8: carport
  • 8-1-2020 diverse locaties: kappen 91 bomen
  • 8-1-2020 Oltmansstraat 2: uitbreiden woning (alleen strijdigheid)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 0341 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

  • 8-1-2020 terrein Zandlaan 7 sectie C1894: tijdelijke mast in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

  • Korhoenlaan 1-111: kappen 5 bomen; 15-2-2020
  • Vijhestraat 1: verbouwen rijksmonument

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

  • 17-12-2019: Deventerweg 30, 3843 GD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 0341 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Lorentz - Partiële herziening windmolens en ontwerpomgevingsvergunning Lorentzhaven windmolens, Lorentzstraat 5-01 en Lorentzdijk 5 en 25

Coördinatieregeling:

Op 19 september heeft de gemeenteraad besloten om de coördinatieregeling (art. 3.30 Wro) toe te passen voor de realisatie van 3 windmolens op bedrijventerrein Lorentz. De regeling maakt het mogelijk de procedure en besluitvorming voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren.

Ontwerpbestemmingsplan:

Het ontwerpbestemmingsplan Lorentz - Partiële herziening windmolens maakt de bouw van drie windturbines aan de kust van het Veluwemeer op bedrijventerrein Lorentz mogelijk. Twee windmolens worden gesitueerd aan de Lorentzdijk en één windmolen aan de Marie Curiestraat achter de RWZI (rioolzuiveringsinstallatie).

Ontwerpomgevingsvergunning bouwen en milieu:

De ontwerpomgevingsvergunning Lorentzhaven windmolens, Lorentzstraat 5-01 en Lorentzdijk 5 en 25 maakt de bouw van drie windturbines en het oprichten van de inrichting op bedrijventerrein Lorentz mogelijk.

Inzien en zienswijzen:

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen met ingang van 16 januari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidn: NL.IMRO.0243.BP00253-0001). (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00253-/NL.IMRO.0243.BP00253-0001) of op de wijkpagina Lorentz.

Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. W. van Santen, tel. 0341 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om de algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij het adres Van Harenstraat 5 op te heffen.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden