Officiële publicaties week 40 (04-10-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

  • 21-9-2017 Mecklenburglaan 3: verbouwen 1e verdieping kazerne
  • 14-9-2017 Parallelweg 26- 207: kappen 6 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

  • 25-9-2017 Parallelweg 26-221: kappen 5 bomen
  • 26-9-2017 Laan der Verenigde Naties 28: uitbreiden woning in strijd regels ro
  • 26-9-2017 Sonnevancklaan 7: kappen 2 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

  • Goede Reede Werklandschap Oost: oprichten bedrijfspand; 13-10-2017 exclusief termijn verzoek om stukken

Intrekken/verwijderen algemene gehandicaptenparkeerplaats Barbershopdreef 10/12A

De gemeente heeft besloten om de in 2010 geplaatste algemene gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen ter hoogte van het adres Barbershopdreef 10/12A te verwijderen omdat deze niet meer wordt gebruikt.

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Fahrenheitstraat 7 in Harderwijk, besluit gehele intrekking omgevingsvergunning onderdeel milieu

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk delen mee dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten de omgevingsvergunning onderdeel milieu geheel in te trekken van Reukema Papier Harderwijk B.V., Fahrenheitstraat 7 in Harderwijk.

Mogelijkheid van inzien:

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 5 oktober tot 16 november ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis tijdens de gebruikelijke openingsuren.

Rechtsmiddelen:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na dagtekening van het besluit hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

  • 7-9-2017: Van Deysselstraat 11, 3842 BM in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een schuur/opslag
  • 25-9-2017: Landstede Mecklenburglaan 3, 3843 BN in Harderwijk, voor het slopen van een gebouw met een bijeenkomst-/onderwijs- functie

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden