Officiële publicaties week 40 (03-10-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 20-9-2018 Parkweg 8: kappen 10 bomen
 • 20-9-2018 Houtwal t.h.v. Vitringasingel 25: drie vlaggenmasten
 • 20-9-2018 Piet Heinlaan 31: uitbreiden overkapping
 • 25-9-2018 Molenstraat 12: stucen gevel
 • 26-9-2018 Trompetdreef 20: vergroten uitrit
 • 26-9-2018 Roemer Visscherstraat 22: erker voorzijde
 • 26-9-2018 Lorentzstraat 25: verbouwen en plaatsen reclame
 • 27-9-2018 Oosteinde 12: aanpassen gevel

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 24-9-2018 Vollenhovemeen 5: wijzigen uitrit
 • 24-9-2018 Korhoenlaan 1-117: kappen 1 boom
 • 24-9-2018 Varenweg 16: uitweg
 • 27-9-2018 Leuvenumseweg 81: uitbreiden slaapkamer en overkapping in strijd regels ro 27-9-2018 Lammertkamp 2: schutting
 • 27-9-2018 Mandenmakerstraat 109: zonnepanelen
 • 27-9-2018 Mandenmakerstraat 91 en 93: gekoppelde dakkapel

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 27-9-2018 Lage Enkweg 13: woning in strijd regels ro. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Omgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van één nieuwe woning op het perceel Lage Enkweg 13. Het in procedure zijnde ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling op de betreffende locatie één woning te realiseren.

De omgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13 ligt met ingang van 4 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00225-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00225-/NL.IMRO.0243.PB00225-0002). De omgevingsvergunning is ook in te zien op de pagina Buitengebied.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Watersportboulevard en de Bakens: oprichten 2 x 10 appartementen; 16-11-2018

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij het adres Coornhertstraat 10 en
 • 4 gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het elektrisch opladen van auto’s op parkeerterrein Scheepssingel (P9)

De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 10-9-2018: G. van der Vaart Holding B.V. Zeppelinstraat 12, 3846 CL in Harderwijk voor het starten van een schoonmaak- en glazenwassersbedrijf
 • 11-9-2018: Bettina’s Trimschuurtje Kamperfoeliedreef 9, 3845 KR in Harderwijk voor het starten van een trimsalon

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 19-9-2018: Kuilpad 10, 3844 KL in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 19-9-2018: Breewijd 33, 3844 MK in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning heeft verleend:

 • McHarderwijk, Knardijk West 4, 3841 LA  Harderwijk. De vergunning is afgegeven op 20-09-2018

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken kunt u inzien tot en met liggen vanaf 3 oktober tot en met 1 november 2018. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden