Officiële publicaties week 41 (08-10-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 27-9-2019 Havenspoor: twee vlaggenmasten
 • 28-9-2019 Tollensstraat 11: dakkapel (achterzijde)
 • 29-9-2019 Jannevroukamp 25: erfafscheiding
 • 25-9-2019 Korhoenlaan 1-110: kappen 5 bomen
 • 30-9-2019 Turfbergerhout 31: dakkapel (voorzijde)
 • 1-10-2019 Duinweg 1: kappen diverse houtopstanden en bomen
 • 1-10-2019 Middenlaan 22: dakkapel (achterzijde)
 • 2-10-2019 Broeklaan 67: kappen 1 boom
 • 2-10-2019 Oranjelaan 32: nokverhoging achterzijde en dakkapel (voorzijde)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 27-9-2019 Krommekamp 280: constructieve aanpassing
 • 30-9-2019 Slauerhoffstraat 2: veranderen brandcompartimentering
 • 2-10-2019 Dorpshuisweg 11: verbouwen bedrijfsgebouw
 • 2-10-2019 De Savornin Lohmanlaan 25: dakkapel (voorzijde)
 • 3-10-2019 Nobelstraat 14a: stellingen
 • 3-10-2019 Kienderkamp 24: overkapping met tuinhuis in strijd regels ro
 • 3-10-2019 Sonnevancklaan 18: kappen 1 boom
 • 3-10-2019 Sonnevancklaan 23: kappen 20 bomen
 • 3-10-2019 Jac. Perkstraat 7a: dakkapel (voorzijde )
 • 3-10-2019 Cort van der Lindenlaan 52: nokverhoging met dakkapel voorzijde en carport in strijd regels ro
 • 3-10-2019 Blauwverversteeg 2 en 2a: veranderen pand (2 appartementen)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Sonnevancklaan 2: vergunning brandveiliggebruik 24 zit-/slaapkamers.
 • Parkweg 8: vergunning brandveiliggebruik.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 oktober 2019 gedurende 6 weken tot aan 20 november 2019 ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats op te heffen bij het adres Roos- en Doornhof 3
 • De algemene gehandicaptenparkeerplaats bij het stadhuis te verplaatsen van links naar rechts van de ingang bij het talud op de Keizerstraat/Molenstraat

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 12-6-2019: YMCA Kampeercentra, Hierderbeek 1, 3849 RZ in Hierden, voor het herbouwen van een pand na brand
 • 10-9-2019: Machinaal timmerbedrijf Matthias Essenburg Industrieweg 18  15, 3846 BD in Harderwijk voor het produceren en repareren van meubels
 • 20-9-2019: Accent, Goede Reede 1, 3845 MD in Harderwijk, voor het starten van een reclamebedrijf Green Offices voor het bieden van fullservice werkplekken Bodemenergie: Alpha Innotec 19K2

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 2-9-2019: Grote Poortstraat 88, 3841 AM in Harderwijk voor het gedeeltelijk slopen van de woning
 • 18-9-2019:  P.C. Boutenslaan 83, 3842 BB in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 19-9-2019: Kievitmeen, Gruttomeen en Meerkoetmeen in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen
 • 19-9-2019 Donkerstraat 50, 3841 CD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Beleidsregel Schuilstallen en paardenbakken

De beleidsregel Schuilstallen en paardenbakken is op 1 oktober vastgesteld door Burgemeester en wethouders. De beleidsregel is opgesteld om adequaat in te kunnen spelen op de toenemende vraag om schuilstallen en paardenbakken in het buitengebied. Het doel van de beleidsregel is:

 • het opstellen van een toetsingskader ruimtelijke ordening voor schuilstallen en paardenbakken in het buitengebied
 • het geven van randvoorwaarden waaronder het aanleggen en gebruiken van schuilstallen en paardenbakken in het buitengebied is toegestaan
 • in het kader van dierenwelzijn de dieren adequate huisvesting te bieden

De beleidsregel Schuilstallen en paardenbakken ligt met ingang van 10 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mevr. Van Santen, tel. 411 911. De beleidsnotitie is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden