Officiële publicaties week 43 (25-10-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 9-10-2017 Korhoenlaan 1-1: kappen 1 boom
 • 12-10-2017 Korhoenlaan 1-122: kappen 1 boom
 • 11-10-2017 Hoge Varen kv 35 en 36: 2 onder 1 kap woning
 • 12-10-2017 Westeinde 27: reclame (2 uitingen)
 • 13-10-2017 Kerkplein 4: herontwikkeling pand
 • 16-10-2017 Mecklenburglaan 3: strijdig gebruik terrein t.b.v. evenement
 • 17-10-2017 Hanekamp 128: dakkapel (voorzijde)
 • 17-10-2017 Hazelaarlaan 7: uitbreiden woning
 • 17-10-2017 Snelliusstraat 11: strijdig gebruiken pand
 • 9-10-2017 Industrieweg 12d: strijdig gebruiken pand
 • 13-10-2017 Donkerstraat 8: herstellen gevel en plaatsen reclame (3 uitingen)
 • 17-10-2017 Baanweg 20: sportschool in strijd regels ro
 • 10-10-2017 Schaffelaarhout 8: carport

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 13-10-2017 Fokko Kortlanglaan 155: inrit
 • 16-10-2017 Jonkheer Sandberglaan 34: uitbreiden woning
 • 16-10-2017 Noordereiland: oprichten 28 appartementen in strijd regels ro
 • 16-10-2017 Fokko Kortlanglaan 223: bedrijfspand
 • 17-10-2017 Havendam 56: wijzigen brandcompartimentering
 • 18-10-2017 Snelliusstraat 17: overkapping
 • 18-10-2017 Gruttomeen 70: dakkapel (voorzijde)
 • 18-10-2017 Vondellaan 24: carport en tuinmuur in strijd regels ro
 • 16-10-2017 Industrieweg 18-7: verhogen roldeur

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Ontwerp 1e herziening Structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden

Met de 1e herziening Structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden wordt de rekenmethodiek bijdrage landschapsversterkingfonds bij de realisatie van een nieuwe woning aangepast in die zin dat de hoogte van de bijdrage afhankelijk wordt van het woningtype (bijvoorbeeld vrijstaand, 2 onder 1 kap).

Het ontwerp 1e herziening Structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden ligt met ingang van 26 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. D. van der Hoeven, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.SV00206-0001) kunt u ook raadplegen op de pagina Structuurvisies en op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden kunt u vinden op: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.SV00206-/NL.IMRO.0243.SV00206-0001.

Ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad - Boerhaavelaan 8

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 49 woon-/zorgappartementen op het perceel Boerhaavelaan 8 te Harderwijk.

De ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad - Boerhaavelaan 8 ligt met ingang van 26 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. F. van der Spek, tel. 411911.

De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00202-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00202-/NL.IMRO.0243.PB00202-0001) of op de wijkpagina Tweelingstad.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 18-09-2017: Doors Covers & More B.V., voor het verplaatsen van 2 IBC’s ad-blue.

En de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit:

 • 14-10-2017: De Wittenhagen 74, 3843 GK in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 17-10-2017: Troelstralaan en Goeman Borgesiuslaan Harderwijk, voor sanering van plaatmateriaal in gevels.

Aanslag Reclamebelasting 2017

Met de dagtekening van 31 oktober 2017 worden de aanslagen voor de Reclamebelastingen voor het belastingjaar 2017 verzonden. De Reclamebelasting wordt opgelegd aan de gebruiker van het object die een openbare aankondiging heeft, zichtbaar vanaf de openbare weg. Voor 2017 is het tarief € 75,- per vestiging, geldig voor de periode 1 mei 2017 tot en met 31 december 2017.

Geen automatische incasso:

De aanslag Reclamebelasting wordt voor het belastingjaar afzonderlijk opgelegd en het bedrag van € 75,- zal – conform de Reclameverordening – in één keer betaald moeten worden. Let op: voor deze aanslag geldt dan ook geen automatische incasso als u die voor de overige aanslagen (bijvoorbeeld Onroerende-zaakbelastingen en Rioolheffing) wel heeft afgesloten! U dient zelf het bedrag van € 75,- voor de Reclamebelasting over te maken binnen de op de aanslag vermelde termijn. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden