Officiële publicaties week 43 (24-10-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 11-10-2018 Duinweg 10: kappen 23 bomen
 • 12-10-2018 P.C. Hooftplein 10: aanpassen brandcompartimentering
 • 12-10-2018 Stationslaan 14: verbouwen woning (GM)
 • 12-10-2018 Hoge Varenweg 11: twee dakkapellen
 • 13-10-2018 Parallelweg 26-103: kappen 1 boom
 • 15-10-2018 Havenspoor: kappen 12 bomen
 • 17-10-2018 Schippersmeen 117: dakkapel (voorzijde)
 • 17-10-2018 Waterweg 1: oprichten 2 bijgebouwen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 15-10-2018 Ooster Mheenweg 30A: overkapping in strijd regels ro
 • 15-10-2018 Strokelweg 5 en 5A: kappen 20 dennen
 • 15-10-2018 Muidenpad 6: dakkapel (voorzijde)
 • 16-10-2018 Hoefbladmeen 1A: verbouwen pand en wijzigen functie
 • 17-10-2018 Drielandendreef 5: dakkapel (zijgevel)
 • 18-10-2018 Achterste Wei / Zeggemeen: kappen 3 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 16-10-2018 Selhorstweg 28 t/m 150: oprichten appartementencomplex (62 appartementen). Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit mobiel cameratoezicht Drielanden

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op  18 oktober 2018 het Aanwijzingsbesluit mobiel cameratoezicht in en rond de wijk Drielanden heeft vastgesteld. Het betreft (mobiel) cameratoezicht op grond van art. 151c Gemeentewet tijdens de zogeheten “donkere dagen-periode” tot eind maart 2019. Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen in en rond de wijk Drielanden. Deze maatregelen hebben als doel bestrijding en voorkomen van verdere verstoring van inbreuken op de openbare orde en veiligheid als gevolg van autocriminaliteit.

Op de kaart behorende bij het aanwijzingsbesluit wordt het gehele toezichtgebied aangeduid. Het besluit met deze kaart ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente in het Huis van de Stad.

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken door het sturen van een bezwaarschrift aan de burgemeester van Harderwijk, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking in deze krant.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • De verkeerscirculatie in de zomer- en de winterperiode op de Boulevard te wijzigen
 • Diverse verkeersmaatregelen te nemen in verband met de reconstructie van de Melis Stokelaan en omgeving
 • Algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op het Kruithuis tegenover nummer 93

De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15

De gemeenteraad heeft op 4 oktober het bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling op beide locaties een woning te realiseren. Daarvoor wordt de bestemming van de locatie Duinweg 10 gewijzigd van recreatie naar wonen en wordt op de locatie Lage Enkweg 15 een bouwmogelijkheid voor een extra woning opgenomen.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 25 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00198-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00198-/NL.IMRO.0243.BP00198-0003) of op de pagina Buitengebied.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Zeppelinstraat 8 (concept): bedrijfsgebouw; 1-12-2018

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 11-10-2018: Hofdijkstraat 18, 3842 ZL in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 15-10-2018: Van Deysselstraat, Melis Stokelaan, Tesselschadelaan, Van Mearlantlaan, J. van Effenstraat, Coornhertstraat, Langedijkstraat, Van Harenstraat, Rderijkersstraat en H.K. Pootstraat in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit woningen

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Evenementen 2019

Wilt u in 2019 een evenement organiseren? Geeft u dit dan vóór 1 december 2018 aan de gemeente door. Op het formulier ‘vooraankondiging evenement’ kunt u aangeven waar en wanneer  u uw evenement wilt organiseren en wat voor soort evenement u wilt houden. Dit formulier vindt u op de pagina Evenement organiseren en in de Stadswinkel. Evenementen die op tijd worden doorgegeven, betrekt de gemeente bij het opstellen van de evenementenkalender 2019. Voordeel daarvan is dat u dan begin 2019 al hoort of uw evenement in principe op uw voorkeursdatum en locatie gehouden kan worden. Pas na beoordeling van uw aanvraag, die daarna ingediend moet worden, hoort u of u definitief toestemming krijgt. Meer informatie via: mevr. J. Westrik, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden