Officiële publicaties week 45 (07-11-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 23-10-2018 Johanniterlaan 2: gedeeltelijk vervangen luifel
 • 23-10-2018 Korhoenlaan 1-70: kappen 1 boom
 • 24-10-2018 Leuvenumseweg 83: kappen 14 bomen
 • 22-10-2018 Korhoenlaan 1-65: kappen 2 bomen
 • 24-10-2018 Dorpshuisweg 9A: kappen 1 boom
 • 29-10-2018 Parallelweg 26-66: kappen 2 bomen
 • 29-10-2018 Stadsdennenweg 41: splitsen woning in strijd regels ro en uitrit
 • 29-10-2018 J.P. Heyelaan 1: appartementencomplex (24 appartementen) en uitrit
 • 30-10-2018 Hoogstraat 34: verbouwen schuur in strijd regels ro
 • 31-10-2018 Parallelweg 26-166: kappen 4 dennen
 • 31-10-2018 Korhoenlaan 1-84: tuinhuis met luifel
 • 31-10-2018 Zuiderzeestraatweg 90: renoveren en uitbreiden woning
 • 31-10-2018 Saxofoondreef 7: verbreden oprit
 • 01-11-2018 Ossenbergerhout 2: dakkapel (zijgevel)
 • 30-10-2018 Korhoenlaan 1-53: overkapping
 • 30-10-2018 Korhoenlaan 1-53: carport

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en vergunningen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 29-10-2018 Stationslaan 134: restaureren pand (GM)
 • 29-10-2018 Bluesdreef 12: strijdig gebruik schuur als thuiswerkplek
 • 29-10-2018 Academiestraat 14: vervangen kozijnen (RM)
 • 31-10-2018 Waterweg 1: 2 bijgebouwen
 • 31-10-2018 Duinweg 10: kappen 23 bomen
 • 31-10-2018 Parallelweg 26 104: kappen 2 bomen
 • 31-10-2018 Parkweg 8: kappen 10 bomen
 • 01-11-2018 Parallelweg 26-103: kappen 1 boom
 • 01-11-2018 Johanniterlaan 2: gedeeltelijk vervangen luifel
 • 01-11-2018 Hoge Varenweg 11: twee dakkapellen
 • 01-11-2018 Grevenhofsweg 6: wijzigen van gevels

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 31-10-2018 Grote Marktstraat 23: dakkapel en wijzigen kozijn in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Omgevingsvergunning kap gemeentebomen

Het college van B&W heeft een kapvergunning verleend voor verschillende gemeentebomen in de gemeente Harderwijk. De te kappen bomen bevinden zich in verschillende wijken, Hierden/het buitengebied en op de begraafplaatsen. Op de pagina Actueel is een totaaloverzicht te vinden van de verschillende bomen.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen. Heeft u hierover vragen of wilt u het kapplan graag op papier inzien, dan kunt u contact opnemen met dhr. B de Zwaan via email b.dezwaan@harderwijk.nl of tel. 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Spetters 2.0, Vijhestraat 34, 3841 CW Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 2-11-2018

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 3 november 2018 tot en met 7 december 2018 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 30-8-2018: Mts. L. en W. Vrijhof Glindweg 6, 3849 MC in Hierden voor het veranderen van de dieraantallen
 • 16-10-2018: E. Pap Lageweg 17, 3849 PD in Hierden voor het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 31-10-2018: Zuiderzeestraatweg 88, 3849 AJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 25-10-2018: Zuiderzeestraatweg 115, 3849 AC in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een stal
 • 11-10-2018: Fokko Kortlanglaan 153, 3845 LC in Harderwijk voor het slopen van 3 schuren

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bestemmingsplan voor het perceel Glindweg 8 wordt voorbereid.

Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0243.BP00213-0001) zal naar verwachting half november gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de Stadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een reactie worden ingediend bij het gemeentebestuur. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in de Staatscourant, Het Kontakt en op de pagina Buitengebied. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel 411911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s op de Van Maerlantlaan tegenover nummer 11
 • verplichte rijrichting in te stellen voor vrachtwagens en bussen langer dan 10 meter in de Van Ghentlaan / Karel Doormanlaan

De besluiten met tekeningen zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Concept Kantorennota Harderwijk 2018

Met de vaststelling van de concept Kantorennota 2018 wordt het verouderde kantorenbeleid uit 2007 geüpdatet. De gemeente Harderwijk kan daardoor beter inspelen op de nieuwe trends en marktontwikkelingen om Harderwijk als vestigingslocatie voor bestaande een nieuwe kantoorgebruikers aantrekkelijk te maken en te houden. Op de pagina Beleidsregels is de concept Kantorennota te raadplegen.

De conceptnota ligt vanaf week 45, 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Informatie: domein Ruimte, dhr. E. J. van Dijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden