Officiële publicaties week 46 (15-11-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 31-10-2017 Roemer Visscherstraat 1: uitbreiden woning met erker
 • 1-11-2017 Struikterrein: kappen 2 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 3-11-2017 Hanekamp 128: dakkapel (voorzijde)
 • 3-11-2017 Meerkoetmeen 1: erfafscheiding
 • 6-11-2017 Disteldreef 1 t/m 11 (oneven), Madeliefdreef 18 en 20, Korenbloemdreef 45 t/m 53 (oneven), Kamperfoeliedreef 1 t/m 10 (even en oneven): 23 woningen
 • 7-11-2017 Parallelweg 26-207: kappen 6 bomen
 • 7-11-2017 Madeliefdreef 24: woning
 • 9-11-2017 Fokko Kortlanglaan 155A: woning en inrit
 • 9-11-2017 Paardenbloemdreef 27: woning

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 22-03-2017: Melding Activiteitenbesluit Mouw Maalderij B.V., Snelliusstraat 15, 3846 BT in Harderwijk, voor het starten van het bedrijf voor het verwerken van specerijen.
 • 19-10-2017: Melding activiteitenbesluit Reno cars, Celsiusstraat 11b, 3849 BK in Harderwijk, voor de inkoop en verkoop van auto's.

En de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit:

 • 1-11-2017: Academiestraat 7, 3841 ES in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een pand.
 • 26-10-2017: Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2 gebouw 120, 3847 LG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een gebouw.
 • 17-10-2017: CAI Harderwijk Julianalaan 43, 3843 CA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een bunker.
 • 23-10-2017: Horloseweg 16, 3845 LA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning en een schuur.
 • 17-10-2017: Kerkplein 4, 3841 EC in Harderwijk, voor het gedeeltelijk slopen van een pand.
 • 5-10-2017: Boerhaavelaan 8, 3843 AP in Harderwijk, voor het slopen van een leegstaand bedrijfspand.

Wijzigingsplan Drielanden–Fokko Kortlanglaan 151

Het wijzigingsplan Drielanden–Fokko Kortlanglaan 151 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00183-0002) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00183-/NL.IMRO.0243.WP00183-0002) of op wijkpagina Drielanden. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Vooraankondiging bestemmingsplan Stadsdennen–Dichterskwartier II

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan Stadsdennen–Dichterskwartier II wordt voorbereid. Het plangebied  wordt globaal begrensd door de Hoofdweg, Verkeersweg en de Handelsweg.

Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting begin 2018 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de Stadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een reactie worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ter inzage legging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in Het Kontakt en op deze pagina. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, dhr. A. Duits, tel. 411 911.

Bekendmaking

De burgemeester maakt bekend dat hij voornemens is om op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, voor het horecabedrijf aan de onderstaande rechtsperso(o)n(en) als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, een drank- en horecavergunning te verlenen:

 • Gebruiks Hondensportvereniging Harderwijk en Omstreken, paracommerciële instelling, Walstein 106, 3848 AR Harderwijk.
 • Personeelsverenging Gemeente Harderwijk, paracommerciële instelling, Graaf Ottolaan 11, 3843 AK Harderwijk

De ontwerpbeschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf 15 november tot en met 27 december ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met het verlenen van bovenstaande vergunning, kunnen gedurende een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag waarop genoemde ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, mondeling of schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Harderwijk, Havendam 56, 3841 AA Harderwijk. Wanneer ondanks ingebrachte zienswijzen de vergunning wordt verleend kan geen beroep bij de administratieve rechter worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden