Officiële publicaties week 46 (14-11-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 1-11-2018 Korhoenlaan 1-147: 2 overkappingen
 • 25-9-2018 Smeepoortenbrink 9: verbouwen rijksmonument
 • 5-11-2018 Langendijkstraat 6 en 6a: splitsen woning in 2 appartementen in strijd regels ro
 • 5-11-2018 Beukenlaan 5: wijzigen gevel
 • 2-11-2018 Molenweg 47: kappen 5 bomen
 • 5-11-2018 Korhoenlaan 1-99: overkapping
 • 5-11-2018 Korhoenlaan 1-150: kapschuur
 • 5-11-2018 Beneluxlaan 1: uitbreiden gebouw
 • 6-11-2018 Paardenbloemdreef kv 31: woning
 • 7-11-2018 Academiestraat 7: hekwerk
 • 7-11-2018 Korhoenlaan 1-128: carport
 • 7-11-2018 Korhoenlaan 1-45: pergola
 • 7-11-2018 Parallelweg 26-133: serre en kappen 19 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 5-11-2018 Lorentzstraat 5: zonnepanelen (verleend door ODRN)
 • 5-11-2018 bospercelen nabij landgoed De Essenburgh: aanleggen bos
 • 5-11-2018 Ossenbergerhout 2: dakkapel (zijgevel)
 • 7-11-2018 Saxofoondreef 7: verbreden oprit
 • 8-11-2018 Parallelweg 26-119 en Parallelweg 26-154: kappen 3 bomen
 • 8-11-2018 Parallelweg 26-155: kappen 5 bomen
 • 8-11-2018 Zeppelinstraat 8: bedrijfsgebouw en reclame
 • 9-11-2018 Korhoenlaan 1-70: kappen 1 boom

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Ontwerpwijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95

Het ontwerpwijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95 maakt, met gebruikmaking van de in het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011 opgenomen wijzigingsbevoegdheid, de bouw van één nieuwe woning op het perceel Zuiderzeestraatweg 95 mogelijk.

Ontwerpbesluit hogere waarde:

Ten behoeve van het wijzigingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van de nieuwe woning mogelijk gemaakt.

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 15 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00221-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00221-/NL.IMRO.0243.WP00221-0001) of op de pagina Hierden Dorp.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaren een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mevr. M. Haverkamp, tel. 411 911.

Beleid bijtincidenten honden ter inzage

De burgemeester maakt bekend dat per 15 november 2018 de ‘Beleidsregel bijtincidenten honden’ ter inzage ligt. In de gemeente Harderwijk moeten mens en dier veilig over straat kunnen zonder bang te zijn door een hond gebeten te worden. Mocht het toch gebeuren dan wil de burgemeester adequaat maatregelen kunnen nemen. In het beleid staat de aanpak van bijtincidenten met honden beschreven. De aanpak hangt mede af van de ernst van het incident, het soort hond en het risico dat zich een nieuw incident voordoet.

De Beleidsregel bijtincidenten honden ligt met ingang van 15 november tot en met 27 december 2018 ter inzage. De Beleidsregel is ook in te zien op de pagina Beleidsregels. Binnen deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling een reactie (zienswijze) indienen bij de burgemeester van Harderwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of bij vragen, kunt u contact opnemen met mevr. M. van der Weerd via tel. 411 911. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar de Burgemeester van Harderwijk, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij het adres Zeggemeen 65.

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 23-10-2018: Hydro Extruction Harderwijk (SAPA ), Industrieweg ong. 3846 BB in Harderwijk, voor het slopen van een anodiseerhal
 • 05-11-2018: Alberdingk Thijmlaan 122, 3842 ZE, verwijderen asbest uit woning;
 • 06-11-2018: Hofdijkstraat 26, 3842 Zl, verwijderen asbest uit woning
 • 24-10-2018: Beetsstraat 17, 3842 AJ, voor het slopen van een gebouw

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 maakt het mogelijk om met de rood-voor-rood regeling de bestaande boerderij voor dubbele bewoning om te zetten naar een vrijstaande woning en tevens een nieuwe vrijstaande woning en twee-onder-een-kapwoning te realiseren.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 15 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00213-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00213-/NL.IMRO.0243.BP00213-0001) of op de pagina Buitengebied.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden