Officiële publicaties week 47 (22-11-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 7-11-2017 Daltonstraat 20A: twee vlaggenmasten
 • 10-11-2017 Fokko Kortlanglaan 83: schuur in strijd regels ro
 • 1-11-2017 Frisialaan 15: pleisteren gevel
 • 13-11-2017 Hoge Varen kv 33 en 34: 2 onder 1 kap woning
 • 11-11-2017 Kievitmeen 2: wijzigen voorgevel
 • 6-11-2017 Lijsterbeslaan 15: fietsenschuur in strijd regels ro
 • 8-11-2017 Struikterrein: tijdelijke huisvesting in strijd regels ro
 • 8-11-2017 Struikterrein: aanleggen weg
 • 10-11-2017 Vischmarkt 23: splitsen woning
 • 9-11-2017 Havenspoor 25 t/m 39, 43 t/m 151: nieuwbouw 63 appartementen
 • 3-11-2017 Korhoenlaan 1-183: kappen 5 bomen
 • 10-11-2017 Schoenmakersstraat 13: uitbouwen woning
 • 9-11-2017 Sonnevancklaan 10: kappen 1 boom

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 14-11-2017 Parallelweg 26-90: kappen 2 bomen
 • 14-11-2017 Korhoenlaan 1-133: kappen 1 boom
 • 14-11-2017 Stobbeweg 15: kappen 1 boom
 • 14-11-2017 Bovenweg 12: kappen 2 bomen
 • 14-11-2017 Emdenmeen 4, 4A, 4B, Revalmeen 10, 10A, en 10B, Emdenmeen 32, 32A, 32B: splitsen woningen in strijd regels ro
 • 14-11-2017 Korhoenlaan 1-114: kappen 1 boom
 • 15-11-2017 Tweede Parallelweg 9: kappen 1 boom
 • 16-11-2017 Roemer Visscherstraat 1: uitbreiden woning met erker
 • 16-11-2017 Ruiversdam 3 en 5: oprichten 2 onder 1 kap
 • 16-11-2017 Nobelstraat 2: uitbreiden bedrijfspand
 • 16-11-2017 Alberdingk Thijmlaan 4: uitbreiden woning
 • 16-11-2017 Geitekamp 66: dakkapel (voor en achterzijde)
 • 16-11-2017 Academiestraat 1A: wijzigen pui
 • 15-11-2017 Langezand 2 t/m 40 (even), Langezand 104 t/m 122 (even), Spaanderbank 1 t/m 11 (oneven) en Vrouwenzand 2 t/m 18 (even): oprichten 51 woningen
 • 16-11-2017 Horloseweg 16: renoveren woning

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 16-11-2017 Keplerstraat 21: veranderen inrichting (milieu), tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen tegenover het adres Jac. Perkstraat 5 en
 • de laad- en lostijden van de laad- en loshaven op de Bleek te beperken van: ma t/m za 05-18h en op koopavonden van 18-22h.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Kennisgeving Winkeltijdenverordening Harderwijk

Donderdag 9 november heeft de gemeenteraad de Winkeltijdenverordening Harderwijk vastgesteld. Deze verordening treedt één dag na de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad in werking. Het internetadres waarop u deze bekendmaking kunt raadplegen luidt: www.officielebekendmakingen.nl.

De Verordening winkeltijden Harderwijk wordt ingetrokken op de dag na inwerkingtreding van deze Verordening Winkeltijden Harderwijk. De bestaande rechten uit die verordening zijn overgeheveld naar de nieuwe Winkeltijdenverordening. De Winkeltijdenverordening maakt de openstelling van winkels op 3 december 2017 en zondag 24 december 2017 mogelijk. Meer informatie: Domein Ruimte, mevr. S. van Itegem, tel. 411 911 of via s.vanitegem@harderwijk.nl.

Binnenstad - Havendijk

Het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad – Havendijk maakt het mogelijk om enkele samenhangende ontwikkelingen mogelijk te maken op een locatie die gelegen is tussen de Vissershaven en de Havendijk in Harderwijk, in de directe omgeving van de molen De Hoop.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 23 november 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00118-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00118-/NL.IMRO.0243.BP00118-0002) of op de wijkpagina Binnenstad.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Hierden Bosch–Hessenweg 2

Het bestemmingsplan Hierden Bosch–Hessenweg 2 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP0186-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00186-/NL.IMRO.0243.BP00186-0003) of op de wijkpagina Hierden Dorp. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Boekhorstlaan: oprichten tankstation en maken uitrit; 10-1-2018.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 20-09-2017: Van Leeuwenhoekstraat 14.1, 3846 CB in Harderwijk, voor het geven van Kwik-Fit trainingen en opleidingen aan de medewerkers van KwikFit voor montage van automobielen.
 • 16-10-2017: J.M. van der Flier Bootonderdelen, P.C. Boutenslaan 89, 3842 BB in Harderwijk, voor het repareren en opslaan van bootaandrijvingen en het stallen van enkele boten.

En de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit:

 • 15-11-2017: Van Deysselstraat 4, 3842 BM in Harderwijk voor het saneren van asbest.

Ontwerp Woonvisie Harderwijk

De ontwerp Woonvisie Harderwijk is op 3 oktober 2017 door het college vastgesteld. De ontwerpvisie is inmiddels aan de orde geweest in de commissie Ruimte (26 oktober) en ambtelijk besproken met de corporaties UWOON en Omnia Wonen en hun huurdersorganisaties.

In de ontwerp Woonvisie wordt het woonbeleid van de gemeente Harderwijk voor de komende tien jaar uitgestippeld. Met deze visie wil de gemeente de kansen benutten die er zijn om via de kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad bij te dragen aan de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, economische ontwikkeling en sociaal klimaat; Daarnaast is de visie erop gericht de basis op orde te hebben, in die zin dat iedereen die in Harderwijk wil wonen binnen afzienbare tijd een woning vindt die past bij zijn of haar wensen en behoeften op het gebied van betaalbaarheid, toegankelijkheid en woonomgeving.

De ontwerp Woonvisie Harderwijk ligt met ingang van 23 november gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. H. Kooistra of dhr. J. Rozenberg, tel. 411 911.

De ontwerp Woonvisie is vanaf vrijdag 24 november ook terug te vinden op de pagina Beleidsregels.

Bekendmakingen

Bekendmaking Reglement Burgerlijke Stand:

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Reglement Burgerlijke Stand 2018 vastgesteld. Het reglement treedt op 1 januari 2018 in werking. Het Reglement Burgerlijke Stand ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: Domein Samenleving, tel. 411 911.

Bekendmaking Regeling Bestuurlijke boete:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen vastgesteld. De regeling treedt op 1 januari 2018 in werking. De Regeling bevoegdheden basisregistratie ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: Domein Samenleving, tel. 411 911.

Bekendmaking benoeming leden hoofdstembureau:

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau hebben benoemd.

De huidige leden van het hoofdstembureau zijn benoemd tot 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 moeten leden en plaatsvervangende leden voor een periode van vier jaar benoemd worden. Het besluit treedt op 1 januari 2018 in werking.

De benoemingsbesluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: Domein Samenleving, tel. 411 911.

Bekendmaking Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2017:

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen vastgesteld. De regeling treedt op de dag na deze bekendmaking in werking. De Regeling bevoegdheden basisregistratie ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: Domein Samenleving, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden