Officiële publicaties week 47 (21-11-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 8-11-2018 Strekdam 82: botenlift en bergzolder
 • 8-11-2018 Kamillemeen 3: nieuwe meterkast tegen gevel sporthal
 • 8-11-2018 Korhoenlaan 1-160: overkapping
 • 12-11-2018 Weegbreemeen 24: afdak
 • 9-11-2018 Hoge Varen kv 4: woning
 • 12-11-2018 Grote Marktstraat 6: veranderen rijksmonument
 • 13-11-2018 Lorentzstraat 1a: de gevel
 • 14-11-2018 De Wittenhagen 61: wijzigen bestemming van detailhandel naar horeca
 • 14-11-2018 Korhoenlaan 1-27: kappen 4 bomen
 • 14-11-2018 Newtonweg 2: frame met wisselreclame
 • 15-11-2018 Vondellaan 90: reclame
 • 15-11-2018 Gruttomeen 23: garage/schuur
 • 8-11-2018 Paasloweg 1a: diverse opstallen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 9-11-2018 Vuurbaak 20 t/m 38 en 13 t/m 31: 2 x 10 appartementen
 • 12-11-2018 Evertsenlaan 33: vervangen kozijnen
 • 12-11-2018 Beukenlaan 5: wijzigen gevel
 • 12-11-2018 Dorpshuisweg 9a: kappen 1 boom
 • 12-11-2018 P.C. Hooftplein 10: aanpassen brandcompartimentering
 • 14-11-2018 diverse locaties Harderwijk: kappen146 bomen (kapplan 2018-2019)
 • 15-11-2018 Piet Heinlaan 31: uitbreiden overkapping
 • 15-11-2018 Kamillemeen 3: nieuwe meterkast tegen gevel sporthal
 • 15-11-2018 Stadsdennenweg 41 en Enkweg 1a: splitsen woning in strijd regels RO en maken uitrit 15-11-2018 Weegbreemeen 24: afdak

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 14-11-2018 Houtwal middenberm t.h.v. Vitringasingel 25: drie vlaggenmasten

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bestemmingsplan Binnenstad - Havendijk

Het bestemmingsplan Binnenstad - Havendijk is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00118-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00118-/NL.IMRO.0243.BP00118-0003) of op de pagina Binnenstad. Informatie: domein Ruimte, mevr. L. van der Schot, tel. 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een gereserveerde parkeerplaats in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen tegenover het adres Ir. Lelystraat 16. Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Besluit niet handhavend op te treden container kade Marie Curiestraat/Pasteurhaven

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben besloten niet handhavend op te treden tegen één (rode) container die geplaatst is nabij het adres Marie Curiestraat 30 MS. Aan dit besluit is een aantal voorwaarden verbonden. Meer informatie: mevr. M. Huisman, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na bekendmaking (toezending) van dit besluit (verzenddatum 15 november 2018). Het bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Verklaring van geen bedenkingen sportcluster Het Slingerbos

De gemeenteraad heeft op 1 november 2018 besloten om de realisatie van de nieuwe sportaccommodatie op het sportcluster Het Slingerbos, aan te wijzen als categorie van gevallen, als bedoeld in artikel 6.5, eerste lid, Bor, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet vereist is. Dit besluit treedt daags na deze publicatie in werking. Meer informatie: Domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden