Officiële publicaties week 47 (20-11-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 6-11-2019 Vijhestraat 1: wijzigen rijksmonument
 • 8-11-2019 Vrouwenzand 9: dakkapellen (rechter zijgevel)
 • 9-11-2019 Korhoenlaan 1-111: kappen 5 bomen
 • 12-11-2019 Berkenboomsweg 10: stapmolen en poort
 • 13-11-2019 Donkerstraat 3: splitsen woning
 • 14-11-2019 Grote Marktstraat 5: verwijderen schoorsteen (wijzigen monument)
 • 12-11-2019 Markt 18: vervangen reclame geldautomaat op rijksmonument

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 11-11-2019 Varenweg 45: verbouw woning
 • 12-11-2019 Grote Marktstraat 23: dakkapel (zijgevel)
 • 12-11-2019 Ceintuurbaan 2-20: herinrichten 1e verdieping (GM)
 • 14-11-2019 Duinweg 1: kappen diverse houtopstanden en bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Concept Onderwijsvisie

De basis voor het Integraal Huisvestingsplan

Dinsdag 5 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de concept onderwijsvisie.  De concept onderwijsvisie is opgesteld om gezamenlijk (schoolbesturen en gemeente) te werken aan een toekomstgericht en toekomstbestendig onderwijs.

De concept Onderwijsvisie ligt tot en met 18 december 2019 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder omtrent de concept Onderwijsvisie schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. K. Traas, tel. 411 911 of per email k.traas@harderwijk.nl.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemingen een Exploitatievergunning heeft verleend: ‘Het lopend vuurtje’ Maltezerlaan 1, 3842 AZ  Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 18 november 2019.

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 20 november 2019 tot en met 30 december 2019 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemingen een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Cafetaria Atlantic, Strandboulevard West 14, 3841 CS te Harderwijk
 • Sportcentrum Iedema B.V., Parkweg 2, 3842 AD te Harderwijk

De vergunningen zijn verzonden op 15 november 2019. De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 november 2019 tot en met 27 december 2019 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • De parkeerschijfzone (blauwe zone) in de wijk Friesegracht uit te breiden naar de Johanniterlaan en de oostzijde van de Burgemeester Numanlaan
 • Bij wijze van proef voor de duur van 4 maanden de fietsroute via  Belcantodreef – Rappad om te leiden. Fietsers tussen Ermelo en het centrum van Harderwijk gebruiken een alternatieve route
 • Enkele verkeersmaatregelen in te stellen op de Alberdingk Thijmlaan, bestaande uit het aanbrengen van fietsstroken, het aanbrengen van uitritconstructies bij de zijwegen en het aanbrengen van een middengeleider
 • 4 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in parkeergarage Vuldersbrink te verplaatsen (P11)

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Gedoogverklaring paardenstal

Besluit gedoogverklaring paardenstal/hekwerk Grevenhofsweg, perceel B4335.

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben besloten niet handhavend op te treden tegen de bestaande paardenstal en het hekwerk die geplaatst zijn op het perceel aan de Grevenhofsweg met kadastrale aanduiding B4335. Aan dit besluit is een aantal voorwaarden verbonden. Meer informatie: domein Ruimte, mevr. J. Benjamins, tel. 411 911.

Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na bekendmaking (toezending) van dit besluit (verzenddatum 18 november 2019). Het bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Lorentz III (Wattstraat 3 en Morsestraat 7 concept): bedrijfspand, reclame en inrit; 26-12-2019
 • Havenspoor (Knardijk West 6 t/m 12 concept): nieuwbouw shoppingcenter en inrit; 24-12-2019

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 7-11-2019: Ir. Lelystraat 54, 3841 JX in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden