Officiële publicaties week 48 (30-11-2016)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 17-11-2016 Van Leeuwenhoekstraat kv 186: bedrijfspand in strijd regels ro
 • 16-11-2016 Hortuspark, Vitringasingel, Strandeiland, Deventerweg: kunstwerken in strijd regels ro
 • 17-11-2016 Selhorstweg 2: reclameuiting
 • 15-11-2016 Keplerstraat: bedrijfspand en uitrit
 • 15-11-2016 Schaapskamp 1A: kappen bomen
 • 21-11-2016 Guido Gezellelaan 74: kappen 1 boom
 • 22-11-2016 Wijtgraaf 40: kappen 4 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 21-11-2016 Biesteweg 5A: kappen 4 bomen
 • 22-11-2016 Beekhuizerweg 3: kappen 2 bomen en dunnen opschot en doodhout
 • 24-11-2016 Ir. Lelystraat 3: nokverhoging
 • 24-11-2016 Triasplein 11: schermen met hederabegroeiing zonder dakconstructie
 • 24-11-2016 Hortuspark, Vitringasingel, Strandeiland, Deventerweg: kunstwerken in strijd regels ro
 • 24-11-2016 Ruiversdam 6: dakkapel
 • 24-11-2016 Molenweg 4: reclame
 • 24-11-2016 Boonenweg 6: bijgebouw in strijd regels ro
 • 24-11-2016 Selhorstweg 2: reclameuiting

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bekendmaking aanwijzing stemlokalen Tweede Kamer verkiezingen

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders op 29 november 2016 het Besluit instellen stembureaus en aanwijzen stemlokalen heeft vastgesteld.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk stemlokaal hij zijn of haar stem uitbrengt. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.  

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk stemlokaal hij zijn of haar stem uitbrengt. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. De (mobiele) stembureaus zijn ingesteld en stemlokalen zijn aangewezen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. De locaties vindt u op de pagina Verkiezingen onder stembureaus.

Wijzigingsplan Drielanden – Werklandschap-Oost

Het wijzigingsplan Drielanden – Werklandschap-Oost is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00160-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00160-/NL.IMRO.0243.WP00160-0002) of op de wijkpagina Drielanden. Informatie: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Lorentz I en II – Einsteinstraat 5

Het bestemmingsplan Lorentz I en II – Einsteinstraat 5 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00162-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00162-/NL.IMRO.0243.BP00162-0002) of op de wijkpagina Lorentz. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Wethouder Jansenlaan 90: vergunning brandveiliggebruik.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 december gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel.  411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 11-11-2016: Muziekvereniging Crescendo, Parkweg 5, 3842 AD in Harderwijk, voor het aanpassen van de bestaande brand grenzen tussen Crescendo en Poppodium Estrado.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Aanwijzing klachtencoördinator

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk maken bekend dat zij besloten hebben om op grond van artikel 3 van de Regeling interne behandeling van klachten, een klachtencoördinator aan te wijzen. Het collegebesluit ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Ook kunt u het besluit vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.

Mandaatbesluiten

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot aanvulling van het ‘Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015’. Deze aanvulling is noodzakelijk voor het beheer van de E-herkenningsmiddelen.

Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om mandaat te verlenen om deel te kunnen nemen aan een gezamenlijke aanbesteding voor gas en elektra.

De collegebesluiten liggen 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Ook kunt u de besluiten vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.

Wijzigingsplan Hierden Dorp 2011 –Wijzigingsplan IV

Het wijzigingsplan Hierden Dorp 2011 – Wijzigingsplan IV is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00164-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00164-/NL.IMRO.0243.WP00164-0003) of op de wijkpagina Hierdendorp. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden