Officiële publicaties week 48 (28-11-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 16-11-2018 Molenstraat 12: stucen gevel
 • 19-11-2018 Weisteeg 10: revisieaanvraag kapschuur nr 9 in strijd regels ro
 • 14-11-2018 Zuiderzeestraatweg 54: kappen 7 bomen
 • 12-11-2018 Stobbeweg 13: kappen 1 boom
 • 19-11-2018 Parallelweg 26-169: vervangen recreatiewoning
 • 20-11-2018 Strokelweg 6: clubhuis scouting

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 19-11-2018 Korhoenlaan 1-65: van 2 bomen
 • 19-11-2018 Parallelweg 26-166: van 4 dennen
 • 22-11-2018 Lorentzstraat 1a: wijzigen gevel
 • 22-11-2018 Molenstraat 12: stucen gevel
 • 22-11-2018 Vondellaan 90: reclame
 • 22-11-2018 Molenweg 47: kappen 5 bomen
 • 22-11-2018 Parallelweg 26-66: kappen bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Organisatiebesluit 2018

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 13 november 2018 het Organisatiebesluit 2018 gemeente Harderwijk vastgesteld. Dit (geactualiseerde) Organisatiebesluit geeft duidelijkheid over de inrichting van de ambtelijke organisatie van de gemeente Harderwijk. Aangegeven wordt wat de hiërarchische relaties zijn, welke organisatie onderdelen er zijn en wie waarvoor verantwoordelijk en bevoegd is. Tevens is de relatie met de ‘gemeenschappelijke regeling Meerinzicht’ opgenomen. Het Organisatiebesluit treedt in werking daags na deze publicatie en is te vinden op de pagina Beleidsregels. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. G. Sterenborg of mevr. M. Huisman, tel. 411 911.

Geactualiseerde Algemene plaatselijke verordening

De gemeenteraad heeft op 22 november 2018 besloten een actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: Apv) vast te stellen. Deze Apv treedt in werking de dag na publicatie in het Elektronische Gemeenteblad.

Overbodige regels zijn geschrapt. Nieuwe thema’s als ‘aanpak ernstige woonoverlast’ en ‘aanpak ondermijning’ zijn toegevoegd. De Apv tekst, alsmede de tekst van de Apv in gewone taal, liggen met ingang van de dag na deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad en zijn te raadplegen de dag na publicatie in het Elektronische Gemeenteblad op www.harderwijk.nl/regelgeving. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman of mevr. L. Groen, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 20-11-2018: Prins Frederik Hendriklaan 35, 3843 AD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 14-11-2018: Duinweg 6, 3849 NJ in Hierden voor het verwijderen van asbest uit agrarische bedrijfsgebouwen

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Een parkeerverbod in te stellen in de Ir. Wortmanstraat; en
 • een gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Vosbergerhout ter hoogte van nr. 39 en de Stationslaan ter hoogte van nr. 5

De besluiten met tekeningen zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17

Het ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17 maakt het planologisch mogelijk om op het perceel Beetsstraat 17 twee rolstoeltoegankelijke 2-onder-1 kapwoningen te realiseren (4 woningen). Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 29 november 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. Y. Maas, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00205-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00205-/NL.IMRO.0243.BP00205-0001/ ) of op de pagina Stadsdennen.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mevr. Haverkamp, tel. 411 911.

Hierden Dorp – Ooster Mheenweg

Het bestemmingsplan Hierden Dorp – Ooster Mheenweg maakt het planologisch mogelijk 7 seniorenwoningen te realiseren aan de Ooster Mheenweg te Hierden. Het perceel, kadastraal bekend sectie A, nummer 3381 is globaal gelegen tegenover de woningen Ooster Mheenweg 8-12.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 29 november 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. Y. Maas, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00224-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00224-/NL.IMRO.0243.BP00224-0001) of op de pagina Hierden Dorp.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mevr. Haverkamp, tel. 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • GHSV, Walstein 106, 3848 AR Harderwijk. De vergunning is verzonden op 19-11-2018
 • Personeelsvereniging Gemeente Harderwijk, Graaf Ottolaan 11 3843 AK  Harderwijk. De vergunning is verzonden op 19-11-2018

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 november 2018 tot en met 1 januari 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden