Officiële publicaties week 48 (27-11-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 15-11-2019 Rappad: tiny house met zonnepanelen
 • 15-11-2019 terrein Zandlaan 7: tijdelijke mast in strijd regels ro
 • 15-11-2019 Ooster Mheenweg 6: verhogen dakvlak in strijd regels ro
 • 18-11-2019 Makkumpad 5: glazen afdak
 • 18-11-2019 Duinweg 6: kappen 5 bomen
 • 19-11-2019 Bellstraat: loods
 • 19-11-2019 Bellstraat: bedrijfspand en inrit
 • 20-11-2019 Heijermansstraat 14: verhogen kap en dakkapel (achterzijde)
 • 20-11-2019 Kleine Mheenweg 8: padelbaan
 • 21-11-2019 Vogelzand 12: dakkapel (voorzijde)
 • 10-11-2019 perceel t.o. Berkenboomsweg 10: schuilstal

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 18-11-2019 Sonnevancklaan 14: kappen 1 boom
 • 21-11-2019 Kweekgrasdreef 11: tuinhuisje in strijd regels ro
 • 21-11-2019 Hoefbladmeen 11 en 12: schuurtjes in strijd regels ro
 • 21-11-2019 Sonnevancklaan 2: kappen 2 bomen
 • 21-11-2019 Zuiderzeestraatweg 92: wijzigen schoorsteen en plaatsen drie dakramen (GM)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op (getransformeerde) vakantieparken

Op 18 januari 2018 is de structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk vastgesteld door de gemeenteraad. De structuurvisie is de ruimtelijke uitwerking van de op 18 januari 2015 vastgestelde Strategienota Vitale Vakantieparken. In de Structuurvisie zijn de 5 processtappen van de ‘Harderwijkse strategie’ benoemd. De 5de en laatste stap is het starten van handhaving.

De Beleidsregel: handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op (getransformeerde) vakantieparken geeft uitvoering aan stap 5 uit de Strategienota, het terugdringen van oneigenlijk gebruik van recreatiewoningen door handhaving.

Deze Beleidsregel is op 19 november 2019 door het college vastgesteld. Het beleid ligt ter inzage in de Stadswinkel. Het beleid is ook in te zien op de pagina Beleidsregels. Meer informatie: Domein Ruimte, dhr. G. Maatkamp, tel. 411 911.

Wnra: Mandaat, volmacht en aanwijzing

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend dat zij de navolgende besluiten hebben genomen.

Het college heeft op 29 oktober 2019 besloten:

 1. Dat de aanwijzings- en benoemingsbesluiten die door hem zijn genomen voor inwerkingtreding van de Wnra, ook die besluiten die in mandaat zijn genomen, van kracht blijven na inwerkingtreding van de Wnra  (als zijnde aanwijzingsbesluit) en deze aanwijzingen lopen af als de medewerker niet langer de functie uitoefent waarvoor de aanwijzing geldt of als deze worden ingetrokken.  
 2. De ADG en de directeuren te mandateren om te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst en de uitvoering daarvan met de mogelijkheid van ondermandaat aan de teamleiders voor wat betreft de uitvoering.

De burgemeester heeft op 29 oktober 2019 besloten:

 1. Een volmacht te verlenen aan de ADG en directeuren voor het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten met medewerkers, inclusief wijziging en beëindiging.
 2. Een volmacht te verlenen aan de griffier voor het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren, inclusief wijziging en beëindiging.
 3. Dat de aanwijzings- en benoemingsbesluiten die door hem zijn genomen voor inwerkingtreding van de Wnra, ook die besluiten die in mandaat zijn genomen, van kracht blijven na inwerkingtreding van de Wnra  (als zijnde aanwijzingsbesluit) en aflopen zodra de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of de betreffende medewerker een functie krijgt waar de aanwijzing niet voor geldt dan wel dat deze op een eerder moment worden ingetrokken.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locaties:

 • Een tweede gereserveerde parkeerplaats bij de bestaande laadpaal aan de Saxofoondreef ter hoogte van nummer 1.
 • Twee gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen in de Blokzijlmeen ter hoogte van nummer 21.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure

 • Havenspoor: twee vlaggenmasten; 3-1-2020
 • Strandboulevard Oost 16-18 en Grote Oosterwijck 33, 35, 37 concept: verbouwen restaurant in strijd regels ro; 30-1-2020
 • Kamillemeen 1: units t.b.v. kdv/bso; 5-12-2019

Informatieplicht bedrijven over energiebesparing ook ná 1 juli 2019

Sinds 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Voor 1 juli 2019 hadden bedrijven zich daarvoor moeten melden. Het is voor ondernemers vaak nog niet bekend wat zij zelf moeten doen, wat de rol is van RVO, van uw gemeente en van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).

Informatieplicht energiebesparing:

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken. Bedrijven met een milieuvergunning zijn vrijgesteld van de informatieplicht. Op de website van de RVO.nl wordt men door een stappenschema geleid waaruit blijkt of de informatieplicht van toepassing is. Het doel van de informatieplicht is dat bedrijven inzicht krijgen in hun energieverbruik en hun besparingspotentieel.

Voor vragen over het indienen van de melding kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur contact worden opgenomen met RVO, tel. 088 042 42 42 of via het contactformulier op de website van de RVO.

Voor vragen over de melding die meer op een specifiek bedrijf gericht zijn, kan contact worden opgenomen met ODNV: (0341)  474 300 of per e-mail: info@odnv.nl.

Relevante links op www.odnoordveluwe.nl (Omgevingsdienst Noord-Veluwe), wattjemoetweten.nl (MKB Nederland en VNO-NCW) of www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 14-11-2019: Bondamlaan 12, 3843 CX in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 13-11-2019: Fazantlaan 3, 3847 LH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 18-11-2019: Kievitmeen 39, 3844 XB in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpbeleidsregels bepalen bouwkosten aanvragen omgevingsvergunning

De ontwerpbeleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning gemeente Harderwijk 2020 hebben als doel een objectief toetsingskader te creëren voor het controleren van opgegeven bouwkosten.

De ontwerpbeleidsregels liggen met ingang van 28 november gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Desgewenst kan ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, de heer G. Westerink, tel. 411 911. De ontwerpbeleidsregel is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden