Officiële publicaties week 49 (07-12-2016)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 23-11-2016 Ouverturebaan 1: kweekkas in strijd regels ro
 • 30-11-2016 diverse locaties Harderwijk: kappen 155 bomen (kapplan 2016-2017)
 • 24-11-2016 Knardijk West 4a: reclame op zuil (2x)
 • 28-11-2016 Parkweg 3: aanpassen compartimentering
 • 30-11-2016 Strandboulevard West 10: reclame (1 uiting)
 • 25-11-2016 Sonnevancklaan 24: kappen 1 boom
 • 25-11-2016 Luchtenburgweg 11: strijdig gebruiken perceel en maken inrit

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 25-11-2016 Julianalaan 8 t/m 14: kappen 5 bomen
 • 28-11-2016 Guido Gezellelaan 74: kappen 1 boom
 • 30-11-2016 Industrieweg 12: strijdig gebruiken pand

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluit instellen parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen

De gemeente heeft besloten om een gereserveerde parkeerplaats in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Fraterhuishof ter hoogte van huisnummer 7.

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 11-11-2016: Boonenweg 3, 3849 MV in Hierden voor het verwijderen van asbest uit het dak van de schuur en loods.
 • 15-11-2016: Vondellaan 438a (GOS N022, perceelnr. 6705 B) in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een gasstation.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Uitwerkingsplan Waterfront-Zuid – De Bakens

Met het uitwerkingsplan Waterfront-Zuid – De Bakens wordt het mogelijk gemaakt het plandeel De Bakens in te richten en te ontwikkelen voor bebouwing met als hoofdfunctie wonen. Het plangebied ligt globaal tussen het gebied van het uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Watersportboulevard en het gebied van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid - De Eilanden.

Het ontwerpuitwerkingsplan ligt met ingang van 8 december 6 weken voor belanghebbenden ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. P. Mulder, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.UP00182-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.UP00182-/NL.IMRO.0243.UP00182-0001) of op de wijkpagina Waterfront.

Aanwijzing toezichthouder Wabo

Burgemeester en wethouders hebben op 29 november 2016 besloten aan te wijzen als (onbezoldigd) ambtenaar en toezichthouder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de heer F. van der Spek, adviseur bij het domein Ruimte. Dit besluit treedt in werking de dag na deze publicatie en ligt gedurende 6 weken na de dag van deze publicatie ter inzage in het stadhuis. Meer informatie: domein Ruimte, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.

Standplaatsen bakkerijen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2016 ingestemd met het voorstel om op aanvraag standplaatsen voor oliebollenverkoop bij bakkerijen te gaan vergunnen. Dit maakt het mogelijk voor bakkerijen om een vergunning aan te vragen voor een standplaats bij hun winkel  van 19 november tot en met 31 december in 2016 voor de verkoop van seizoensproducten als oliebollen, appelflappen etcetera. In 2017 is het ook mogelijk een vergunning aan te vragen voor dezelfde periode. Dit besluit treedt na bekendmaking in werking en ligt tot en met 28 december ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Meer informatie: Domein Samenleving, dhr. J. Klein Nagelvoort, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden