Officiële publicaties week 49 (06-12-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 16-11-2017 Ceintuurbaan 4-13: perceelsafscheiding
 • 20-11-2017 Graaf Ottolaan 2: woningaanpassing wmo
 • 20-11-2017 Grote Poortstraat 57: dakkapel (achterzijde)
 • 15-11-2017 Molenweg 45: kappen 1 boom
 • 23-9-2017 Wijtgraaf 51: kappen 3 bomen
 • 27-11-2017 Enkhuizenmeen achter nrs. 8 en 10: kappen 2 bomen
 • 28-11-2017 Oranjepark (div. locaties): kappen 32 bomen
 • 22-11-2017 Verkeersweg 12: stucen gevel

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 24-11-2017 Kievitmeen 2: wijzigen voorgevel
 • 27-11-2017 Vischmarkt 23 A: splitsen woning
 • 27-11-2017 Waltorenstraat 5: wijzigen gevel
 • 27-11-2017 Hondegatstraat 4 en Markt 2B: interne wijziging winkelruimte
 • 27-11-2017 Horlosebrink 11: woning
 • 29-11-2017 Struikterrein: kappen 2 bomen
 • 30-11-2017 Jac. Perkstraat 5 en 5-1: splitsen woning in 2 appartementen in strijd regels ro
 • 30-11-2017 diverse locaties: kapplan 2017-2018
 • 30-11-2017 Daltonstraat 20A: twee vlaggenmasten in strijd regels ro
 • 30-11-2017 Ruiversdam 3 en 5: 2 onder 1 kap woning
 • 30-11-2017 Goudsbloemdreef 17: woning in strijd regels ro
 • 30-11-2017 Ceintuurbaan 2-120: renoveren gebouw 120

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 29-11-2017 Mandenmakerstraat 88: veranderen voorgevel (kozijn)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bekendmaking gebiedsbesluit flexibel cameratoezicht Drielanden

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 28 november 2017 het Gebiedsbesluit flexibel cameratoezicht in en rond de wijk Drielanden heeft vastgesteld. Het betreft (flexibel) cameratoezicht op grond van art. 151c Gemeentewet. Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen in en rond de wijk Drielanden. Deze maatregelen hebben als doel bestrijding en voorkomen van verdere verstoring van inbreuken op de openbare orde en veiligheid als gevolg van autocriminaliteit. Op de kaart behorende bij het gebiedsbesluit wordt het gehele toezichtgebied aangeduid. Het besluit met deze kaart ligt gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken door het sturen van een bezwaarschrift aan de burgemeester van Harderwijk, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking op de gemeentepagina.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • De snelheid te verlagen naar 30 km/u bij de fietsoversteek op de Langekamp;
 • De snelheid te verlagen naar 30 km/u op het Westeinde tussen de Beemd en de spoorwegtunnel;
 • Een voetgangersoversteekplaats in te stellen op De Wittenhagen bij de Evertsenlaan; en
 • 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen bij de Eendekamp 2-60 (waarvan 1 al verwijderd was).

De besluiten (met tekening) zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Duinweg 14: dubbele garage met carports in strijd regels ro; 7-1-2018

Bestemmingsplan Stadsweiden – Wijkinitiatief Rietmeen

De gemeenteraad heeft op 23 november het bestemmingsplan Stadsweiden – Wijkinitiatief Rietmeen ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van tuinen, verkeersplein, picknickplek, speelplek, kleinschalige opslag van boten en surfplanken, kleinschalige detailhandel en evenementen. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan ondergeschikte horeca, ondergeschikte zalenverhuur en kleinschalige en/of ambachtelijke bedrijfjes (zonder of nagenoeg zonder winstoogmerk) toegestaan. Het plangebied ligt globaal tussen de Rijksweg A28, kwekerij Stadsweiden, woonwagenkamp Wikkemeen, de Stadswei en de Rietmeen.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 december gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00155-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00155-/NL.IMRO.0243.BP00155-0003) of op de pagina Stadsweiden.

Bestemmingsplan Groot-Sypel – Verkeersweg 3

De gemeenteraad heeft op 23 november het bestemmingsplan Groot-Sypel – Verkeersweg 3 ongewijzigd vastgesteld. Met het bestemmingsplan worden bouwmogelijkheden die, ten onrechte, zijn komen te vervallen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Groot Sypel teruggebracht en wordt een inconsistentie in de regels met betrekking tot het perceel Verkeersweg 1-3 uit dat plan opgeheven.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 december gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. P. Mulder, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00175-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00175-/NL.IMRO.0243.BP00175-0003) of op de pagina De Sypel.

Inwerkingtreding Verordening Sociale Adviesraad Harderwijk

De raad heeft in haar vergadering van 5 oktober 2017 de Verordening op de Sociale Adviesraad Harderwijk vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking. U kunt de inhoud van deze regeling terugvinden via www.overheid.nl. Meer informatie: Domein Samenleving, mevr. B. Does, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden