Officiële publicaties week 49 (05-12-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 23-11-2018 diverse locaties: verkiezingsborden in strijd regels ro
 • 26-11-2018 Brouwersbosweg 1: overkapping in strijd regels ro
 • 25-11-2018 Duimsweg 2: kappen 3 bomen
 • 26-11-2018 Fokko Kortlanglaan 151: kappen 1 boom (els)
 • 26-11-2018 Zuiderzeepad (achter hoefbladmeen 25): kappen 1 boom
 • 26-11-2018 Westrak achter nr. 10: kappen 1 boom
 • 26-11-2018 Celsiusstraat 16 en 18: kappen 2 bomen
 • 26-11-2018 Fokko Kortlanglaan 151: kappen 1 boom (populier)
 • 26-11-2018 Albert Verweyplein 1 t/m 74: uitbreiden scooterruimte
 • 26-11-2018 diverse locaties: 7 pakket-briefautomaten
 • 27-11-2018 Kamperfoeliedreef 10: garage
 • 28-11-2018 Boomkamp 25b: inrit
 • 29-11-2018 Galvanistraat 20: uitbreiding en gevelwijziging pand
 • 21-11-2018 Korhoenlaan 1-134: kappen 2 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 26-11-2018 Leuvenumseweg 83: kappen 14 bomen
 • 26-11-2018 Lorentzstraat 25: verbouwen autobedrijf en plaatsen reclame (8 objecten)
 • 27-11-2018 Korhoenlaan 1-45: pergola
 • 28-11-2018 Sonnevancklaan 2: uitbreiden zorginstelling en kappen 4 bomen
 • 29-11-2018 Havenspoor: kappen 12 bomen
 • 29-11-2018 Celsiusstraat 16 en 18: kappen 2 bomen
 • 29-11-2018 Hoogstraat 34: verbouwen schuur in strijd regels ro
 • 29-11-2018 Zuiderzeepad (achter hoefbladmeen 25): kappen 1 boom
 • 29-11-2018 Westrak achter nr. 10: kappen 1 boom

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 27-11-2018 Leuvenumsebos: aanleg MTB-route, tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Mandenmakerstraat 155: dakkapel (voorzijde); 28-1-2019

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen op de Luttekepoortstraat ter hoogte van de huisnummers: 59 en 130 bij de winkels.

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 21-11-2018: Hoveniersbedrijf/kwekerij Martin Kleermaker Grevenhofsweg 12, 3849 NB in Hierden voor het slopen van een berging

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Omgevingsvergunning Buitengebied – Boekhorstlaan onherroepelijk

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 22 november uitspraak gedaan inzake het ingediende hoger beroep tegen het besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling 1e fase Boekhorstlaan. Met de uitspraak is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Het besluit van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 6 december voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.

De uitspraak (NL.IMRO.0243.GU00229-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.GU00229-/NL.IMRO.0243.GU00229-0001) of op de pagina Buitengebied.

Omgevingsvergunning Buitengebied – MTB route Leuvenumsebos

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een mountainbike (mtb) route door het Leuvenumsebos. De route gaat grotendeels over bestaande (mtb)paden en sluit aan op de mtb route in de gemeente Ermelo.

De omgevingsvergunning Buitengebied – MTB route Leuvenumsebos ligt met ingang van 6 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00219-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00219-/NL.IMRO.0243.PB00219-0002/). De omgevingsvergunning is ook in te zien op de pagina Buitengebied.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden