Officiële publicaties week 4 (23-01-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 10-1-2019 Hoefbladmeen 1A: realiseren 2 appartementen op de 1e verdieping
 • 11-1-2019 Zwaluwenweg 5: overkapping voor ruwvoer
 • 13-1-2019 Hoefbladmeen 1B: vervangen stal
 • 14-1-2019 Beneluxlaan 46: uitbreiden woning met erker
 • 16-1-2019 Lorentz III: oprichten bedrijfsverzamelgebouw

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 14-1-2019 Schaapskamp 13: kappen 13 bomen
 • 14-1-2019 Paardenbloemdreef 35: woning
 • 17-1-2019 diverse locaties in Harderwijk: plaatsen 7 pakket-briefautomaten
 • 17-1-2019 Beneluxlaan 46: erker
 • 17-1-2019 Molenweg 25: vervangen bijgebouw
 • 17-1-2019 Donkerstraat 44A: wijzigen gevel
 • 17-1-2019 Academiestraat 7 en 7A: hekwerk
 • 17-1-2019 Waltorenstraat 5B: strijdig gebruik pand

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Strokelweg 6: bouwen stamhok; 28-2-2019

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 2-11-12018: Van Mossel Kia Harderwijk, Lorentzstraat 25, 3846AV in Harderwijk, voor het herindelen van de werkplaats

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 10-1-2019: Landstede, Westeinde 33, 3844 DD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een schoolgebouw
 • 15-1-2019: Camping De Elzenhof, Horloseweg 14, 3845 LA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit schuren

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz

Het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz voorziet in een gedeeltelijk wijziging van het bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz. Daarmee komt ook voor het nieuwe deel van het bedrijventerrein Lorentz III een doelmatige toedeling van de geluidruimte tot stand en wordt voldoende geluidruimte aan (toekomstige) bedrijven op Lorentz III geboden. Het plangebied omvat enkele delen van Lorentz III en wordt globaal begrensd door de Kromme Meen in het noorden, het buitengebied van Hierden in het oosten, de lintbebouwing aan de Zuiderzeestraatweg in het zuiden en de Newtonweg in het zuidwesten.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 24 januari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr Y. Maas, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00227-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: /services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00227-/NL.IMRO.0243.BP00227-0001) of op de wijkpagina Industrieterrein Lorentz.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Broodjescorner bij Texaco Tankstations, Rijksweg A28 nummer 5, 3845 LZ Harderwijk. De vergunning is verzonden op 22-1-2019

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 23 januari tot en met 6 maart 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden