Officiële publicaties week 4 (22-01-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 10-1-2020 Luttekepoortstraat 12-16: uitbreiden winkel- en woonruimten
 • 11-1-2020 Vondellaan 2: verbouwen pand in strijd regels ro
 • 10-1-2020 Elsweg 17: in strijd regels ro uitbreiden woning
 • 14-1-2020 Bloemendreef 9: dakkapel (voorgevel woning)
 • 13-1-2020 Korhoenlaan 1-24: kappen 2 bomen
 • 14-1-2020 Ooster Mheenweg 16: onderhouden en isoleren schuur

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 13-1-2020 Korhoenlaan 1-100: kappen 1 boom
 • 13-1-2020 Engelserf 23: dakkapel (voorzijde woning)
 • 13-1-2020 Korhoenlaan 1-111: kappen 5 bomen
 • 14-1-2020 Parallelweg 25-26 en 25-27: kappen 12 bomen
 • 15-1-2020 Leuvenumseweg 83: afdak/schuur in strijd regels ro
 • 15-1-2020 Busken Huetlaan 2: hekwerk
 • 15-1-2020 Nassaulaan 2: 3 dakkapellen (zijgevel)
 • 16-1-2020 Luttekepoortstraat 5: legaliseren geplaatst hekwerk begane grond
 • 16-1-2020 sportpark de Sypel: kappen 38 bomen
 • 16-1-2020 diverse locaties: kappen 91 bomen
 • 16-1-2020 Boslaan 2-47: kappen 1 boom
 • 16-1-2020 Korhoenlaan 1-44: kappen 1 boom
 • 16-1-2020 Herman de Manstraat 36: erker
 • 16-1-2020 Marnixstraat: 16 appartementen in strijd regels ro
 • 16-1-2020 Kastanjelaan: kappen 8 bomen
 • 16-1-2020 Elsweg 17: in strijd regels ro uitbreiden woning

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend: 'Cafetaria en Catering van den Berg' aan de Laan 1940 - 1945 48 A, 3841 JD Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 15 januari 2020.

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 22 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Ontwerp verordening startersleningen Harderwijk 2020

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een verordening voor verstrekken van startersleningen voor te leggen aan de gemeenteraad. Het ontwerp van de verordening startersleningen Harderwijk 2020 ligt met ingang van 23 januari gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via het formulier Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. J. Rozenberg. tel. 411 911.

Toekomstbestendig wonen lening

De raad heeft op 9 januari 2020 de verordening ‘Toekomstbestendig wonen  Harderwijk Gelderland’ gemeente Harderwijk  vastgesteld. Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest verwijderen. De provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk  willen zo positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen en het verwijderen van asbest. De verordening treedt op donderdag 23 januari 2020 in werking. Meer informatie: domein Ruimte, dhr. J. Rozenberg, tel. 411 911 of via info@harderwijk.nl.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om de Vondellaan tussen de Hoofdweg en de Tesselschadelaan opnieuw in te richten en daarvoor diverse verkeersmaatregelen te nemen.

Het besluit is op 15 januari 2020 bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-1082.html. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 7-11-2019: Qimarox BV, nieuwbouw Kadaster A5182 in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf Onderdelen van halffabrikaten worden samengevoegd en geconserveerd tot een totaal product voor de logistieke sector
 • 23-12-2019: BP (Fuel Services Nederland V.O.F.), Hoordweg 4 in Harderwijk, voor het uitbreiden van vloeistofdichte voorzieningen en melden aanwezigheid Adblue-installatie

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 3 januari 2020: Melis Stokelaan 67, 3842 GL in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 13 januari 2020: Plataanlaan 26 A, 3843 JM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een gebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

RECTIFICATIE: Coördinatieregeling realisatie windmolens op bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk

In de bekendmaking van 15 januari jl. is abusievelijk niet vermeld dat de vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming en de ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming in de coördinatieregeling zijn opgenomen. Met deze hernieuwde bekendmaking wordt deze omissie hersteld.

Coördinatieregeling:

Op 19 september heeft de gemeenteraad besloten om de coördinatieregeling (art. 3.30 Wro) toe te passen voor de realisatie van 3 windmolens op bedrijventerrein Lorentz. De regeling maakt het mogelijk de procedure en besluitvorming voor:

 • het bestemmingsplan Lorentz - Partiële herziening windmolens
 • de omgevingsvergunning Lorentzhaven windmolens, Lorentzstraat 5-01 en Lorentzdijk 5 en 25
 • de vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming
 • de ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming

gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren.

Ontwerpbestemmingsplan:

Het ontwerpbestemmingsplan Lorentz - Partiële herziening windmolens maakt de bouw van drie windturbines aan de kust van het Veluwemeer op bedrijventerrein Lorentz mogelijk. Twee windmolens worden gesitueerd aan de Lorentzdijk en één windmolen aan de Marie Curiestraat achter de RWZI (rioolzuiveringsinstallatie).

Ontwerpomgevingsvergunning bouwen en milieu:

De ontwerpomgevingsvergunning Lorentzhaven windmolens, Lorentzstraat 5-01 en Lorentzdijk 5 en 25 maakt de bouw van drie windturbines en het oprichten van de inrichting op bedrijventerrein Lorentz mogelijk.

Ontwerpvergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming:

De ontwerpvergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming beoordeelt de mogelijke negatieve effecten van het plaatsen van windmolens op Lorentz te Harderwijk op nabijgelegen Natura2000 gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is Veluwerandmeren, dat op ca 100 meter is gelegen van de dichtstbijzijnde windturbine. Op ca. 2,5 km is Natura2000 gebied de Veluwe gelegen. Beoordeeld zijn de mogelijk negatieve effecten op die soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, waarvoor specifieke doelen zijn opgenomen in het beheerplan voor de Veluwerandmeren en de Veluwe. Uit de beoordeling blijkt dat er geen negatieve effecten zijn te verwachten en dat er geen specifieke maatregelen opgenomen hoeven te worden in de vergunning.

Ontwerpontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming:

De ontwerpontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming beoordeelt de mogelijk negatieve effecten van het plaatsen van windmolens op Lorentz te Harderwijk op de beschermde soorten conform de Wet natuurbescherming. Omdat windmolens vooral mogelijke negatieve effecten hebben op vogels en vleermuizen, zijn deze ten behoeve van de ontheffingsaanvraag intensief onderzocht. Uit de beoordeling blijkt dat er mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn op de gunstige staat van instandhouding van de rosse vleermuis en de ruige dwergvleermuis. Negatieve effecten op andere soorten zijn niet te verwachten. In de ontheffing is een stilstandvoorziening opgenomen, die moet voorkomen dat vleermuizen slachtoffer worden van een aanvaring met een van de windturbines.

Inzien en zienswijzen:

Voornoemde stukken liggen met ingang van 23 januari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidn: NL.IMRO.0243.BP00253-0001). (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00253-/NL.IMRO.0243.BP00253-0001) of op de pagina Industrieterrein Lorentz.

Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming en/of de ontwerpontheffing Wet natuurbescherming  schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via het formulier Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. W. van Santen, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden