Officiële publicaties week 50 (14-12-2016)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 5-12-2016 Parallelweg 26-130: kappen 4 bomen
 • 6-12-2016 Groene Zoom: oprichten dierenkliniek
 • 6-12-2016 Hoge Varen kv 31: woning
 • 5-12-2016 Hoge Varen kv. 27-28: 2-onder -1 kap woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 2-12-2016 Parallelweg 26-105: kappen 8 bomen
 • 2-12-2016 Korhoenlaan 1- 4: kappen 3 bomen
 • 5-12-2016 Schaapskamp 1A: kappen bomen
 • 5-12-2016 Zuiderzeestraatweg 98: kappen 1 boom
 • 5-12-2016 Parallelweg 26-19 en 26-20: kappen 8 bomen
 • 5-12-2016 Wijtgraaf 40: kappen 4 bomen
 • 5-12-2016 Bliksdam 3 en 5: 2-onder-1 kap woning in strijd regels ro
 • 5-12-2016 Waterfront 5 bruggen: bouwen 5 bruggen
 • 6-12-2016 Bloemendreef 24 t/m 44, Paardenbloemdreef 1 t/m 7, Boterbloemdreef 1 t/m 33: oprichten 32 woningen
 • 8-12-2016 Ouverturebaan 1: kweekkas in strijd regels ro
 • 8-12-2016 Knardijk West 4A: reclame op zuil (2x)
 • 8-12-2016 Diverse locaties Harderwijk: kappen 155 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Standplaats ambulante handel bij winkelcentrum Stadsweiden

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de standplaatsen voor ambulante handel bij winkelcentrum Stadsweiden te verplaatsen. Door deze verplaatsing wordt de aanleg van een fiets- en voetpad mogelijk. Hiermee wordt uitvoering gegeven van een motie om veiligheid rondom het winkelcentrum te verbeteren.

Het voorstel en bijbehorende stukken liggen vanaf 7 december, gedurende zes  weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. Informatie: domein Samenleving dhr. J. Provoost tel: 411 911.

Ontheffing sluitingsuur 2e Kerstdag

De burgemeester heeft ontheffing van het sluitingsuur verleend voor de horecagelegenheden voor de 2e Kerstdag. Bezoekers mogen worden toegelaten tot 02.00 uur, bezoekers die reeds op 02.00 uur aanwezig zijn mogen tot 04.00 uur blijven. Dit geld voor de nacht van maandag 26 op 27 december 2016.

Besluit

Gemeente Harderwijk hebben besloten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

 • Op 8-12-2016: De omgevingsvergunning onderdeel milieu ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Aqua Farming Consult, Lorentzstraat ongenummerd, HDW00 A 3535 in te trekken.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na dagtekening van het besluit hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. 026 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 13-11-2016: Baron Eten en Drinken Markt 15, 3841 CE in Harderwijk voor het gedeeltelijk slopen van de 1e verdieping van het pand.
 • 30-11-2016: Stationslaan 136, 3841 DC in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit het kerkgebouw.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Wijziging eisen reclame uitingen uitkijktoren Boekhorstlaan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied - P Veluwe zijn om de beeldkwaliteit van de uitkijktoren met beeldmerk te waarborgen beeldkwaliteitseisen vastgesteld. Gebleken is dat enkele van deze eisen in de praktijk niet voldoen. Derhalve wordt voorgesteld de beeldkwaliteitseisen te wijzigen.

De ontwerpwijziging ligt met ingang van 15 december gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Desgewenst kan ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, de heer D. van der Hoeven, tel. 411 911. De ontwerpbeleidsregel is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden