Officiële publicaties week 50 (12-12-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 30-11-2018 De Ruyterlaan 38: uitbreiden woonhuis
 • 30-11-2018 Donkerstraat 44a: wijzigen gevel
 • 28-11-2018 Slingerlaantje 8: carport
 • 28-11-2018 Slingerlaantje 8: uitrit
 • 3-12-2018 Oldenallerhout 71: wijzigen de gevel en aanleggen inrit
 • 5-12-2018 Schaapskamp 13: kappen 13 bomen
 • 5-12-2018 Luttekepoortstraat 126: reclame (2 objecten)
 • 5-12-2018 Grevenhofsweg 12: vervangen 2 inritten door 1 inrit
 • 5-12-2018 Strokelweg 9: scorebord

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op contactpagina vinden. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 6-12-2018 Boekhorstlaan: ontwikkelen 2e fase Boekhorstlaan (restaurants, reclame en recreatie)
 • 6-12-2018 Kamperfoeliedreef 10: garage

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

De gemeente heeft besloten om een parkeerverbod zone en een geslotenverklaring voor motorvoertuigen in te stellen op de Korenlaan met uitzondering van laden en lossen (Struikterrein).

Verkeersbesluiten

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

6-11-2018: Van Mossel Kia, Lorentzstraat 25, 3846 AV in Harderwijk, voor het moderniseren van de showroom en het herindelen van de werkplaats

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 28-11-2018: Guido Gezellelaan 195, 3842 XJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 29-11-2018: Drielandendreef 126, 3845 CC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg

De gemeenteraad heeft op 22 november het bestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een nieuw landgoed op het perceel Molenweg 48: Daarbij is onder meer sprake van nieuw op te richten landgoedbebouwing bestaande uit een landhuis met twee bijgebouwen en een overdekte rijhal voor paarden met stallen en facilitaire voorzieningen. Verder is het de bedoeling om twee weekenden per jaar een nationale en/of internationale hippische evenement op het nieuwe landgoed te organiseren.

Besluit hogere grenswaarden:

Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de bouw van een nieuwe woning op het te realiseren landgoed mogelijk gemaakt.

Beroep:

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 13 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00199-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00199-/NL.IMRO.0243.BP00199-0003). Het plan en het besluit hogere grenswaarden zijn ook in te zien op pagina plannen buitengebied.

Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: afd. Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden