Officiële publicaties week 51 (21-12-2016)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 9-12-2016 Sonnevancklaan 22: kappen 14 bomen
 • 8-12-2016 Bruggestraat 49-3: verbouwen pand
 • 7-12-2016 Zoutkeetstraat 3: woonvergunning en intern verbouwen woning
 • 11-12-2016 Schubertdreef 10: dakkapel
 • 8-12-2016 Sonnevancklaan 17: kappen 12 bomen
 • 12-12-2016 Harderweide sectie i, nr 6400: 35 woningen
 • 13-12-2016 Van Ghentlaan 17: dakopbouw
 • 13-12-2016 Van Ghentlaan 19: vervangen kapverhoging

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 12-12-2016 Parallelweg 26-70 en 26-71: kappen 8 bomen
 • 13-12-2016 Korhoenlaan 1-82: kappen 3 bomen
 • 13-12-2016 Sonnevancklaan 22: kappen 14 bomen
 • 13-12-2016 Sonnevancklaan 24: kappen 1 boom
 • 15-12-2016 Horlosebrink 5: woning
 • 15-12-2016 kop Zuidereiland Waterfront: steiger
 • 15-12-2016 Noorderbreedte 16: bedrijfspand

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 12-12-2016 Parallelweg 25-1: inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Noorderbreedte 16: het oprichten van een bedrijfspand; 26-1-2017

Besluit algemeen belang Wet markt en overheid

De Wet Markt en Overheid geeft een aantal gedragsregels die overheidsinstanties, zoals gemeenten, in acht moeten nemen als zij economische activiteiten uitvoeren. Wanneer die economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang, kan de gemeenteraad besluiten die activiteiten als zodanig aan te wijzen. Dan zijn de gedragsregels van deze wet niet van toepassing. Op 8 december 2016 heeft de raad van de gemeente Harderwijk besloten om de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang:

 • verhuur en exploitatie van sportaccommodaties
 • activiteiten van het ontwikkelingsbedrijf
 • verhuur en exploitatie van parkeergelegenheden
 • de ontwikkeling en exploitatie van havens
 • verhuur en exploitatie van (overheids-)gebouwen.

Het besluit treedt in werking op de dag na die van deze bekendmaking. Het besluit met de daaraan ten grondslag liggende motivering ligt vanaf donderdag 22 december ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis tijdens openingstijden. Ook kunt u deze vinden op de pagina Raadsbesluiten. Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u, gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Harderwijk, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk. Meer informatie: Domein Bestuur en Organisatie, dhr. G. van Lohuizen, tel. 411 911.

Nieuw evenementenbeleid 2016 

De conceptnota Evenementenbeleid Harderwijk ligt met ingang van 22 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. De conceptnota is ook in te zien op de pagina Beleidsregels. Met de nieuwe versie van het evenementenbeleid wil het college de Harderwijkse evenementen stimuleren en faciliteren, zodat ze uitgroeien tot gebeurtenissen met (boven) regionale, landelijke en internationale bekendheid. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: Domein Ruimte, mevr. I. Faber, tel. 411 911.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Molenweg 34: verbouwen hotel ten behoeve van zorg in strijd regels ro

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 december gedurende 6 weken tot aan 3 februari 2017 ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 22-11-2016: Stichting VCO Harderwijk cbs De Schakel Vondellaan 26, 3842 EH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbesthoudende vensterbanken en plaatmateriaal
 • 13-12-2016: Middenlaan 32, 3843 BC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Beeldkwaliteitsplan Omgeving Boekhorstlaan

Het beeldkwaliteitsplan Omgeving Boekhorstlaan is op 8 december vastgesteld door de gemeenteraad. In het beeldkwaliteitsplan worden richtlijnen en criteria gegeven voor de vormgeving van de bebouwing en de openbare ruimte in het plangebied van het toekomstig op te stellen bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand - Boekhorstlaan. Ook geeft het beeldkwaliteitsplan een ruimtelijk kader op basis waarvan de bebouwing in het plangebied Zuidelijke Stadsrand - Boekhorstlaan kan worden ontworpen.

Het beeldkwaliteitsplan wordt toegevoegd aan de welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan ligt met ingang van 22 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911. De beleidsnotitie is ook in te zien op de website www.harderwijk.nl/plannentweelingstad.

Ontwerpomgevingsvergunning Hierden Dorp - Molenweg 34

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouw en het gebruik van enkele bestaande paviljoens op het terrein van Parkhotet Hierden, Molenweg 34, ten behoeve van de realisatie van een zorgvoorziening met huisvesting en dagbesteding van de WoonZorg Combinatie Overijssel.

De ontwerpomgevingsvergunning Hierden Dorp - Molenweg 34 ligt met ingang van 22 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411911.

De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00184-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00184-/NL.IMRO.0243.PB00184-0001). Het ontwerp is ook in te zien op de wijkpagina Hierdendorp.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden