Officiële publicaties week 51 (19-12-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 6-12-2018 Stationslaan 16: verbouwen woning (GM)
 • 6-12-2018 Walstein 25: dakkapel (voorzijde)
 • 9-12-2018 Achterste Wei 2: een praktijk
 • 8-12-2018 Duinweg 10: woning
 • 7-12-2018 Veldkamp 28 t/m 74: renoveren balkons (GM)
 • 9-12-2018 Trombonedreef 11: vervangen kozijn
 • 3-12-2018 Waltorenstraat 5 b: strijdig gebruik pand
 • 11-12-2018 Evertsenlaan 47: dakopbouw
 • 12-12-2018 Dichterskwartier: 20 woningen
 • 12-12-2018 Van Speyklaan 292: vernieuwen dak
 • 13-12-2018 Zeppelinstraat naast nr. 12: bedrijfspand, reclame en maken inrit

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 10-12-2018 Weisteeg 10: revisieaanvraag kapschuur nr 9 in strijd regels ro
 • 10-12-2018 Stationslaan 14: verbouwen woning (GM)
 • 10-12-2018 Duimsweg 2: kappen 1 boom
 • 10-12-2018 Fokko Kortlanglaan 151: kappen 1 boom
 • 11-12-2018 Stobbeweg 13: kappen 1 boom
 • 11-12-2018 Korhoenlaan 1-27: kappen 4 bomen
 • 11-12-2018 Zuiderzeestraatweg 54: kappen 7 bomen
 • 11-12-2018 Korhoenlaan 1-84: tuinhuis met luifel
 • 11-12-2018 Beneluxlaan 1: uitbreiden gebouw in strijd regels ro
 • 11-12-2018 Korhoenlaan 1-99: overkapping
 • 13-12-2018 Paasloweg 1a : oprichten diverse opstallen in strijd regels ro
 • 13-12-2018 Boekhorstlaan: oprichten tankstation, aanbrengen reclame en maken uitrit
 • 14-12-2018 Strekdam 82: inbouwen botenlift en bergzolder

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van het Donkere Dagen Festival op de Vischmarkt heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De evenementenvergunning ligt tot en met 18 januari 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel 411 911.  

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Zuiderzeestraatweg 55: gastenverblijf in strijd regels RO; 26-1-2019

Nader regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben op 11 december 2018 besloten de ‘nadere regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III’ (opnieuw) vast te stellen. In deze nadere regels is het verhoogde subsidieplafond opgenomen. Ook zijn de nadere regels aangepast aan de Algemene Subsidieverordening Harderwijk 2018. Deze nadere regels treden in werking de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad Harderwijk. De nadere regels zijn te vinden op pagina  Beleidsregels. Informatie: domein Ruimte, dhr. T. Meuwissen, tel. 411 911.

Gewijzigde handhavingsmatrix vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben op 20 november 2018 de gewijzigde handhavingsmatrix vastgesteld. Deze matrix geeft aan welke onderwerpen een hoge, middelhoge of lage prioriteit hebben in het toezicht. Deze matrix is de bijlage bij het uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving 2018-2019. De gewijzigde handhavingsmatrix treedt per 1 januari 2019 in werking en is te vinden op de pagina Beleidsregels. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 4-12-2018: P&N Trading Celsiusstraat 5, 3846 BK in Harderwijk voor het strarten van een Elektrotechnische groothandel

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden