Officiële publicaties week 52 (28-12-2016)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 15-12-2016 Korhoenlaan 1-173: kappen 2 bomen
 • 15-12-2016 Mecklenburglaan 4: constructieve wijziging wegens verbouwing
 • 15-12-2016 Smeepoortstraat 1A: zelfstandige woonfunctie 2e verdieping
 • 14-12-2016 Stobbeweg 8A: kappen 5 bomen
 • 20-12-2016 Sonnevancklaan 3: kappen 1 boom
 • 20-12-2016 Vuldersbrink 2: wijzigen brandcompertimentering
 • 20-12-2016 Beekhuizerzand en Ceintuurbaan 2: tijdelijke afwijking bestemmingsplan t.b.v. NK ambtenarenveldloop
 • 20-12-2016 Cort van der Lindenlaan 15: stallingsruimte scootmobiel in strijd regels ro
 • 14-12-2016 Hanekamp 7: dakkapel (voorzijde)
 • 21-12-2016 Horlosebrink 4 (concept): woning in strijd regels ro
 • 20-12-2016 Jannevroukamp 10: schuur in strijd regels ro
 • 20-12-2016 boulevardgebied: ontgronden boulevardgebied
 • 21-12-2016 Jacob Catsstraat 3: uitbreiden wijkgebouw

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.


Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 22-12-2016 Parkweg 3: aanpassen compartimentering

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

 • 22-12-2016 Einsteinstraat 5: gebruiken van houtas (WM-vergunning). Tegen het ontwerpbesluit zijn GEEN zienswijzen ingediend. 

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.


Ontheffingen voor het houden van rondvaarten

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 14 Havenverordening Harderwijk onder voorwaarden en voor de duur van 5 jaar ontheffing te verlenen voor het houden van rondvaarten aan de volgende ondernemingen en schepen:

 • Rederij Randmeer met de schepen Caroline en Jacqueline
 • Chartervaart Harderwijk bv met de botters, HK3, HK98, WR12 en WR89
 • Twee Gebroeders v.o.f. met het schip de Twee Gebroeders
 • Harderwijkse Botter Stichting met de botters HK172, HK21, HK22 en HK4

De besluiten en overige stukken liggen ter inzage in de (tijdelijke) stadswinkel van het stadhuis te Harderwijk. De besluiten zijn op 21 december 2016 aan de aanvrager bekend gemaakt. Binnen 6 weken na bekendmaking aan de aanvrager, kunnen belanghebbenden bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het Domein Ruimte, tel. 411 911 of bij de havenmeester, tel. 411 339.


Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Ampèrestraat 6a: wijzigen inrichting (milieu)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 december 2016 gedurende zes weken tot aan 9 februari 2017 ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, telefoonnummer 411 911.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.


Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 06-12-2016: Sloopmelding Ziekenhuis Sint Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit technische ruimtes, dakopbouw C1 en C2.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden