Officiële publicaties week 52 (27-12-2017)

Aanvragen omgevingsvergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 13-12-2017 Fokko Kortlanglaan 83: woning in strijd regels ro en inrit
 • 13-12-2017 Boerhaavelaan 104: uitbreiden praktijkruimte 14-12-2017 Daltonstraat 20A: reclame (1 object)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 18-12-2017 Waterwegbrug over Hierdensebeek: vervangen brug
 • 18-12-2017 Schoenmakersstraat 13: uitbouwen woning
 • 20-12-2017 Braambergerhout 140: dakkapel voorzijde
 • 20-12-2017 Parallelweg 26-67: kappen 7 bomen
 • 20-12-2017 Zandlaan 7G: bedrijfspand
 • 21-12-2017 Ooster Mheenweg 13B: woning met schuur in strijd regels ro

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 19-12-2017 Brassersweg 1 : plaatsen lichtmasten t.p.v. de paardenrijbak in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

 • Verdaging reguliere procedure - Donkerstraat 27: verbouwen rijksmonument; 7-2-2018

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Markt 1: verbouwen en restaureren Oude Stadhuis.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27-12-2017 gedurende 6 weken tot en met 7-2-2018 ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Milieumeldingen

Onderstaande melding(en) sloop/asbest is/zijn afgehandeld:

 • 30-11-2017: Sloopmelding Ruimelsweg 6, 3849 BJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 14-12-2017: Sloopmelding Grote Oosterwijck 6, 3841 BT in Harderwijk, voor het slopen van een muurtje in een woning.   

Ontwerp herijking Detailhandelsvisie Harderwijk 2020

Met de herijking van de Detailhandelsvisie Harderwijk 2020 wordt de detailhandelsvisie integraler door toevoeging van ambulante handel en geactualiseerd met aanvullingen op het gebied van detailhandel bedrijventerrein en detailhandel Waterfront.

Het ontwerpbeleid ligt met ingang van 28 december gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Op de pagina Beleidsregels is de ontwerpbeleidsregel te raadplegen. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Desgewenst kan ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, mw. H. Annink, tel. 411 911.

Bekendmaking aanpassing bijlagen bij Reglement gegevensverstrekking BRP 2017

De directeur van het domein Samenleving wijzigt, met toepassing van deze aan hem gemandateerde bevoegdheid, de bijlagen behorende bij artikel 4 en 5 van het Privacyreglement Basisregistratie Personen 2017. De reden hiervoor is het onderbrengen van een aantal taken, waaronder taken van het Sociaal Domein en de Leerplicht, bij Meerinzicht. De wijziging treedt 1 januari 2018 in werking. De gewijzigde bijlagen liggen 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: Domein Samenleving, tel. 411 911.

Beleidsregels toezicht en handhaving Drank- en Horecawet (sanctiebeleid DHW)

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 15 december 2017 heeft besloten om beleidsregels vast te stellen voor toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet. De beleidsregels liggen gedurende 6 weken na deze publicatie ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. De stukken zijn ook te raadplegen op de pagina Beleidsregels. Meer informatie: mevr. M. Engelgeer, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Bekendmaking vaststelling regelingen bestaanszekerheid en inkomensondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk maakt bekend dat zij op 15 augustus en 19 december 2017 vier regelingen heeft vastgesteld met betrekking tot bestaanszekerheid en inkomensondersteuning voor inwoners in Harderwijk. Het betreft:

 • een verhoging van de inkomensgrens voor de collectieve aanvullende zorgverzekering
 • een extra tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
 • een wijziging van de bijdrage voor maatschappelijke participatie
 • de verruiming van de computerregeling voor schoolgaande kinderen op het voortgezet onderwijs

De bijdrage voor maatschappelijke participatie vervangt de Verordening maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2013 die op 14 december 2017 door de gemeenteraad van Harderwijk is ingetrokken. Met deze regelingen wil het college de bestaanszekerheid van de Harderwijkse inwoners met een laag inkomen vergroten. De regelingen worden uitgevoerd door Meerinzicht Sociaal. Meerinzicht Sociaal neemt per 1 januari 2018 de taken van de Sociale Dienst Veluwerand over. De regelingen treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2017 en liggen met ingang van 28 december 2017 gedurende een periode van 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis van Harderwijk. Ook zijn de regelingen te raadplegen op de pagina Beleidsregels. Tegen de vaststelling van de regelingen is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Aanvullend Mandaatbesluit Harderwijk 2015 met 'Bevoegdhedenregister Meerinzicht  januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk maakt bekend dat het college op 19 december 2017 heeft besloten om het bevoegdhedenregister behorende bij het Mandaatbesluit Harderwijk 2015 aan te vullen met het ‘Bevoegdhedenregister Meerinzicht januari 2018’ en deze vast te stellen. Daarmee worden de daarin opgenomen bevoegdheden gemandateerd aan het bestuur van Meerinzicht met de mogelijkheid van ondermandaat. Dit besluit ligt met ingang van 28 december 2017 voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel.

Bekendmaking besluit ambtsinstructie Leerplichtambtenaren/Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk heeft op 19 december 2017 besloten om de ambtsinstructie Leerplichtambtenaren/RMC Samenwerking Noord-Veluwe en Zeewolde vast te stellen. Dit besluit ligt met ingang van 28 december 2017 voor een periode van vier weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum van de gemeente Harderwijk.

In de ambtsinstructie zijn de spelregels opgenomen over de  uitvoering van de leerplichtwet en RMC-wetgeving. In de ambtsinstructie is beschreven hoe Leerplichtambtenaren/RMC omgaan met bijvoorbeeld de Leerlingenadministratie, verzuim, Leerling-dossier, preventie, samenwerking met de Inspectie van Onderwijs en het toekennen van verlof aan scholieren.

Bekendmaking besluit uitoefenen toezicht Leerplichtambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk heeft op 19 december 2017 besloten om Leerplichtambtenaren vanaf 1 januari 2018 in dienst van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht  aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet/RMC in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Dit besluit ligt met ingang van 28 december 2017 voor een periode van vier weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum van de gemeente Harderwijk. Met dit besluit kunnen de Leerplichtambtenaren vanaf 1 januari 2018 hun taken uitvoeren in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. 

Verordening en Nadere regels jeugdhulp 

Burgemeester en wethouders hebben begin december besloten het concept van de Verordening Jeugdhulp 2018, inclusief de Nadere regels beleid en jeugdhulp 2018, vrij te geven voor inspraak. Tot 31 januari liggen deze stukken ter inzage in het stadhuis.

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. De Jeugdwet legt de gemeenteraad de verplichting op tot het vaststellen van beleid en een verordening. De huidige Jeugdhulpverordening (van 2015) moet worden geactualiseerd. In de nieuwe verordening heeft de samenwerking tussen jeugdhulp en andere domeinen (zoals: gezondheidszorg, justitie, voorschoolse voorzieningen, onderwijs, Wmo-voorzieningen en voorzieningen werk en inkomen) een belangrijker plek gekregen. Ook is de verordening aangepast op basis van de nieuw ingekochte maatwerkvoorzieningen. Verder zijn afspraken opgenomen over de vaststelling van Pgb-tarieven, is nieuwe wetgeving over privacy verwerkt en zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Uw inspraakreactie kan gemaild worden aan k.gonlag@harderwijk.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden