Officiële publicaties week 5 (01-02-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 18-1-2017 Vlierburgweg 4: woning in strijd regels ro
 • 19-1-2017 Diepegracht: kappen 39 elzen
 • 18-1-2017 Strandboulevard Oost 1: speeltoestel met bassin en technische ruimte
 • 24-1-2017 Friesegracht 71: verbouwen woning achterzijde GM
 • 24-1-2017 Markt 6: vlonderterras
 • 24-1-2017 Markt 15: gebruiken 2e verdieping als kantooruimte in strijd regels ro
 • 24-1-2017 Hoge varen kv. 39 en 40: 2 onder 1 kap woning
 • 24-1-2017 Geitekamp 5: dakkapel (achterzijde)
 • 21-1-2017 Korhoenlaan 1-53: kappen 5 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 23-1-2017 Ceintuurbaan 4-23: kappen 4 bomen
 • 23-1-2017 Meerkoetmeen 70: in strijd regels ro uitbreiden woning
 • 24-1-2017 Boterbloemdreef 2 t/m 70: 35 woningen
 • 25-1-2017 Mecklenburglaan 3 D 22: tijdelijke huisvesting Landstede in strijd regels ro
 • 26-1-2017 Vischmarkt 25: in strijd regels ro gebruiken pand voor geven van workshops "glas in lood"

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Strandboulevard Oost 10: woning in strijd regels ro, aanleggen inrit, wijziging bij monument; 10-3-2017

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 5-01-2017: Aannemersbedrijf G. Jacobs B.V., Van Leeuwenhoekstraat bouwkavel 186 in Harderwijk, voor het starten van een aannemersbedrijf

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 18-01-2017: Haverlaan 14, 3844 KX in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een schuur en het slopen van een schuur

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Mandaat artikel 2:44 Apv

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot aanvulling van het 'Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015'. De bevoegdheid om handhavend op te treden tegen een overtreding van artikel 2:44 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) wordt gemandateerd aan de directeur Bestuur en Organisatie. Het collegebesluit ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het Stadhuis. Ook kunt u het besluit vinden op de pagina Beleidsregels.

Inspraak bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand

Het voorontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand is in voorbereiding. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van karakter waarbij een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader wordt gecreëerd, waarbinnen een balans is gezocht tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woon en/of werkomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten. Voor de omgeving van de Boekhorstlaan wordt een leisureontwikkeling mogelijk gemaakt, gecombineerd met horecagelegenheden. Het plangebied bevat globaal de Rijksweg A28 en de gronden die zijn gelegen tussen de Rijksweg A28, bedrijvenpark Tonsel, spoorlijn, Ceintuurbaan en N302.

In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 2 februari gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911. Dinsdag 21 februari (13.00 - 17.00 uur) en vrijdag 24 februari (9.00 uur - 15.00 uur) zijn in ieder geval gereserveerd voor afspraken.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00163-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00163-/NL.IMRO.0243.BP00163-0001), of op de pagina Buitengebied.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari besloten om dhr. G.F. Molemans en mevr. N. ter Weijden aan te wijzen als ‘Toezichthouder Wmo’. Zij zijn belast met het houden van toezicht als bedoeld op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet in artikel 6.1 Wmo 2015, als bedoeld in titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht (Awb); artikel 5:11 tot en met artikel 5:20 van de Awb.

Gelet op artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het bij of krachtens die wet bepaalde; Overwegende, dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde.

Ontwerpbestemmingsplan Groot Sypel – Verkeersweg 3

Met het ontwerpbestemmingsplan Groot Sypel – Verkeersweg 3 worden bouwmogelijkheden die, ten onrechte, zijn komen te vervallen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Groot Sypel teruggebracht en wordt een inconsistentie in de regels met betrekking tot het perceel Verkeersweg 1-3 uit dat plan opgeheven.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 2 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. P. Mulder, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00175-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00175-/NL.IMRO.0243.BP00175-0002) of op de wijkpagina de Sypel.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden