Officiële publicaties week 5 (29-01-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 17-1-2020 De Wellen: kappen 6 bomen
 • 17-1-2020 groenstrook rond begraafplaats Oostergaarde: kappen 25 bomen
 • 17-1-2020 Hogeweg 37: wijzigen voorgevel woning
 • 16-1-2020 Overkampsweg: schuilstal
 • 19-1-2020 Korhoenlaan 1-36: kappen 3 bomen
 • 18-1-2020 Dennenlaan 14: uitbreiden woning
 • 21-1-2020 Aagje Dekenlaan 8: uitbouw in strijd regels ro
 • 15-1-2020 Hagenweg 2: kappen 2 bomen
 • 20-1-2020 Paardenbloemdreef 53: veranda in strijd regels ro
 • 22-1-2020 Vogelzand 12: dakkapel
 • 17-1-2020 Struikterrein: aanleggen 174 parkeerplaatsen in strijd regels ro
 • 22-1-2020 Volendampad 7: wijzigen voorgevel

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 17-1-2020 Hoofdweg 2 : inpandig uitbreiden horeca in strijd regels ro
 • 17-1-2020 Berkenboomsweg 10: stapmolen en poort in strijd regels ro
 • 17-1-2020 Marconistraat 5: doorbraak bedrijfspanden
 • 17-1-2020 Wattstraat 3 en Morsestraat 7: bedrijfspand, reclame en inrit
 • 20-1-2020 Coolwagenhof 5: woning in strijd regels ro
 • 21-1-2020 Clarendallaan 21: uitbreiden woonhuis
 • 22-1-2020 Ir. Lelystraat 21: uitrit
 • 22-1-2020 Bliksdam 6: woning
 • 22-1-2020 Ceintuurbaan 4-69: kappen 28 bomen
 • 23-1-2020 Strandboulevard Oost 16, 18 en Grote Oosterwijck 33, 35, 37: verbouwen restaurant in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Concept Drank- en horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij voornemens is om op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, voor het horecabedrijf aan de onderstaande rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, een drank- en horecavergunning te verlenen:

 • Waterscouting Tjerk Hiddes - Paracommerciële Instelling - Strekdam 53, 3841 WD  Harderwijk. Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden. In de inrichting mag slechts alcoholhoudende drank worden verstrekt van 12:00 uur tot 01.00 uur.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 29 januari tot en met 11 maart 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens dit voorgenomen besluit? Dan kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijzen kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Harderwijk, Havendam 56, 3841 AA Harderwijk.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • 'SushiPoint Harderwijk B.V.', Stationsplein 5-11, 3844 KR Harderwijk. De vergunning is verzonden op 27 januari 2020

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 29 januari tot en met 9 maart 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – De Eilanden e.o. 

Het ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – De Eilanden e.o.  schept een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van karakter. Dat wil zeggen dat de planregeling vooral is gericht op het vastleggen van de bestaande situatie. Het plangebied kent ook enkele nog te ontwikkelen percelen aan de noordzijde van het Noordereiland. Voor deze percelen zijn kavelpaspoorten opgesteld en door B&W vastgesteld in september 2019. In de planregeling is aangesloten bij deze kavelpaspoorten.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 30 januari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00209-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00209-/NL.IMRO.0243.BP00209-0001) of op de wijkpagina Waterfront.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden